Oświadczenie PFRN

Warszawa, dnia 14 lutego 2011 roku  

Oświadczenie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w sprawie komunikatu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 9 lutego 2011 roku

Polska Federacja Rynku Nieruchomości przyznaje, iż prowadzone jest w stosunku do niej oraz  Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości w Warszawie i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych w Warszawie postępowanie wyjaśniające w sprawie podejrzenia zawarcia przez te Federacje porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowych rynkach organizowania praktyk zawodowych dla kandydatów ubiegających się o wykonywanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz kandydatów ubiegających się  o wykonywanie zawodu zarządcy nieruchomości – polegającego na ustalaniu dodatkowej opłaty pobieranej przez organizatorów tych praktyk z tytułu pokrycia kosztów wynikających z potwierdzenia spełnienia warunków praktyki, sprawdzenia praktycznego przygotowania kandydatów do zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości oraz za sporządzenie protokołu z tej czynności.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych i Polska Federacja Zarządców Nieruchomości  na mocy § 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz.U. nr 31, poz. 189 ze zm.) są organizatorem praktyk zawodowych dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. W  rozporządzeniu  określono koszt wydania dziennika praktyki zawodowej na kwotę 100 zł, przy czym „koszt wydania dziennika praktyk” sprecyzowano jako koszt druku, prowadzenia rejestru dzienników praktyk oraz opracowania listy prowadzących praktykę zawodową. Choć  w rozporządzeniu  na organizatora praktyk zawodowych nałożono szereg pracochłonnych obowiązków, w tym  dokonania czynności sprawdzenia praktycznego przygotowania do  zawodu,   nie przewidziano za nie jakiegokolwiek wynagrodzenia, a nawet zwrotu poniesionych kosztów. 

W przekonaniu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych oraz Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości  brak jest podstaw do przypisywania im zmowy cenowej. Kandydaci ubiegający się o nadanie licencji pośrednika  w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości, wpłacając kwotę 250 zł stanowiącą pokrycie kosztów organizatora praktyki zawodowej – PFRN   odnosili korzyść, bowiem pełnomocnicy  w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zwracali im uwagę na braki w wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania zawodu,  wskazywali materiały,   z którymi winni się jeszcze zapoznać, wyznaczali w razie potrzeby kolejne terminy rozmowy kwalifikacyjnej, tak by po otrzymaniu uprawnień  mogli wykonywać zawód w sposób profesjonalny,   z zachowaniem zasady poszanowania interesów osób na rzecz których będą działali,  a więc zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz w standardach zawodowych.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że wspomniane Federacje skupiają regionalne stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, których członkami są osoby fizyczne posiadające  uprawnienia zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.  Nie są więc samorządem zawodowym, jak błędnie podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej. Sugerowanie opinii publicznej, że stowarzyszenia są korporacjami (samorządami zawodowymi) jest wprowadzaniem społeczeństwa w błąd. Urząd Konkurencji i Konsumentów zdaje się zapominać, że w przeciwieństwie do samorządów zawodowych przynależność do stowarzyszeń jest dobrowolna oraz, że istnieje w Polsce wiele federacji skupiających stowarzyszenia zrzeszające osoby wykonujące zawody pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Stowarzyszenia zawodowe działają na podstawie innych przepisów prawa i nie posiadają tak dużych uprawnień jak samorządy zawodowe.

Postępowanie UOKiK jest w toku.

Wojciech Kuc

Prezydent PFRN

Treść komunikatu na stronie UOKiK http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2461

Zobacz także inne teksty:
Przegląd mediów 13-17.11.2017r
Największa konferencja pośredników na świecie (tym razem w Chicago)!
Nowa współpraca międzynarodowa - IREM
Kolejna 13 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie 15.12.2017; Zasiedzenie służebności przesyłu przez przedsiębiorstwa przesyłowe - ryzyko dla właścicieli nieruchomości i możliwości obrony prawa własności
Szkolenie 23-24.11.2017; Analiza projektów inwestycyjnych - warsztaty komputerowe
Szkolenie 29.11.2017; - Zarządzanie najmem lokali
Szkolenie 30.11.2017 Użytkowanie wieczyste nieruchomości
Szkolenie 01.12.2017; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 05.12.2017; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków
Szkolenie 11.12.2017; Najem lokali mieszkalnych i najem okazjonalny w świetle prawa
Szkolenie 13.12.2017; Prawo geodezyjne i kartograficzne
Szkolenie 16.12.2017 r. - Jak przygotować portfolio transakcji? - warsztaty
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors
Szkolenie 14.12.2017; Umowa pośrednictwa z klauzulą wyłączności
Szkolenie 27-28.11.2017; Wady prawne nieruchomości

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA