Szkolenie 04-05.04.2017; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa

DUE-DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTWA 4-5 kwietnia 2017 roku, Warszawa


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

 

CEL SZKOLENIA:

Due diligence jest jedną z najnowocześniejszych, kompleksowych metod analitycznych stosowanych przy zakupie samej nieruchomości lub przedsiębiorstwa posiadającego nieruchomość wzbudzającą zainteresowanie inwestorów. Zazwyczaj due-diligence poprzedza wycenę nieruchomości lub przedsiębiorstwa posiadającego nieruchomości.  Koncentrując się na aspektach prawnych, technicznych, podatkowych  i finansowych funkcjonowania nieruchomości, badanie due-diligence pozwala na kompleksową ocenę stanu obecnego i perspektyw rozwoju danej nieruchomości lub danego przedsiębiorstwa.

W trakcie szkolenia w oparciu o przykłady oraz wiedzę i praktykę naszych trenerów przekażemy Państwu pełną wiedzę z zakresu metod prowadzenia due – diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa. Podczas szkolenia zapoznacie się Państwo ze sposobami i narzędziami interpretacji zapisów w umowach istotnych dla przedsiębiorstwa oraz interpretacją danych zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz sposobami ich analizy. Uwaga będzie zwrócona też na kwestie związane z ochroną środowiska.

Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwi uczestnictwo Państwa w transakcjach zakupu nieruchomości i przedsiębiorstw posiadających nieruchomości jak i współpracę z inwestorami w przypadku jeśli Państwa nieruchomość lub firma posiadająca nieruchomości mają zostać nabyte przez inny podmiot. 
 

PROGRAM SZKOLENIA
DZIEŃ I


9:00


Rejestracja uczestników
9:30-10:15 Definicja i rodzaje badania due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa.
wykładowca: Krzysztof Czerkas

 • pojęcie due-diligence i rodzaje due-diligence (due-diligence finansowe, podatkowe, prawne, techniczne, due-diligence w zakresie ochrony środowiska)
 • miejsce due-diligence w procesie przejmowania
 • due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa: podobieństwa i różnice
 • organizacja procesu due-diligence i zapewnienie poufności informacji
10:15-10:30 Przerwa kawowa
10:30-12:00
Organizacja due-diligence

 •  organizacja procesu due-diligence i zapewnienie poufności informacji
 • zasady współpracy z firmami doradczymi przy organizacji due-diligence
 • pojęcie data room
12:00-12:45 Przerwa
12:45-14:15 Wybrane aspekty finansowego i podatkowego badania due-diligence
wykładowca: Krzysztof Czerkas • zakres finansowego due-diligence (dochody i koszty związane z  nieruchomością, relacje z wierzycielami, bankami finansującymi, towarzystwami leasingowymi, plany finansowe)
 • źródła informacji do przeprowadzenia finansowego due-diligence i elementy krytyczne
 • zakres podatkowego  due-diligence (dochody i koszty związane z  nieruchomością, relacje z wierzycielami, bankami finansującymi i towarzystwami leasingowymi)
 • źródła informacji do przeprowadzenia finansowego due-diligence i elementy krytyczne
 • wykorzystanie wniosków z finansowego i podatkowego due-diligence
14:15-14:30 Przerwa kawowa
14:30-16:00 Wybrane aspekty technicznego due-diligence i due-diligence w zakresie ochrony środowiska.
wykładowca: Robert Nowak/Anna Beer-Zwolińska
 • zakres technicznego due-diligence i due-diligence w zakresie ochrony środowiska
 • źródła informacji do przeprowadzenia technicznego due-diligence i elementy krytyczne
 • wykorzystanie wniosków z technicznego due-diligence

PROGRAM SZKOLENIA
DZIEŃ II


8:30


Rejestracja uczestników
9:00-10:15 Wybrane aspekty prawnego due-diligence.
wykładowca: Marek Czarnota


 • zakres prawnego due-diligence przedsiębiorstwa i nieruchomości
 • źródła informacji do przeprowadzenia prawnego due-diligence i elementy krytyczne
10:15-10:30 Przerwa kawowa
10:30-12:00
Wnioski z due-diligence. Formułowanie umów
wykładowca: Marek Czarnota

 • Wykorzystanie wniosków z prawnego due-diligence
 • Zasady formułowania umów zakupu nieruchomości
 • Zasady formułowania umowy zakupu udziałów/akcji spółek celowych
12:00-12:45 Przerwa na lunch
12:45-14:15 Organizacja finansowania zakupów nieruchomości i spółek celowych i działania po zakupie nieruchomości.
wykładowca: Krzysztof Czerkas


 • Relacje z bankami i podstawowe zasady organizacji finansowania  oraz refinansowania nieruchomości
 • Objęcie nieruchomości
 • Integracja procesów i załogi
 • Relacje z najemcami  po zakupie
14:15-14:30 Przerwa kawowa
14:30-16:00 Wyniki due-diligence. Analiza SWOT. Formułowanie warunków zakupu nieruchomości/spółek celowych mających nieruchomości - case studies
wykładowca: Krzysztof Czerkas

WYKŁADOWCY:

KRZYSZTOF CZERKAS -
niezależny ekspert, obecnie prowadzący działalność gospodarczą Doradztwo, Szkolenia, Ekspertyzy Krzysztof Czerkas, Prezes Zarządu Spółki Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. Były członek Zarządu BRE Bank Hipoteczny S.A.


Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. związany od 2001 do 2012. r. Najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Kredytów Komercyjnych, a następnie od 2004 r. kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku do 1 sierpnia 2012 -  Członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego S.A, odpowiedzialny za ryzyka bankowe oraz za wdrożenie projektu przejścia Banku na AIRB (zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym). Odpowiadał też za zarządzanie należnościami nieregularnymi w BRE Banku Hipotecznym SA. W latach 1992-2001 pracował na kluczowych stanowiskach kierowniczych w banku PBK S. A. (m.in. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji, Dyrektor
Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych). Jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji w banku PBK SA odpowiadał za zarządzanie portfelem trudnych kredytów banku. Wieloletnie doświadczenie w bankowości i finansach zdobywał również na stażach w bankach zagranicznych m.in. w Danii, Chile, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki. Autor wielu publikacji i książek m.in. z zakresu bankowości inwestycyjnej, hipotecznej, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz finansowania nieruchomości. Członek Komitetu Inwestycyjnego Skarbiec TFI dedykowanego rynkowi nieruchomości mieszkaniowych (spółki zależne od Skarbiec TFI prowadzą inwestycje mieszkaniowe). Absolwent Wydziału Finanse i Statystyka w SGPiS (obecnie SGH) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Copenhagen Business School (Dania). Od 1999 r. - Doktor nauk ekonomicznych (SGH). W latach 1997-1998 członek Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju SA (PBR SA).

ANNA BEER-ZWOLIŃSKA - rzeczoznawca majątkowy nr 3085, MRICS, CCIM, MBA, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.

Specjalizacja - wycena nieruchomości komercyjnych i aktywów przedsiębiorstw, w tym nieruchomości przemysłowych, nieruchomości inwestycyjnych, także jako aportów i zorganizowanych części przedsiębiorstwa, analizy efektywności inwestycji, wyceny nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności. Największa oszacowana wartość jednostkowa 1,926 mld zł (nieruchomość i rzeczowe składniki majątku branża hutnicza).  Współautorka Standardu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych „Wycena na potrzeby sprawozdań finansowych”, przewodnicząca zespołu ds. aktualizacji treści standardu w związku z obowiązywaniem MSSF 13, sekretarz zespołu standardu „Wycena przedsiębiorstw”. Współautorka książki Szacowanie Nieruchomości Rzeczoznawstwo Majątkowe pod redakcją Jerzego Dydenki. Prowadzenie wykładów, szkoleń i warsztatów z wyceny nieruchomości i składników majątku przedsiębiorstw, wartości początkowej środków trwałych, wyceny nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych, wyceny nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych z uwzględnieniem wymogów oszacowania wartości godziwej zgodnie z MSSF 13, organizowanych m.in. przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Politechnikę Krakowską, Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.


MAREK CZARNOTA - radca prawny - partner w Czarnota i Partnerzy Kancelarii Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

 • przedprywatyzacyjne audyty prawne przedsiębiorstw państwowych i spółek komunalnych, audyty prawne podmiotów gospodarczych, audyty prawne nieruchomości i projektów deweloperskich - od 1992 roku,
 • w zakresie obrotu nieruchomościami - od 1975 roku,
 • w obsłudze prawnej banków, w tym kredyty oraz restrukturyzacje i windykacje kredytów bankowych - od 1992 roku.
DODATKOWE INFORMACJE:

Termin: 4-5 kwietnia 2017 r.

Miejsce:
ul. Grzybowska 45, VIIIp, JM Tower, Warszawa

Koszty:

800 zł brutto – dla członków PFRN
1000 zł brutto – dla osób z licencją PFRN
1200 zł brutto  – dla osób spoza PFRN

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego  rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 

REJESTRACJA

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (drogą mailową na adres szkolenia@pfrn.pl ).

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:

na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
 
Uwaga: Wypełniony
formularz należy przesłać wraz z kopią wpłaty  

Zobacz także inne teksty:
Przegląd mediów 24-28.04.2017r.
Lex Szyszko zwiększa sprzedaż działek
XXI Kongres PFRN - zapraszamy!
Szkolenie 11.05.2017 Czynności notarialne, akt notarialny oraz współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z notariuszem
Szkolenie 15.05.2017; Finansowanie nieruchomości komercyjnych
Szkolenie 19.05.2017; Eksmisja od A do Z
Szkolenie 17.05.2017; Najem lokali mieszkalnych i najem okazjonalny w świetle prawa
Szkolenie 18.05.2017 Skuteczne dochodzenie roszczeń z umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wraz z aktualnym orzecznictwem
Szkolenie 22.05.2017; Współwłasność. Rozważania prawne i praktyczne. Sprzedaż udziałów w nieruchomości.
Szkolenie 23.05.2017; Organizacja oraz prowadzenie robót budowlanych przez zarządców i inwestorów
Szkolenie 25.05.2017; Służebność przesyłu
Szkolenie 29-30.05.2017 Wycena przedsiębiorstw
Szkolenie 05-06.06.2017; Analiza projektów inwestycyjnych - warsztaty komputerowe
Szkolenie 19.06.2017; Problematyka działek budowlanych
Zastosowanie Excela do analizy nieruchomości komercyjnych (zakres podstawowy) - nowy kurs od Instytutu CCIM
Szkolenie 12.09.2017; Unijna reforma ochrony danych osobowych
Szkolenie 08.06.2017; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors
Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA