Zarząd Federacji

Leszek A. Hardek 
Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Pośrednik w obrocie nieruchomościami i zarządca nieruchomości (licencje nr 408 i 7725). Ekspert nieruchomości PFRN (ENF – 11/2013). Członek zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (2010-12) i Prezydent PFRN (od 2012 roku). Z rynkiem nieruchomości związany od początku lat dziewięćdziesiątych (własną firmę prowadzi od 1994 roku). Jest absolwentem specjalistycznego kursu Doradztwo na Rynku Nieruchomości pod patronatem merytorycznym katedry inwestycji i nieruchomości SGH. Autor artykułów i opracowań związanych z zawodem pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy, lokalnego oraz regionalnego rynku nieruchomości do prasy lokalnej i specjalistycznej. Współtwórca opracowań dla zawodu m.in. „schematu opisu transakcji” wykorzystywanego do praktyk dla pośredników, skryptu dla kursów „ABC asystenta pośrednika”. Jako jedna z dwóch osób w kraju był członkiem zespołu ds. uzgodnień standardów zawodowych z ministerstwem w 2005r. oraz 2008/9. Twórca podstaw systemu weryfikacji praktycznego przygotowania do zawodu pośrednika i zarządcy. Pomysłodawca zbiorowego systemu ISO dla biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Członek zespołu wdrożeniowego SCJ PFRN - aktualnie Systemu Jakości PFRN "Expert" (pomysłodawca i wykonawca części technicznej programu). Wykładowca (od 1999r.) na szkoleniach, kursach, studiach wyższych i podyplomowych z zakresu pośrednictwa i zarządzania. Wieloletni (od 1997r.) członek Rady Krajowej PFRN, komisji edukacji, przewodniczący komisji etyki oraz zespołu ds. przestrzegania obowiązkowych licencji, ubezpieczeń i standardów zawodowych, członek kapituły PFRN i kapituły im. Jerzego Kląskały, pełnomocnik zarządu PFRN ds. praktyk zawodowych z zakresu pośrednictwa i zarządzania oraz członek wielu innych zespołów problemowych. Pomysłodawca i twórca stron internetowych PFRN w latach 1998–2003. Pomysłodawca i realizator pierwszego w Polsce wydawnictwa „umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w orzecznictwie sądowym” autorstwa Wojciecha Karpińskiego (wyd. PFRN, 2013) oraz wydawnictwa "Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w świetle orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" autorstwa Anny Jackowskiej (wyd. PFRN 2014), Pomysłodawca i  twórca zasad funkcjonowania Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN. Były członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, przewodniczący komisji informatyki. Były Prezes oraz pełnomocnik ds. licencji SPON Pomorza i Kujaw (w zarządzie od 1997r., wcześniej członek Sądu Koleżeńskiego, aktualnie wiceprezes i pełnomocnik ds. szkoleń i licencji). Jedna z najczęściej wyróżnianych i nagradzanych przez federację oraz lokalne stowarzyszenia osób w kraju za swoją działalność społeczną.

 


Anna Jackowska
Wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Pośrednik w obrocie nieruchomościami od 1991r. (uprawnienia zawodowe nr 411, licencja PFRN), prawnik. Członek Zarządu PFRN kadencji 2010 - 2012 oraz wiceprezydent PFRN kadencji 2012 - 2014, 2014 - 2016. Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wieloletni członek komisji prawnych WSPON i PFRN oraz  komisji etyki PFRN. Wieloletnia przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego WSPON . Przez ponad 10 lat członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcja pośredników w obrocie nieruchomościami. Przez wiele lat, poczynając od 1999 r., pełniła we WSPON   dyżury prawne dla pośredników i zamawiających. Autorka publikacji „Jak poradzić sobie na rynku nieruchomości” opracowanej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i książki „Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w świetle orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”, a także  artykułów dot. rynku nieruchomości. Wykładowca na szkoleniach dla pośredników w obrocie nieruchomościami.  Prowadziła praktyki dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami. Propagatorka stosowania uregulowań prawnych z zakresu prawa konsumenckiego w umowach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz działalności pośredników w obrocie nieruchomościami. Za pracę społeczną na rzecz środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami wyróżniona m.in. medalem złotym „Za Długoletnią Służbę”, złotą odznaką  PFRN,  trzykrotnie Statuetką Kazimierza Wielkiego oraz  z okazji 10-lecia WSPON - Złotą Statuetką Kazimierza Wielkiego. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Otwocku od 2000r. 


Grzegorz Dobrowolski
Wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Pośrednictwem w obrocie nieruchomościami zajmuje się zawodowo i z pasją od końca lat 80. (licencja UMiRM nr 10). Od 1994 roku współwłaściciel, a następnie właściciel Agencji Obrotu Nieruchomościami z siedzibą w Sopocie. Współzałożyciel i były członek zarządów Stowarzyszenia Pomorskiego w Obrocie Nieruchomościami w Gdyni. Członek komisji Edukacji i Współpracy Międzynarodowej  Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Wykładowca na kursach, seminariach, szkoleniach i warsztatach poświęconych różnym aspektom rynku nieruchomości. Wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i studiach  podyplomowych na Wydziale Zarządzania, Katedra Inwestycji, Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkole Bankowej, Politechnice Gdańskiej i wielu innych. Współautor książek: "Postaw na grunt" - APIB 1996, "Vademecum pośrednika nieruchomości" /I i II wyd./ - KIN 1996; KIN 2004, „Nieruchomości w Polsce” Europejski Instytut Nieruchomości 2008. Współzałożyciel i Prezydent  Środkowoeuropejskiego Porozumienia Organizacji Rynku Nieruchomości - CEREAN. W kwietniu 2014  wybrany do Zarządu Europejskiej Rady Rynku Nieruchomości - CEPI.


Witold Czapla
Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Pośrednik w obrocie nieruchomościami (licencja nr 50) oraz zarządca nieruchomości (licencja nr 7729). Członek założyciel Bielsko - Częstochowsko - Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, członek Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej , w latach 1999 - 2005 Prezes Zarządu. Od 1999 roku do zakończenia jej pracy członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, od 2001 jej w-ce Przewodniczący kierujący sekcją ds. pośredników w obrocie nieruchomościami. Członek wielu kadencji Rady Krajowej PFRN.  Wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych między innymi na Uniwersytecie Warszawskim, Śląskim oraz Ekonomicznym w Katowicach.Karolina Kisiel
Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Praktykowała podczas studiów w znanych wrocławskich kancelariach prawnych - Domański Zakrzewski Palinka sp.k. oraz Sendero. W 2006 r. zdała egzamin państwowy przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną przy ministrze właściwym uzyskując licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 6422. Od 2009 r. pracowała w zespole jednej z większych kancelarii radcowskich na Dolnym Śląsku - Nowicki, Wereszczyński Spółka Partnerska Radców Prawnych, gdzie świadczyła pomoc prawną na rzecz organizacji związkowych w strukturze NSZZ „Solidarność” Regionu Jeleniogórskiego i Regionu Zagłębie Miedziowe oraz wielu innych związków zawodowych. Egzamin radcowski złożyła w 2013r. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. W roku 2011 była członkiem zespołu projektowego POKL Kapitał Ludzki „Przez dialog do porozumienia”, który wykształcił kadrę 51 Liderów Dialogu Społecznego. Prowadziła szkolenia w ramach kształcenia ustawicznego dla pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców oraz rzeczoznawców majątkowych. Od 2012r. członek zarządu Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Profesjonalistów Obrotu Nieruchomościami; swoją pracą wspiera Komisję Edukacji PFRN. Obecnie współtworzy Konsorcjum Kancelarii Prawnych SYGNA. Współpracuje z jednym z najdłużej działających na rynku biur nieruchomości- Pelkom. Jest autorką kilku publikacji z zakresu sprzedaży nieruchomości zabytkowych oraz rynku lokalnego. Zaprawiona w sporach sądowych, z sukcesem świadczy pomoc prawną dla uczestników rynku nieruchomości- pośredników, zarządców, inwestorów oraz uczestników transakcji rynkowych. Konkretna i życzliwa.Zbigniew Kuśmierski
Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Pośrednik w obrocie nieruchomościami od 2008 roku (uprawienia zawodowe nr 7940). W latach 1998 - 2006  zarządza podmiotami prawa handlowego między innymi Spółką Akcyjną oraz Spółkami z ograniczona odpowiedzialnością. Członek Zarządu Stowarzyszenia Pośredników Obrotu Nieruchomościami Wielkopolska Południowa. Współautor regionalnego systemu MLS dającego możliwość umieszczania ofert w ogólnopolskich portalach nieruchomości otodom czy Fagora. Zaangażowany w prace społeczne, propagator na rzecz kształtowania obrazu pośrednika, który rzetelnie i profesjonalnie wykonuje usługi pośrednictwa. W 2012 roku wyróżniony przez Kapitułę Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w uznaniu za zaangażowanie w ruchu  zawodowym pośredników w obrocie nieruchomościami oraz  za wkład w rozwój profesji i rynku nieruchomości. Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami Południowa Wielkopolska otrzymało za rok 2012 Doroczną Nagrodę PFRN dla wyróżniającego się  Stowarzyszenia.


Andrzej Piórecki
Członek Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Pośrednik w obrocie nieruchomościami od 1990 roku (uprawnienia zawodowe nr 1225). Członek Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami od 1997 roku. W latach 2006 - 2010 - Przewodniczący Komisji Nadzoru i Przestrzegania Zapisów Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami oraz Członek Komisji Etyki Zawodowej przy MSPON. Delegat MSPON odpowiedzialny za pracę Komisji Etyki Zawodowej przy PFRN. Wieloletni uczestnik spotkań Rady Krajowej PFRN. W latach 2010 do czerwca 2014 – Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Prowadzący praktyki dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami. Organizator kursów i szkoleń dla pośredników w obrocie nieruchomościami przy MSPON. Za pracę na rzecz środowiska odznaczony Złota Odznaką MSPON oraz Złotą Odznaką PFRN. W trakcie piastowania prezesury MSPON został trzykrotnie wyróżniony przez Polską Federację Rynku Nieruchomości jako najlepsze Stowarzyszanie w Polsce. Organizator wielu akcji społecznych na rzecz powodzian oraz corocznej Wigilii dla osób bezdomnych. Aktualnie pełni funkcję V-ce Prezesa Stowarzyszenia.


>> ..... >> ]

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA