Szkolenie 21.03.2018; Odpowiedzialność zarządcy za szkody powstałe na terenie zarządzanych nieruchomości:

Odpowiedzialność zarządcy za szkody powstałe na terenie zarządzanych nieruchomości


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Informacje ogólne o odpowiedzialności zarządcy:

 • rodzaje odpowiedzialności: cywilna, karna, administracyjnoprawna, dyscyplinarna;
 • źródła odpowiedzialności cywilnej: odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa;
 • reżimy odpowiedzialności: odpowiedzialność na zasadzie ryzyka i winy;
 • przesłanki odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, czyli co jest niezbędne do powstania odpowiedzialności: szkoda, bezprawność działania, związek przyczynowy, niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy;


2.    Obowiązki zarządcy:

 • źródła obowiązków zarządcy i ich rodzaje;
 • skutki naruszenia obowiązków przez zarządców nieruchomości;
 • obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zakres ubezpieczenia, skutki jego braku.


3.    Proces dochodzenia roszczeń od zarządcy za szkody powstałe na terenie zarządzanych nieruchomości:

 • relacja odpowiedzialności zarządcy do odpowiedzialności ubezpieczyciela;
 • właściwość Sądu i postępowanie dowodowe;
 • zbieg podstaw odpowiedzialności;
 • jak się zabezpieczyć na wypadek ewentualnych roszczeń.


4.    Stopień należytej staranności wymaganej od zarządców w kontekście pociągnięcia ich do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na terenie zarządzanych nieruchomości i nienależyte wykonywanie zarządu nieruchomością w orzecznictwie sądów powszechnych; case study.

WYKŁADOWCA:

Magdalena Skiba - Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego, prowadzonej przez WPiA UW oraz Uniwersytet w Catanii, Neapolu i Mediolanie. W ramach praktyki w KPRF Law Office specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności w obsłudze procesów zawierania umów najmu dla powierzchni biurowych, handlowych i magazynowych, w tym w zakresie pełnej komercjalizacji lub rekomercjalizacji całych obiektów. Reprezentuje także właścicieli i zarządców nieruchomości w postępowaniach sądowych i arbitrażowych m.in. w zakresie dochodzenia praw ze stosunku najmu. W ramach drugiej specjalizacji w prawie konsumenckim, doradza Klientom przy tworzeniu wzorców umownych, w szczególności regulaminów i OWU oraz we wszelkich sprawach spornych w relacjach przedsiębiorca – konsument i odwrotnie.

Aleksandra Zarosa - Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, ekspert z zakresu nieruchomości komercyjnych. Specjalizująca się w prawie kontraktowym i gospodarczym, posiada ponad 9-letnie doświadczenie zawodowe w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym głównie podmiotów realizujących inwestycje budowlane oraz działających w branży nieruchomości. Ostatnie lata jej kariery to nacisk na obsługę i współpracę z podmiotami funkcjonującymi głównie na rynku nieruchomości komercyjnych, w szczególności z inwestorami, zarządcami, wynajmującymi i najemcami wielkopowierzchniowymi. Reprezentowała Klientów i doradzała przy transakcjach sprzedaży, umowach najmu długoterminowego, oceniała ryzyka kontraktowe oraz prowadziła sprawy związane z dochodzeniem praw i obowiązków wynikających z zawartych umów. W KPRF Law Office zapewnia wsparcie Klientom obecnym na rynku retail oraz nieruchomości komercyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządców nieruchomości i galerii handlowych tworząc, opiniując i negocjując umowy najmu, a także opracowując i wdrażając strategie prowadzenia sporów zarówno na drodze sądowej i pozasądowej.

DODATKOWE INFORMACJE:

Termin: 21 marca 2018 r. w godz. 9.00-16.00
Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, JM Tower, Warszawa
Koszty:
350 zł brutto – dla członków PFRN
400 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
450zł brutto – dla osób spoza PFRN

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

Zobacz także inne teksty:
Przegląd mediów 12-16.02.2018
DRZWI OTWARTE - konsultacje w biurach nieruchomości
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Mamy szansę mieć własny portal!
Kurs CI 101 Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych
Ubezpieczenie OC na 2018
Szkolenie 27.02.2018; Podatek VAT na rynku nieruchomości
Szkolenie 28.02.2018; Umowa pośrednictwa z klauzulą wyłączności
Szkolenie 05.03.2018; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 8.03.2018; Najem lokali mieszkalnych i najem okazjonalny w świetle prawa
Szkolenie 14.03.2018;Tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji w działalności Pośrednika i Zarządcy- sposoby ochrony przed nieuczciwą konkurencją
Szkolenie 15-16.03.2018; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 06.04.2018; Licytacje komornicze bez tajemnic.
Szkolenie 10-11.04.2018; Mistrz pozyskiwania ofert
Szkolenie 20.04.2018; Problemy prawne i przestrzenne przy realizacji inwestycji
Szkolenie 23-24.04.2018; Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 08.05.2018r. Elementy prawa budowlanego
Szkolenie 15.05.2018; Plany remontowe i inwentaryzacja nieruchomości
Szkolenie 17.05.2018;Praktyczne aspekty prawa budowlanego w zarządzaniu nieruchomościami
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Szkolenie 25-26.04.2018; Negocjacje na rynku nieruchomości
Przegląd mediów 05-09.02.2018r.
Szkolenie 21.02.2018 - Asset Manager
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA