Istotne zmiany w przepisach Ustawy o gospodarce nieruchomościami

 Istotne zmiany w przepisach Ustawy o gospodarce nieruchomościami

DLA POŚREDNIKA


W dniu 01.09.2017 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami, która:

 • doprecyzowuje, że pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, a za wykonywanie czynności z umowy pośrednictwa przez osoby niespełniające tego warunku wprowadza grzywnę w wysokości do 50.000 zł,
 • przywraca definicję pośrednictwa (sprzed deregulacji, ale bez opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości) oraz dostęp do rejestrów publicznych,
 • dopuszcza oprócz formy pisemnej umowy - formę elektroniczną,
 • istotnie modyfikuje zapisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika.


Wbrew niektórym doniesieniom medialnym Ustawa nie wprowadza obowiązku ubezpieczenia, ponieważ ten istnieje od niemal 14 lat. Teraz pojawia się jednak sankcja za brak ważnej polisy ubezpieczeniowej. I to sankcja szczególnie dotkliwa, ponieważ podwójna. Po pierwsze, za prowadzenie działalności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami bez umowy ubezpieczenia obowiązkowego grozi w 2017 r. kara w wysokości 8.094,42 zł – 20.236,05 zł nakładana przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w drodze decyzji administracyjnej. Po drugie, za nieprzedłożenie kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni klientowi, który o to zawnioskuje w formie pisemnej,  grozi wypowiedzenie umowy pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku umów pośrednictwa obowiązujących w dniu 01.09.2017 r. pośrednik jest zobowiązany do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od doręczenia stosownego wniosku strony. W przypadku nowych umów pośrednictwa (zawieranych od 02.09.2017 r.) kopia aktualnego dokumentu ubezpieczenia stanowić ma załącznik do tej umowy. Co więcej, pośrednik ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy pośrednictwa o wszelkich zmianach w ubezpieczeniu, w tym o zawarciu nowej umowy (poprzez przekazanie kopii nowego dokumentu ubezpieczenia). W przeciwnym razie klient ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Podsumowanie zapisów UGN dotyczących ubezpieczenia OC pośrednika:

 • pośrednik w obrocie nieruchomościami (czyli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa) podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,
 • ubezpieczeniem pośrednika objęte są osoby działające pod jego nadzorem,
 • nad spełnieniem obowiązku ubezpieczenia czuwają wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej,
 • za brak ubezpieczenia pośrednikowi grozi kara w wysokości do 20.000 zł,
 • pośrednik ma obowiązek załączyć do umowy pośrednictwa kopię aktualnego dokumentu ubezpieczenia,
 • pośrednik ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o wszelkich zmianach w ubezpieczeniu,
 • pośrednik ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia,
 • strona umowy pośrednictwa ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli wezwie w formie pisemnej do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia i w ciągu 7 dni jej nie otrzyma

                                        _____________________________________

Jeśli nie chcesz płacić 20.000 zł kary za brak ubezpieczenia OC, wejdź na frontin.pl i kup polisę.
Jeśli nie chcesz, aby klient mógł wypowiedzieć Ci umowę ze skutkiem natychmiastowym, wejdź na frontin.pl i pobierz kopię dokumentu ubezpieczenia.
Jeśli boisz się, że zapomnisz o terminowym wznowieniu ubezpieczenia, po prostu korzystaj z frontin.pl.

Frontin.pl:

 • umożliwi Ci błyskawiczny zakup doskonałego ubezpieczenia OC,
 • przypomni Ci na czas o wznowieniu ubezpieczenia,
 • udostępni Ci do pobrania w każdej chwili kopię dokumentu ubezpieczenia,
 • przypomni Ci za każdym razem, aby informację o dokonanych w umowie ubezpieczenia zmianach przekazać klientom.

DLA ZARZĄDCY

W dniu 01.09.2017 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami, która:

 • doprecyzowuje, że zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, a za podejmowanie decyzji i wykonywanie czynności określonych w umowie o zarządzanie nieruchomością przez osoby niespełniające tego warunku wprowadza grzywnę w wysokości do 50.000 zł,
 • przywraca definicję zarządzania nieruchomością,
 • dopuszcza oprócz formy pisemnej umowy - formę elektroniczną,
 • istotnie modyfikuje zapisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy.


Wbrew niektórym doniesieniom medialnym Ustawa nie wprowadza obowiązku ubezpieczenia, ponieważ ten istnieje od niemal 14 lat. Teraz pojawia się jednak sankcja za brak ważnej polisy ubezpieczeniowej. I to sankcja szczególnie dotkliwa, ponieważ podwójna. Po pierwsze, za prowadzenie działalności z zakresu zarządzania nieruchomościami bez umowy ubezpieczenia obowiązkowego grozi w 2017 r. kara w wysokości 16.188,84 zł – 40.472,10 zł nakładana przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w drodze decyzji administracyjnej. Po drugie, za nieprzedłożenie kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni klientowi, który o to zawnioskuje w formie pisemnej,  grozi wypowiedzenie umowy o zarządzanie nieruchomością ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku umów o zarządzanie obowiązujących w dniu 01.09.2017 r. zarządca jest zobowiązany do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od doręczenia stosownego wniosku strony. W przypadku nowych umów o zarządzanie (zawieranych od 02.09.2017 r.) kopia aktualnego dokumentu ubezpieczenia stanowić ma załącznik do tej umowy. Co więcej, zarządca ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o zarządzanie o wszelkich zmianach w ubezpieczeniu, w tym o zawarciu nowej umowy (poprzez przekazanie kopii nowego dokumentu ubezpieczenia). W przeciwnym razie klient ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Podsumowanie zapisów UGN dotyczących ubezpieczenia OC zarządcy:

 • zarządca nieruchomości (czyli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami) podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC,
 • ubezpieczeniem zarządcy objęte są osoby działające pod jego nadzorem,
 • nad spełnieniem obowiązku ubezpieczenia czuwają wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej,
 • za brak ubezpieczenia pośrednikowi grozi kara w wysokości do 40.000 zł,
 • zarządca ma obowiązek załączyć do umowy o zarządzanie kopię aktualnego dokumentu ubezpieczenia,
 • zarządca ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o wszelkich zmianach w ubezpieczeniu,
 • zarządca ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia,
 • strona umowy o zarządzanie ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli wezwie w formie pisemnej do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia i w ciągu 7 dni jej nie otrzyma.

                                        _____________________________________

Informujemy, że w serwisie frontin.pl dostępne są skany podpisanych dokumentów ubezpieczenia. Serwis umożliwia pobranie zarówno skanu polisy, jak i certyfikatu ubezpieczeniowego. To od ubezpieczonego zależy, jak bardzo szczegółowe informacje o ubezpieczeniu przekaże swoim klientom.

W celu pobrania skanu dokumentu należy:

 • wejść na stronę www.frontin.pl
 • zalogować się na swoim koncie
 • wejść w zakładkę „Moje polisy”
 • kliknąć na numer aktualnej polisy lub ikonę lupy
 • zapisać lub wydrukować  skan podpisanych dokumentów ubezpieczenia.
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA