Rejestr klauzul niedozwolonych - nowe wpisy
Rejestr klauzul niedozwolonych - nowe wpisy

 

Informujemy, że w rejestrze niedozwolonych klauzul prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta pojawiły się dwie klauzule dotyczące umów pośrednictwa:

 

Wpis nr 1662

"Zamawiający za wykonanie czynności objętych niniejszą umową zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 3% (słownie: trzech procent) + 22% VAT ostatecznej ceny nieruchomości."

W zakwestionowanym postanowieniu umownym wynagrodzenie pośrednika za wykonaną usługę pośrednictwa zostało określone w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami tj. art. 3 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach, który stanowi, że cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (…) i § 10 ust 2 rozporządzenia z 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów przeznaczonych do sprzedaży, który stanowi, że przy określaniu cen za kilometr i inne stawki przeliczeniowe, które powinny zawierać wszystkie elementy składowe ceny. Do stawek przeliczeniowych mogą być włączone także koszty materiałowe.

Cena za usługę pośrednictwa wyrażona w wielu składniach określonych procentowo jest ceną ustaloną z naruszeniem obowiązujących przepisów, nie jest jednoznaczna, wymaga podjęcia przez konsumentów dodatkowych czynności do jej ustalenia, jest niekorzystnie ukształtowana dla konsumenta, nie zachowana również została równowaga stron. W ocenie Sądu takie określenie ceny stanowi rażące naruszenie interesów konsumenta.

 

 

Wpis 1656

"Niniejsza umowa jest umową zawartą na wyłączność, co oznacza, że Zamawiający oddaje sprawę do prowadzenia tylko jednemu pośrednikowi i zobowiązuje się uiścić wyłącznie temu Pośrednikowi wynagrodzenie określone w punkcie 4, bez względu na to w jaki sposób doszło do skojarzenia stron.

W przypadku powyższego wpisu Sąd uznał, iż niedozwolonym postanowieniem umownym jest takie, które przewiduje obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązani przez jego kontrahenta. Postanowienie to jest sprzeczne z naturą umów wzajemnych, a do takich należą umowy konsumenckie, gdyż przyznaje korzyść w postaci pełnego wynagrodzenia dla pośrednika także w przypadku niewykonania przez niego umowy naruszając tym samym interes słabszej strony umowy tj. konsumenta, który nie otrzymuje żadnej korzyści wobec niewykonania obowiązków przez pośrednika, a nadto jest zobowiązany do powstrzymania się przez szukaniem na własną rękę kontrahentów. Postanowienie kwestionowane rozrywa związek między wykonaniem zobowiązań przez każdą ze stron umowy. Konsument zobowiązanych jest bowiem zapłacić wynagrodzenie pośrednikowi także wtedy, gdy ten ostatni nie spełni swojego świadczenia.

 

 

Zobacz także inne teksty:
IV drzwi otwarte PFRN odpowiedź na największe bolączki Polaków na rynku nieruchomości
DRZWI OTWARTE - konsultacje w biurach nieruchomości
XX jubileuszowy Kongres PFRN
Negocjacje na rynku nieruchomości komercyjnych - nowy kurs od Instytutu CCIM - brak wolnych miejsc - zapisy na listę rezerwową!
3 pytania do… Claudine Speltz
Dołącz do specjalistów z zakresu nieruchomości komercyjnych! Zapisy na kurs CCIM
Branża nieruchomości - spirala błędów ustawodawcy 4 pytania do Konrada Płochockiego
Alfabet rynku nieruchomości wtórnych, czyli co nas czeka w 2015 roku
Top 4 na rynku nieruchomości wtórnych w 2014 roku
Ubezpieczenie OC na 2015
Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Szkolenie 27.04.2015 r. Efektywna komunikacja na spotkaniach
Szkolenie 31.03.2015 r. Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 08.04.2015 Prawne aspekty planowania przestrzennego
Szkolenie 15.04.2015 Nabywanie i zbywanie nieruchomości
Szkolenie 21.04.2015 r. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - konieczne zmiany po 25 grudnia 2014 r.
Szkolenie 22.04.2015 Czynności notarialne, akt notarialny oraz współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z notariuszem
Szkolenie 13.05.2015 Restrukturyzacja zobowiązań finansowych branży budowlanej i deweloperskiej
Szkolenie 18-19.05.2015 Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Szkolenie 27.05.2015 Restrukturyzacja zadłużenia osoby fizycznej oraz upadłość konsumencka

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA