Ustawa o świadczeniu usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Ustawa o świadczeniu usług a terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym. Po pierwszym czytaniu ustawy, które odbyło się 17 grudnia 2009 roku, ustawa została przekazana do podkomisji ds. ustawy o świadczeniu usług.

 

Ustawa zmienia szereg ustaw w tym m.in. Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w której proponuje się następujące zmiany:

 

w art. 179:

a)       ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe, w przypadku gdy czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami będą wykonywane przez pośredników w obrocie nieruchomościami.”,

b)   ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Podmiot prowadzący działalność, o której mowa w ust. 3, w kilku miejscach lub oddziałach zapewnia, aby w każdym z tych miejsc czynności pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami były wykonywane wyłącznie przez pośredników
w obrocie nieruchomościami.”;

 

2)             w art. 180:

a)             ust. 3a i 4 otrzymują brzmienie:

„3a. Umowa pośrednictwa może być zawarta z zastrzeżeniem wyłączności na rzecz pośrednika w obrocie nieruchomościami lub podmiotu prowadzącego działalność, o której mowa w art. 179 ust. 3.  Przepis art. 550 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

4. Przez umowę pośrednictwa pośrednik w obrocie nieruchomościami lub podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 179 ust. 3, zobowiązuje się do dokonywania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w ust. 1, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pośrednikowi w obrocie nieruchomościami lub podmiotowi wynagrodzenia.”,

b)             ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje zawód:

1) prowadząc działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, lub

2) w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.”,

c)                   uchyla się ust. 8;

 

3)       w art. 181 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

 „3. Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 180 ust. 1
i 1a. Jeżeli pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

 4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań, a także sposoby uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w państwach, o  których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”;

 

4)        w art. 184 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prowadzenie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe, w przypadku gdy czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami będą wykonywane przez zarządców nieruchomości.”;

 

5)       w art. 185:

a)       ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zarządca nieruchomości lub podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 184 ust. 3, działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W  umowie wskazuje się  w szczególności zarządcę nieruchomości odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie, numer jego licencji zawodowych oraz oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku
z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami.”,

b)       ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zarządca nieruchomości lub podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 184 ust. 3, nie może czerpać korzyści z zarządzania nieruchomością oprócz pobierania wynagrodzenia, chyba że umowa
o zarządzanie stanowi inaczej.”;

 

6)       w art. 186 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku
z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 185 ust. 1 i 1a. Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

 4.     Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań, a także sposoby  uznawania ubezpieczeń i gwarancji zawodowych wydanych w państwach, o  których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.”;

Zobacz także inne teksty:
Jak to się robi w Chicago?
Konkurs...
Rynek nieruchomości USA 2016 - trendy i prognozy
Podsumowanie akcji "Drzwi Otwarte" 2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami...
Nowelizacja ustawy o lasach
Czy chronimy polską ziemię kosztem ograniczenia prawa własności?
Szkolenie 07.06.2016; Grunty rolne
Szkolenie 10.06.2016; Ustawa o rewitalizacji
Szkolenie 13.06.2016 r. - Nowelizacja prawa rolnego i ustawy o lasach po 30 kwietnia 2016 r.
Szkolenie 29.09.2016; Restrukturyzacja zadłużenia dewelopera w świetle nowych przepisów
Szkolenie 12-13.10.2016; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 07.11.2016; Restrukturyzacja zadłużenia osoby fizycznej w świetle nowych przepisów
Szkolenie 16-17.11.2016; Finansowanie nieruchomości przez banki
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA