Szkolenie 23-24.11.2017; Analiza projektów inwestycyjnych - warsztaty komputerowe

ANALIZA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH- warsztaty komputerowe

23 - 24 listopada 2017 roku, Warszawa

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

Prosimy o zabranie laptopów na szkolenie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMA, CZAS TRWANIA I CHARAKTER SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest kształtowanie praktycznych umiejętności uczestników w zakresie modelowania i oceny projektów inwestycyjnych. Można to zrealizować wyłącznie drogą zajęć warsztatowych. W trakcie zajęć Uczestnicy angażowani będą w wykonywanie licznych ćwiczeń i zadań praktycznych, takich jak budowa modeli finansowych do badania finansowej  wykonalności i racjonalności projektów. Podczas szkolenia trener wykorzysta dodatkowo formę mini - wykładów w postaci interaktywnych prezentacji dla uzupełnienia informacji teoretycznych i wyjaśnienia omawianych zagadnień, w celu ułatwienia opanowania oraz usystematyzowania materiału, dla omówienia przebiegu i wyników poszczególnych zadań oraz udzielenia informacji zwrotnych osobom uczestniczącym w tych zadaniach i ćwiczeniach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Opracowane na potrzeby szkolenia materiały dydaktyczne dla uczestników w tradycyjnej formie skryptu będą zawierały: najważniejsze informacje dotyczące teoretycznych fragmentów szkolenia, treści zadań przeznaczonych do rozwiązania przez uczestników w trakcie warsztatów. Ponadto, każdy uczestnik otrzyma komplet arkuszy kalkulacyjnych z przykładami oraz modelami budowanymi oraz omawianymi podczas szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Zasady prowadzenia analizy pojedynczego projektu - 3 godz. - konwersatorium

 • Zasady kalkulacji przepływów przyrostowych na użytek analizy finansowej projektów inwestycyjnych
 • Zasady kalkulacji wartości rezydualnej w projektach inwestycyjnych
 • Metody kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych oraz zasady doboru stóp dyskontowych w kalkulacji wartości aktualnej netto metodami FCFF, FCFE
 • Warunki uzyskania zgodności analiz prowadzonych za pomocą metod FCFE, FCFF
 • Wybór optymalnej metody kalkulacji NPV – dlaczego nie należy stosować metody FCFE w ocenie standardowych projektów inwestycyjnych?
 • Dlaczego nie należy stosować WACC projektowego w kalkulacji NPV metodą FCFF

2. Analizy przypadków oceny różnych typów projektów inwestycyjnych -  8 godz. - warsztaty komputerowe

 • Ocena projektu rozwojowego – analiza przypadku, budowa modelu i analiza racjonalności budowy hali produkcyjno – magazynowej – analiza przypadku I
 • Wykorzystanie koncepcji obrotu granicznego w ocenie projektów rozwojowych – analiza przypadku II, ocena racjonalności budowy pensjonatu
 • Ocena projektu racjonalizatorskiego – analiza przypadku III, budowa własnej siedziby i rezygnacja z wynajmowania powierzchni biurowej
 • Ocena projektu odtworzeniowego – analiza przypadku IV, wymiana maszyny wchodzącej w ciąg technologiczny
 • Projekty odtworzeniowo – rozwojowo – racjonalizatorskie – analiza przypadku V, wymiana lasera oraz poszerzenie oferty rynkowej poprzez dokupienie dodatkowych funkcjonalności
 • Kalkulacja WACC na użytek oceny projektów inwestycyjnych – analiza przypadku VI

3. Analiza ryzyka projektów inwestycyjnych - 1 godz. - warsztaty komputerowe

 • Analiza wrażliwości   (cd. analizy przypadku I)
 • Symulacja Monte Carlo (cd. analizy przypadku I)
 • Klasyczna analiza scenariuszowa

4.  Elementy selekcji projektów inwestycyjnych (względna ocena projektów inwestycyjnych) - 2 godz. - konwersatorium, analiza mini przypadków

 • Wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich spośród opcji o różnych wartościach nakładów inwestycyjnych      
 • Selekcja projektów o różnych okresach życia
 • Wybór projektów odtworzeniowych spośród opcji o różnych okresach życia   
 • Wybór projektów rozwojowych i racjonalizatorskich spośród opcji o różnych okresach ekonomicznego życia   
 • Podsumowanie metodologii selekcji projektów inwestycyjnych

5. Elementy wyceny opcji realnych za pomocą drzew decyzyjnych - 2 godz. - warsztaty komputerowe, konwersatorium

 • Charakterystyka podstawowych opcji realnych
 • Ocena projektu inwestycyjnego zawierającego opcje expand i abandon za pomocą metody drzew decyzyjnych – analiza przypadku VII

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

WYKŁADOWCA:

Dr Paweł Mielcarz, kluczowe kompetencje

 • Przeprowadzenie ponad 60 warsztatów  szkoleniowych z zakresu oceny projektów inwestycyjnych (szkolenia zamknięte dla domów maklerskich, firm consultingowych, ministerstw i agencji rządowych, największych polskich przedsiębiorstw, szkolenia otwarte oraz kursy prowadzone przez firmy szkoleniowe, specjalistyczne studia podyplomowe prowadzone dla Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Kufstain University, ESSCA – École de Management, FAP University of Porto)
 • Współautor książki „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia  wartości przedsiębiorstwa”, PWN 2013
 • Uczestnictwo lub kierowanie zespołem prowadzącym wyceny oraz doradztwo transakcyjne dla ponad 50 podmiotów
 • Biegły sądowy w zakresie wyceny przedsiębiorstw
 • Uczestnictwo jako ekspert w postępowaniach KNF w zakresie wyceny przedsiębiorstw
 • Ponad 30 publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstw, pakietów mniejszościowych oraz składników aktywów.

KOSZT UDZIAŁU:


800 zł brutto  - członkowie PFRN

1000 zł brutto - osoby z licencją PFRN

1200 zł brutto - osoby spoza PFRN
 
*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego  rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 

Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.


Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć, prosimy o zabranie laptopa wyposażonego w program Excel.

DODATKOWE INFORMACJE:

Miejsce: ul. Grzybowska 45, VIII piętro, Warszawa
Termin:  5 - 6 czerwca 2017 r.

Godziny zajęć: 1 dnia: 10.00 - 17.00  2 dnia: 10.00 - 17.00

Prosimy o zabranie laptopów na szkolenie.

Doskonalenie zawodowe:

Warsztaty będą spełniały wymóg doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (16 godzin kursu specjalistycznego).

Program skierowany do: pośredników, zarządców, rzeczoznawców.

REJESTRACJA 

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844     

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia kursu - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji z kursu. 

 

Zobacz także inne teksty:
Wynajem mieszkań: Jak przygotować mieszkanie do wynajęcia?
TECHNOLOGIE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI - XXII KONGRES PFRN
XXII Kongres PFRN - zapraszamy!
Przegląd mediów 17.09-21.09.2018r.
BEZPIECZNY NAJEM 2018 - Skorzystaj z pomocy ekspertów - pośredników nieruchomości
Kurs CI 101 Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych
Reklama na stronie PFRN
Szkolenie 04.10.2018r., Trudny klient - jak unikać konfliktów i utrzymać profesjonalny wizerunek
Szkolenie 17-18.10.2018r. Due diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 19.10.2018; Specustawa mieszkaniowa - Prawne aspekty planowania przestrzennego
Szkolenie 22-23.10.2018r. Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 30.10.2018 - Sztuka prezentacji czyli jak budować wizerunek profesjonalisty
Szkolenie 06.11.2018r. „Księgi wieczyste”
Szkolenie 13.11.2018r. Służebności przesyłu ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
Szkolenie 14.11.2018; Efektywna komunikacja na spotkaniach
Szkolenie 21.11.2018 Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami
Szkolenie 07.12.2018; Ocena stanu prawnego i technicznego budynków -- z aktualnymi zmianami w prawie
Szkolenie 13.12.2018; Problematyka działek budowlanych NOWY TERMIN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Szkolenie 15.11.2018r. Finansowanie nieruchomości przez banki z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych
Działki budowlane - stan prawny i faktyczny - kompendium wiedzy pośrednika w obrocie nieruchomościami
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA