Efektywność energetyczna budynków: większa oszczędność energii i lepsze warunki życia

Efektywność energetyczna budynków: większa oszczędność energii i lepsze warunki życia

Rada uzgodniła dziś swoje stanowisko względem projektu zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Pozwoli to rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim już w czasie prezydencji estońskiej.Budynki to najbardziej energochłonny sektor w Europie: zużywają 40% energii końcowej. Celem wniosku jest wspieranie efektywności energetycznej budynków i opłacalnych sposobów ich renowacji, a w dłuższej perspektywie – dekarbonizacja europejskich zasobów budowlanych, które są obecnie wysoce nieefektywne. Będzie to istotny wkład w realizację unijnych celów w dziedzinie efektywności energetycznej wyznaczonych na lata 2020 i 2030.

Wniosek przewiduje m.in., że państwa członkowskie będą musiały ustanowić długoterminowe strategie renowacji budynków, także mając na uwadze problem ubóstwa energetycznego. Zacieśnia związek między polityką efektywności energetycznej a odnośnym finansowaniem. Zmieniona dyrektywa propaguje też elektromobilność: nakłada wymóg zapewnienia w budynkach niemieszkalnych stosownego okablowania oraz co najmniej jednego punktu ładowania pojazdów elektrycznych na co trzecim miejscu parkingowym, a w budynkach mieszkalnych wyposażenie wszystkich miejsc parkingowych w stosowne okablowanie. Wymogami tymi objęte będą wszystkie budynki z więcej niż 10 miejscami parkingowymi.

Zmieniona dyrektywa proponuje również wprowadzenie wskaźnika inteligentnego działania budynków oraz upraszcza inspekcje systemów ogrzewania i klimatyzacji. Wniosek kładzie nacisk na znaczenie dostosowania działań dotyczących jednolitego rynku cyfrowego i działań w zakresie unii energetycznej, gdyż na skutek digitalizacji systemu energetycznego, której przykładem mogą być integracja energii ze źródeł odnawialnych, inteligentne sieci i inteligentne budynki, szybko zmieniają się uwarunkowania energetyczne.

    „Z ogromnym zadowoleniem przyjmujemy to porozumienie. Ma ono kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów Europy w zakresie efektywności energetycznej i pozwoli znacznie zmniejszyć koszty energii ponoszone przez obywateli i przedsiębiorstwa. Jest też istotne dla przyszłego promowania elektromobilności, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i niemieszkalnych”.
    Joe Mizzi, maltański minister energii i gospodarki wodnej


Kontekst

Wniosek w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zmienia dyrektywę 2010/31/UE. Został przedstawiony przez Komisję w grudniu 2016 r. Jest to jeden z aktów wdrażających strategię na rzecz unii energetycznej. Jest ściśle powiązany z dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej.Ogólnym celem wspomnianej strategii jest, by do 2030 r. i po tej dacie dążyć do dekarbonizacji unijnej gospodarki, a jednocześnie do zwiększania wzrostu gospodarczego, ochrony konsumentów, innowacji i konkurencyjności.
W konkluzjach z października 2014 r. Rada Europejska wyznaczyła orientacyjny cel, zgodnie z którym do 2030 r. efektywność energetyczna w UE powinna wzrosnąć o co najmniej 27%. Cel ten należy poddać przeglądowi do 2020 r. z myślą o podniesieniu poziomu na szczeblu Unii do 30%.


Rada Europejska - komunikat prasowy
Źródło

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA