Szkolenie 25-26.01.2016; Analiza projektów inwestycyjnych - warsztaty komputerowe

ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH- warsztaty komputerowe

25 - 26 stycznia 2016 roku, Warszawa

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

Prosimy o zabranie laptopów na szkolenie

FORMA, CZAS TRWANIA I CHARAKTER SZKOLENIA:

 

Celem szkolenia jest kształtowanie praktycznych umiejętności uczestników w zakresie modelowania i oceny projektów inwestycyjnych. Można to zrealizować wyłącznie drogą zajęć warsztatowych. W trakcie zajęć Uczestnicy angażowani będą w wykonywanie licznych ćwiczeń i zadań praktycznych, takich jak budowa modeli finansowych do badania finansowej  wykonalności i racjonalności projektów. Podczas szkolenia trener wykorzysta dodatkowo formę mini - wykładów w postaci interaktywnych prezentacji dla uzupełnienia informacji teoretycznych i wyjaśnienia omawianych zagadnień, w celu ułatwienia opanowania oraz usystematyzowania materiału, dla omówienia przebiegu i wyników poszczególnych zadań oraz udzielenia informacji zwrotnych osobom uczestniczącym w tych zadaniach i ćwiczeniach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:


Opracowane na potrzeby szkolenia materiały dydaktyczne dla uczestników w tradycyjnej formie skryptu będą zawierały: najważniejsze informacje dotyczące teoretycznych fragmentów szkolenia, treści zadań przeznaczonych do rozwiązania przez uczestników w trakcie warsztatów. Ponadto, każdy uczestnik otrzyma komplet arkuszy kalkulacyjnych z przykładami oraz modelami budowanymi oraz omawianymi podczas szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Zasady prowadzenia analizy pojedynczego projektu - 3 godz. - konwersatorium

 • Zasady kalkulacji przepływów przyrostowych na użytek analizy finansowej projektów inwestycyjnych
 • Zasady kalkulacji wartości rezydualnej w projektach inwestycyjnych
 • Metody kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych oraz zasady doboru stóp dyskontowych w kalkulacji wartości aktualnej netto metodami FCFF, FCFE
 • Warunki uzyskania zgodności analiz prowadzonych za pomocą metod FCFE, FCFF
 • Wybór optymalnej metody kalkulacji NPV – dlaczego nie należy stosować metody FCFE w ocenie standardowych projektów inwestycyjnych?
 • Dlaczego nie należy stosować WACC projektowego w kalkulacji NPV metodą FCFF

2. Analizy przypadków oceny różnych typów projektów inwestycyjnych -  8 godz. - warsztaty komputerowe

 • Ocena projektu rozwojowego – analiza przypadku, budowa modelu i analiza racjonalności budowy hali produkcyjno – magazynowej – analiza przypadku I
 • Wykorzystanie koncepcji obrotu granicznego w ocenie projektów rozwojowych – analiza przypadku II, ocena racjonalności budowy pensjonatu
 • Ocena projektu racjonalizatorskiego – analiza przypadku III, budowa własnej siedziby i rezygnacja z wynajmowania powierzchni biurowej
 • Ocena projektu odtworzeniowego – analiza przypadku IV, wymiana maszyny wchodzącej w ciąg technologiczny
 • Projekty odtworzeniowo – rozwojowo – racjonalizatorskie – analiza przypadku V, wymiana lasera oraz poszerzenie oferty rynkowej poprzez dokupienie dodatkowych funkcjonalności
 • Kalkulacja WACC na użytek oceny projektów inwestycyjnych – analiza przypadku VI

3. Analiza ryzyka projektów inwestycyjnych - 1 godz. - warsztaty komputerowe

 • Analiza wrażliwości   (cd. analizy przypadku I)
 • Symulacja Monte Carlo (cd. analizy przypadku I)
 • Klasyczna analiza scenariuszowa

4.  Elementy selekcji projektów inwestycyjnych (względna ocena projektów inwestycyjnych) - 2 godz. - konwersatorium, analiza mini przypadków

 • Wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich spośród opcji o różnych wartościach nakładów inwestycyjnych      
 • Selekcja projektów o różnych okresach życia
 • Wybór projektów odtworzeniowych spośród opcji o różnych okresach życia   
 • Wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich spośród opcji o różnych okresach ekonomicznego życia   
 • Podsumowanie metodologii selekcji projektów inwestycyjnych

5. Elementy wyceny opcji realnych za pomocą drzew decyzyjnych - 2 godz. - warsztaty komputerowe, konwersatorium

 • Charakterystyka podstawowych opcji realnych
 • Ocena projektu inwestycyjnego zawierającego opcje expand i abandon za pomocą metody drzew decyzyjnych – analiza przypadku VII

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

WYKŁADOWCA:

Dr Paweł Mielcarz, kluczowe kompetencje

 • Przeprowadzenie ponad 60 warsztatów  szkoleniowych z zakresu oceny projektów inwestycyjnych (szkolenia zamknięte dla domów maklerskich, firm consultingowych, ministerstw i agencji rządowych, największych polskich przedsiębiorstw, szkolenia otwarte oraz kursy prowadzone przez firmy szkoleniowe, specjalistyczne studia podyplomowe prowadzone dla Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Kufstain University, ESSCA – École de Management, FAP University of Porto)
 • Współautor książki „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia  wartości przedsiębiorstwa”, PWN 2013
 • Uczestnictwo lub kierowanie zespołem prowadzącym wyceny oraz doradztwo transakcyjne dla ponad 50 podmiotów
 • Biegły sądowy w zakresie wyceny przedsiębiorstw
 • Uczestnictwo jako ekspert w postępowaniach KNF w zakresie wyceny przedsiębiorstw
 • Ponad 30 publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstw, pakietów mniejszościowych oraz składników aktywów.

KOSZT UDZIAŁU:


690 zł + 23 % VAT  - członkowie PFRN oraz pracownicy członków

890 zł + 23 % VAT - osoby spoza PFRN
 
*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego  rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 

Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć, prosimy o zabranie laptopa wyposażonego w program Excel.

Informujemy, że jest możliwość wypożyczenia laptopa na czas kursu w cenie 150 zł + 23% VAT (za 2 dni). Koszt wypożyczenia zostanie doliczony do kosztu udziału w kursie.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej możliwości, prosimy o zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zgłoszenia

DODATKOWE INFORMACJE:

Miejsce: Warszawa
Termin:  25 - 26 stycznia 2016 r.

Godziny zajęć: 1 dnia: 09.00 - 16.00  2 dnia: 9.00 - 16.00

Prosimy o zabranie laptopów na szkolenie.

Doskonalenie zawodowe:

Warsztaty będą spełniały wymóg doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (16 godzin kursu specjalistycznego).

Program skierowany do: pośredników, zarządców, rzeczoznawców.

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza  (drogą mailową na adres szkolenia@pfrn.pl lub nrybka@pfrn.pl).

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia kursu - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji z kursu. 

Uwaga: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z kopią wpłaty 

 

Zobacz także inne teksty:
Kurs CI 101 Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych
Prezydent na lata 2018 - 2020 wybrany!
Europejska karta zawodowa
Nowa współpraca międzynarodowa - IREM
Mieszkanie Plus droższe od lokalu komunalnego
Szkolenie 12.01.2018; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Szkolenie 18-19.01.2018; Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 24.01.2018; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków
Szkolenie 25.01.2018; Służebność przesyłu
Szkolenie 21.02.2018 - Asset Manager
Szkolenie 27.02.2018; Podatek VAT na rynku nieruchomości
Szkolenie 15-16.03.2018; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 12-13.04.2018; Wady prawne nieruchomości
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA