Rejestr klauzul niedozwolonych - nowe wpisy
Rejestr klauzul niedozwolonych - nowe wpisy

 

Informujemy, że w rejestrze niedozwolonych klauzul prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta pojawiły się dwie klauzule dotyczące umów pośrednictwa:

 

Wpis nr 1662

"Zamawiający za wykonanie czynności objętych niniejszą umową zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 3% (słownie: trzech procent) + 22% VAT ostatecznej ceny nieruchomości."

W zakwestionowanym postanowieniu umownym wynagrodzenie pośrednika za wykonaną usługę pośrednictwa zostało określone w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami tj. art. 3 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach, który stanowi, że cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (…) i § 10 ust 2 rozporządzenia z 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów przeznaczonych do sprzedaży, który stanowi, że przy określaniu cen za kilometr i inne stawki przeliczeniowe, które powinny zawierać wszystkie elementy składowe ceny. Do stawek przeliczeniowych mogą być włączone także koszty materiałowe.

Cena za usługę pośrednictwa wyrażona w wielu składniach określonych procentowo jest ceną ustaloną z naruszeniem obowiązujących przepisów, nie jest jednoznaczna, wymaga podjęcia przez konsumentów dodatkowych czynności do jej ustalenia, jest niekorzystnie ukształtowana dla konsumenta, nie zachowana również została równowaga stron. W ocenie Sądu takie określenie ceny stanowi rażące naruszenie interesów konsumenta.

 

 

Wpis 1656

"Niniejsza umowa jest umową zawartą na wyłączność, co oznacza, że Zamawiający oddaje sprawę do prowadzenia tylko jednemu pośrednikowi i zobowiązuje się uiścić wyłącznie temu Pośrednikowi wynagrodzenie określone w punkcie 4, bez względu na to w jaki sposób doszło do skojarzenia stron.

W przypadku powyższego wpisu Sąd uznał, iż niedozwolonym postanowieniem umownym jest takie, które przewiduje obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązani przez jego kontrahenta. Postanowienie to jest sprzeczne z naturą umów wzajemnych, a do takich należą umowy konsumenckie, gdyż przyznaje korzyść w postaci pełnego wynagrodzenia dla pośrednika także w przypadku niewykonania przez niego umowy naruszając tym samym interes słabszej strony umowy tj. konsumenta, który nie otrzymuje żadnej korzyści wobec niewykonania obowiązków przez pośrednika, a nadto jest zobowiązany do powstrzymania się przez szukaniem na własną rękę kontrahentów. Postanowienie kwestionowane rozrywa związek między wykonaniem zobowiązań przez każdą ze stron umowy. Konsument zobowiązanych jest bowiem zapłacić wynagrodzenie pośrednikowi także wtedy, gdy ten ostatni nie spełni swojego świadczenia.

 

 

Zobacz także inne teksty:
CIPS
Ograniczony skutek klauzul abuzywnych
Szkolenie 27.11.2015; Wady prawne nieruchomości
Obawiam się "przełomowych" programów - rynek nieruchomości po wyborach...
Koniec karnawału? Prof. Jacek Łaszek rozlicza przyszły rząd z wyborczych obietnic
Częstsze "tak" dla najmu okazjonalnego - podsumowanie AKCJI BEZPIECZNY NAJEM
Rynek nieruchomości. O różnicy między wolnością a odpowiedzialnością - kilka pytań do Jerzego Stępnia
Nagroda im. Jerzego Kląskały
Centrum AMRON partnerem konkursu im. J.Kląskały
Szkolenie 30.11.2015 Transakcje na rynku nieruchomości. VAT/ PCC?
Szkolenie 03.12.2015; Zasady i tryb przejmowania nieruchomości w zarząd przez zarządcę nieruchomości – odpowiedzialność zarządcy za wady fizyczne i prawne nieruchomości problematyka uchwał podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe
Szkolenie 08.12.2015; Efektywna komunikacja na spotkaniach
Szkolenie 09.12.2015; Najem lokali mieszkalnych i użytkowych
Szkolenie 11.12.2015; Pozyskiwanie informacji o nieruchomości
Szkolenie 15.12.2015; Nowe zasady związane z umieszczaniem reklam, szyldów oraz kształtowaniem formy zabudowy wprowadzone przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu w praktyce zarządców, właścicieli i pośr
Szkolenie 18.12.2015; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Szkolenie 20.01.2016 Ubezpieczenia nieruchomości w praktyce
Szkolenie 25-26.01.2016; Analiza projektów inwestycyjnych - warsztaty komputerowe
Szkolenie 27.01.2016; Sprzedaż i długofalowe pozyskiwanie klientów w branży nieruchomości
Szkolenie 28.01.2016; Jak sprawić by klient wracał - złote zasady obsługi klienta
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Zostań członkiem National Association of Realtors
Szkolenie 22.02.2016 r. Problematyka działek budowlanych

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA