Szkolenie 13.04.2017 Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami

ZAGADNIENIE DOSTĘPU NIERUCHOMOŚCI DO DRÓG W PRAKTYCE OBROTU I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

13 kwietnia 2017 roku, WarszawaSzkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Akty prawne regulujące rodzaje oraz dostęp do dróg na obszarze R.P. ; ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawa kodeks cywilny i ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
  2. Rodzaje dróg występujące w systemie prawa polskiego – podział i podmioty odpowiedzialne za zarząd i utrzymanie dróg w należytym stanie.
  3. Kategorie obiektów budowlanych a wymagania związane z drogami, dojazdami i dojściami do nieruchomości.
  4. Sposoby ustanowienia dróg, dojazdów i dojść do nieruchomości w przypadku nieuregulowania stanu prawnego i faktycznego  nieruchomości – służebności drogowe i służebność drogi koniecznej – praktyka, doktryna oraz orzecznictwo sądowe.
  5. Zagadnienie przejmowania dróg na własność przez gminy i inne podmioty publicznoprawne a praktyka organów administracji publicznej w zakresie stosowania przepisów prawa nakładających obowiązek przejmowania dróg na własność podmiotów publicznych.
  6. Przepisy ustawy szczególne związane z obiektami zamkniętymi i innymi a nabywanie i zarządzanie terenami będącymi w dyspozycji podmiotów takich jak Agencja Mienia Wojskowego i podobnych.
  7. Wady prawne i fizyczne nieruchomości związane z drogami, dojazdami i dojściami do nieruchomości a odpowiedzialność sprzedającego-dewelopera, zarządcy, pośrednika w przypadku wystąpienia wad nieruchomości.
  8. Właściwe postanowienia zawierane w umowach przedwstępnych sprzedaży i umowach sprzedaży przez uczestników rynku nieruchomości zabezpieczające możliwość wykorzystania nieruchomości na cele inwestycyjne.
  9. Właściwa interpretacja postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy jako element niezbędny do właściwej analizy stanu faktycznego i prawnego nieruchomości w zakresie możliwości jej zabudowy, rozbudowy, przebudowy uwzględniającej dostęp nieruchomości do drogi publicznej.
  10.  Najczęściej występujące wady prawne decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy związane z niewłaściwą analizą stanu prawnego i faktycznego nieruchomości powodujące uchylenie decyzji w toku postępowania administracyjnego lub sądowego.
WYKŁADOWCA:


Adam Kudyk
- prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; na szkoleniach prowadzonych dla PFRN uzyskuje najwyższe oceny od uczestników

INFORMACJE DODATKOWE:

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa

Data: 13 kwietnia 2017 r. 10:00 - 16:00

Koszty:

250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto
– dla osób z licencją PFRN
350 zł brutto  – dla osób spoza PFRN

*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza (drogą mailową na adres szkolenia@pfrn.pl lub na numer faksu 022 825 34 95).

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 


Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia- zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału


Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.

Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 
Uwaga: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z kopią wpłaty


Zobacz także inne teksty:
Szkolenie 29.06.2018r. Służebności przesyłu
Szkolenie 04-05.09.2018; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 09.07.2018 r. RODO
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA