Szkolenie 29-30.05.2017 Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw - specjalistyczne warsztaty komputerowe
  29-30 maja 2017
r.

16 godzin edukacyjnych dla pośredników, zarządców, rzeczoznawców

Na szkolenie prosimy zabrać własne laptopy. Brak możliwości wypożyczenia laptopa na miejscu.

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia będzie przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy wyceny przedsiębiorstw za pomocą metod dochodowych, porównawczych i majątkowych. Zajęcia będą odbywać się w formie interaktywnych warsztatów komputerowych, podczas których Uczestnicy poznają zarówno podstawy teoretyczne wykorzystania poszczególnych metod wyceny przedsiębiorstw jak i zapoznają się z konkretnymi modelami wykorzystywanymi w procesie wyceny firm. W ramach zajęć rozwiązane zostaną dwa duże przypadki oraz kilka mniejszych przykładów.

Uczestnicy będą wraz z trenerem budować w programie MS Excel model, obejmujący moduł analizy historycznej zdolności firmy do generowania wartości (oparty o metodykę ROIC) oraz planowania przyszłych przepływów pieniężnych. Za pomocą tego modelu przeprowadzona zostanie analiza fundamentalna podmiotu z uwzględnieniem jego naturalnej zdolności do kreowania stóp zwrotu ponad oczekiwane przez kapitałodawców stopy zwrotu. Przeprowadzona projekcja pozwoli na zbudowanie planowanych zestawień finansowych, a także oszacowanie przepływów zgodnie z metodologią FCFF, FCFE oraz EVA. W efekcie pokazane zostaną techniki uzgadniania wyceny prowadzonych w oparciu o różne odmiany kalkulacji przyszłych przepływów. W trakcie rozwiązywania przypadku Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się również z zasadami wykorzystania modelu do wyceny pakietów mniejszościowych oraz nowych emisji. Model zostanie rozbudowany o moduł badania ryzyka wyceny.  

Przypadek drugi obejmować będzie wycenę podmiotu za pomocą metod porównawczych. W tym celu pokazane zostaną zasady doboru spółek porównawczych oraz wskaźników wykorzystywanych w wycenie.

Zbudowane przez trenera modele są w pełni zgodne z literaturą przedmiotu i z najlepszymi praktykami  rynkowymi. W efekcie szkolenia Uczestnicy będą otrzymają narzędzia, które pozwolą im na samodzielne ustalanie wartości przedsiębiorstw.
PROGRAM SZKOLENIA:

1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1.1   Wartość godziwa, wartość sprawiedliwa, wartość rynkowa, wartość księgowa – standardy wyceny zgodnie z rekomendacjami Noty Interpretacyjnej 5 Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
1.2   Klasyfikacja metod wyceny
– podejście majątkowe, dochodowe i porównawcze.

2. DOCHODOWE METODY WYCENY WARTOŚCI PRZEDSIEBIORSTWA (ang. Income Approach)

2.1   Charakterystyka procesu wyceny przedsiębiorstw metodami dochodowymi
2.2   Kalkulacyjne podstawy wyceny metodami dochodowymi – okres szczegółowej analizy

2.3   Kalkulacja wolnych przepływów w różnych technikach wyceny  metodami dochodowymi (wycena kapitału własnego (ang. Equity Value) oraz wycena wartości przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Value, Firm Value)
2.4   Uzgodnienie wycen prowadzonych metodą wolnych przepływów pieniężnych dla wszystkich stron finansujących (ang.  FCFF), oraz zysków ekonomicznych (ang. EVA) - budowa modelu wyceny w środowisku Excel – analiza przypadku
2.5   Kalkulacja wartości rezydualnej w wycenie przedsiębiorstw
        2.5.1   Podejścia tradycyjne (model renty wieczystej, planowane wskaźniki P/E)
        2.5.2   Wykorzystanie jednofazowego modelu RONIC w kalkulacji wartości współczynnika g oraz wartości rezydualnej
2.6   Cykl życia przedsiębiorstwa a weryfikacja założeń wyceny przeprowadzonej metodą dochodową pod kątem ich zgodności z koncepcją wartości godziwej


3. SZACOWANIE KOSZTU KAPITAŁU W PROCESIE WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

3.1   Optymalna struktura kapitału a wartość godziwa przedsiębiorstw – teoria Modiglianiego Millera i jej zastosowanie w wyceni przedsiębiorstw
3.2   Szacowanie kosztu kapitału własnego za pomocą modelu CAPM w warunkach polskich 

3.3   Korekty koszty kapitału dopasowujące jego wartość do stopnia nieefektywności rynku – koncepcja Total beta corrected for cash

3.4   Źródła danych niezbędnych ustalanie kosztu kapitału
3.5   Oszacowanie kosztu kapitału własnego oraz WACC dla spółek giełdowych i niegiełdowych przy założeniu różnego stopnia efektywności rynku) – analizy przypadków


4. WYKORZYSTANIE METOD PORÓWNAWCZYCH W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTW

4.1   Założenia metod porównawczych
4.2   Zastosowanie w wycenie wskaźników EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, V/S -  proces, ryzyko wyceny
4.3   Wykorzystanie modeli regresyjnych w doborze wskaźników porównawczych – analiza przypadku


5. WYKORZYSTANIE METOD MAJĄTKOWYCH

5.1   Metoda skorygowanych aktywów netto
5.2   Metoda odtworzeniowa
5.3   Wycena metodą likwidacyjną


WYKŁADOWCA:

Dr Paweł Mielcarz, kluczowe kompetencje

  • Przeprowadzenie ponad 60 warsztatów  szkoleniowych z zakresu oceny projektów inwestycyjnych (szkolenia zamknięte dla domów maklerskich, firm consultingowych, ministerstw i agencji rządowych, największych polskich przedsiębiorstw, szkolenia otwarte oraz kursy prowadzone przez firmy szkoleniowe, specjalistyczne studia podyplomowe prowadzone dla Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Kufstain University, ESSCA – École de Management, FAP University of Porto)
  • Współautor książki „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia  wartości przedsiębiorstwa”, PWN 2013
  • Uczestnictwo lub kierowanie zespołem prowadzącym wyceny oraz doradztwo transakcyjne dla ponad 50 podmiotów
  • Biegły sądowy w zakresie wyceny przedsiębiorstw
  • Uczestnictwo jako ekspert w postępowaniach KNF w zakresie wyceny przedsiębiorstw
  • Ponad 30 publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstw, pakietów mniejszościowych oraz składników aktywów.
INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, 8 piętro, Warszawa

Data: 29-30 maja 2017 r.

I dzień 10:00 - 17:00
II dzień 10:00 - 17:00

Koszty:

800 zł brutto – dla członków PFRN
1000 zł brutto – dz licencją PFRN
1200 zł brutto  – dla osób spoza PFRN


Na szkolenie prosimy zabrać własne laptopy. Brak możliwości wypożyczenia laptopa na miejscu.

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza (drogą mailową na adres szkolenia@pfrn.pl ).

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 


Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału


Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.

Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 
Uwaga: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z kopią wpłaty


Zobacz także inne teksty:
Szkolenie 29.06.2018r. Służebności przesyłu
Szkolenie 04-05.09.2018; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 09.07.2018 r. RODO
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA