Metoda Zysków - warsztaty zawodowe

METODA ZYSKÓW W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH (HOTEL) – WARSZTATY ZAWODOWE

6-7 grudnia 2011 roku, Warszawa

II edycja

BRAK MIEJSC - rejestracja na listę rezerwową

Dwudniowy kurs specjalistyczny (18 godzinny), adresowany do rzeczoznawców majątkowych oraz do pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości zainteresowanych tą tematyką.

Kurs składa się z dwóch części – w pierwsze części omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące elementów rachunkowości i metody zysków, z omówieniem dwóch odmian metody zysków – bezpośredniej i pośredniej (poprzez wycenę przedsiębiorstwa); część druga to wycena hotelu (wycena przedsiębiorstwa i kapitałów spółki oraz wycena nieruchomości) w oparciu o przygotowane dane finansowe podmiotu oraz dane rynkowe, z wykorzystaniem narzędzi arkusza Excel.

PROGRAM KURSU

CZĘŚĆ 1: METODA ZYSKÓW – WYBRANE ZAGADNIENIA
(dzień pierwszy, 10 godzin lekcyjnych)


1. Wiadomości podstawowe z zakresu podejścia dochodowego, metody zysków:
 • wycena nieruchomości generujących dochód według Noty Interpretacyjnej Nr 2 PFSRM
 • wycena nieruchomości w świetle Międzynarodowych Standardów Wyceny (MSW)
 • wycena nieruchomości w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR / MSSF)
2. Metoda zysków cz.1 – wycena nieruchomości a wycena podmiotu prowadzącego działalność operacyjną
 • wycena nieruchomości a wycena przedsiębiorstwa – podobieństwa i różnice
 • przychód a dochód brutto, koszt a wydatek operacyjny, zyska a dochód netto – zależności 
 • podstawowe rodzaje przepływów pieniężnych na obszarze wyceny przedsiębiorstw
3. Metoda zysków cz.2 – wybrane zagadnienia problemowe wraz z przykładowymi rozwiązaniami
 • sposób uwzględniania w wycenie wartości niematerialnych i prawnych (w tym tzw. Goodwill)
 • problematyka uwzględniania w wycenie nakładów kapitałowych, w tym odtwarzanie majątku trwałego
 • wyznaczanie udziału operatora w dochodzie z działalności operacyjnej prowadzonej na nieruchomości
4. Sprawozdania finansowe cz.1 – zagadnienia wprowadzające
 • podstawowe elementy sprawozdania finansowego – bilans oraz rachunek zysków i strat
 • bilans – omówienie struktury oraz poszczególnych pozycji
 • RZiS – omówienie struktury oraz poszczególnych pozycji
5. Sprawozdania finansowe cz. 2 – część praktyczna
 • czytanie sprawozdania finansowego podmiotu generującego zyski z działalności hotelu
 • określanie poziomu spodziewanych przychodów, kosztów oraz zysku z działalności operacyjnej
 • wyznaczanie, interpretacja oraz praktyczne wykorzystanie wybranych wskaźników ekonomicznych
CZĘŚĆ 2: PROBLEM PRAKTYCZNY – WYCENA NIERUCHOMOŚCI HOTELU
(dzień drugi, osiem godzin lekcyjnych)


1. Wprowadzenia do problemu – dane nieruchomości, wyniki finansowe spółki oraz dane rynkowe
 • przedstawienie i omówienie historycznych wyników finansowych spółki prowadzącej działalność hotelu
 • opis nieruchomości stanowiącej przedmiot oszacowania (parametry techniczne, prawne i ekonomiczne)
 • przedstawienie i omówienie danych rynkowych dotyczących podobnych podmiotów /nieruchomości
2. Prognoza przychodów z działalności operacyjnej w oparciu o analizę porównawczą rynku
 • analiza porównawcza – omówienie źródeł informacji, wybór danych rynkowych, identyfikacja cech rynkowych
 • zastosowanie prostych metod ilościowych do wyznaczenia rynkowego poziomu stawki za pokoje hotelowe
 • efektywny przychód / dochód brutto oraz wybrane wskaźniki m.in. Average Daily Rate oraz RevPAR 
3. Prognoza przychodów z działalności operacyjnej w oparciu o wyniki finansowe podmiotu /spółki
 • analiza dynamiki przepływów pieniężnych wraz z uwzględnieniem wartości nominalnych i realnych
 • prognoza przychodów efektywnych z podstawowej działalności operacyjnej (5-letni okres prognozy)
 • prognoza dotycząca kosztów i wydatków operacyjnych (5-letni okres prognozy)
4. Wyznaczenie wyników finansowych wraz z określeniem wartości spółki, kapitałów własnych oraz nieruchomości
 • prognoza przepływów pieniężnych (dochód netto / zysk) w okresie prognozy oraz wartości rezydualnej
 • określenie wartości przedsiębiorstwa spółki oraz wartości kapitałów własnych (akcje / udziały) spółki 
 • określenie wartości nieruchomości przy wykorzystaniu bezpośredniej i pośredniej metody zysków

PROWADZĄCY KURS

Piotr Cegielski, MRICS, CCIM, MAI - Mgr inżynier budownictwa, mgr ekonomii, mgr nauk w zakresie wyceny i zarządzania nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia zawodowe od 1994 r.), członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Członek RICS (United Kingdom), członek CCIM Institute (Chicago, USA), członek Appraisal Institute (Chicago, USA).  Autor wielu opracowań z zakresu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw oraz analiz opłacalności inwestycji w nieruchomości. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.


 

DODATKOWE INFORMACJE


Termin: 6-7 grudnia 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Pierwszego dnia zajęcia odbywają się w godz. 9.00 - 18.30, drugiego dnia w godz. 9.00 - 16.00

Koszty:
600 zł + 23% VAT* – dla członków PFRN
750 zł + 23 % VAT*  – dla osób spoza PFRN

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 

Laptop:
Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć, prosimy o zabranie laptopa wyposażonego w program Excel. Informujemy, że jest możliwość wypożyczenia laptopa na czas kursu w cenie 110 zł (za 2 dni). Koszt wypożyczenia zostanie wliczony w koszt udziału w kursie.  Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej możliwości, prosimy o zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zgłoszenia.

Doskonalenie zawodowe:
Kurs będzie spełniał wymóg doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości w Dzienniku Ustaw nr 140 poz. 945 (18 godzin edukacyjnych). Program przeznaczony dla: pośredników, zarządców, rzeczoznawców.

 
REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza  (drogą mailową na adres astanjek@pfrn.pl lub na numer faksu 022 654 58 69).
Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 
Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia kursu - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 0-7 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji z kursu.
 
Uwaga: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z kopią wpłaty 
 

Zobacz także inne teksty:
Spotkanie branżowe CCIM
Przegląd mediów 16-20.04.2018
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Kurs CI 101 Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych
Szkolenie 27.04.2018; PRAKTYCZNIE O RODO/GDPR
Szkolenie 07.05.2018r. Elementy prawa budowlanego
Szkolenie 14.05.2018; Plany remontowe i inwentaryzacja nieruchomości
Szkolenie 16.05.2018; Plany remontowe i inwentaryzacja nieruchomości
Szkolenie 17.05.2018;Praktyczne aspekty prawa budowlanego w zarządzaniu nieruchomościami
Szkolenie 21.05.2018; Odpowiedzialność zarządcy za szkody powstałe na terenie zarządzanych nieruchomości:
Szkolenie 04.06.2018; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 07.06.2018; Służebności przesyłu w praktyce organów administracji publicznej, doktrynie i orzecznictwie sądowym
Szkolenie 11.06.2018; ABC ochrony danych osobowych po zmianach RODO
Szkolenie 14.06.2018 - Asset Manager
Szkolenie 04-05.09.2018; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 23.05.2018; Finansowanie nieruchomości przez banki
Kurs CI 101 Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych
Szkolenie 18.05.2018 r. - Jak przygotować portfolio transakcji? - warsztaty
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA