Wycena przedsiębiorstw - warsztatowy kurs specjalistyczny


W Y
C E N A        P R Z E D S I Ę B I O R S T W - I
- specjalistyczne warsztaty komputerowe

16 godzin edukacyjnych dla pośredników, zarządców, rzeczoznawców

26 - 27 września 2013, Warszawa
POZOSTAŁY 4 MIEJSCA

"Szkolenie Wycena przedsiębiorstw odbyło się w miłej i kameralnej atmosferze. Było cenne i stanowiło świetne uzupełnienie i ugruntowanie posiadanej wiedzy."
anonimowa wypowiedź w ankiecie oceny kursu

 

Celem szkolenia będzie przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy wyceny przedsiębiorstw za pomocą metod dochodowych, porównawczych i majątkowych. Zajęcia będą odbywać się w formie interaktywnych warsztatów komputerowych, podczas których Uczestnicy poznają zarówno podstawy teoretyczne wykorzystania poszczególnych metod wyceny przedsiębiorstw jak i zapoznają się z konkretnymi modelami wykorzystywanymi w procesie wyceny firm. W ramach zajęć rozwiązane zostaną dwa duże przypadki oraz kilka mniejszych przykładów.

Uczestnicy będą wraz z trenerem budować w programie MS Excel model, obejmujący moduł analizy historycznej zdolności firmy do generowania wartości (oparty o metodykę ROIC) oraz planowania przyszłych przepływów pieniężnych. Za pomocą tego modelu przeprowadzona zostanie analiza fundamentalna podmiotu z uwzględnieniem jego naturalnej zdolności do kreowania stóp zwrotu ponad oczekiwane przez kapitałodawców stopy zwrotu. Przeprowadzona projekcja pozwoli na zbudowanie planowanych zestawień finansowych, a także oszacowanie przepływów zgodnie z metodologią FCFF, FCFE oraz EVA. W efekcie pokazane zostaną techniki uzgadniania wyceny prowadzonych w oparciu o różne odmiany kalkulacji przyszłych przepływów. W trakcie rozwiązywania przypadku Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się również z zasadami wykorzystania modelu do wyceny pakietów mniejszościowych oraz nowych emisji. Model zostanie rozbudowany o moduł badania ryzyka wyceny.  

Przypadek drugi obejmować będzie wycenę podmiotu za pomocą metod porównawczych. W tym celu pokazane zostaną zasady doboru spółek porównawczych oraz wskaźników wykorzystywanych w wycenie.

Zbudowane przez trenera modele są w pełni zgodne z literaturą przedmiotu i z najlepszymi praktykami  rynkowymi. W efekcie szkolenia Uczestnicy będą otrzymają narzędzia, które pozwolą im na samodzielne ustalanie wartości przedsiębiorstw.
 PROGRAM KURSU

1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1.1   Wartość godziwa, wartość sprawiedliwa, wartość rynkowa, wartość księgowa – standardy wyceny zgodnie z rekomendacjami Noty Interpretacyjnej 5 Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
1.2   Klasyfikacja metod wyceny
– podejście majątkowe, dochodowe i porównawcze.

2. DOCHODOWE METODY WYCENY WARTOŚCI PRZEDSIEBIORSTWA (ang. Income Approach)

2.1   Charakterystyka procesu wyceny przedsiębiorstw metodami dochodowymi
2.2   Kalkulacyjne podstawy wyceny metodami dochodowymi – okres szczegółowej analizy

2.3   Kalkulacja wolnych przepływów w różnych technikach wyceny  metodami dochodowymi (wycena kapitału własnego (ang. Equity Value) oraz wycena wartości przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Value, Firm Value)
2.4   Uzgodnienie wycen prowadzonych metodą wolnych przepływów pieniężnych dla wszystkich stron finansujących (ang.  FCFF), oraz zysków ekonomicznych (ang. EVA) - budowa modelu wyceny w środowisku Excel – analiza przypadku
2.5   Kalkulacja wartości rezydualnej w wycenie przedsiębiorstw
        2.5.1   Podejścia tradycyjne (model renty wieczystej, planowane wskaźniki P/E)
        2.5.2   Wykorzystanie jednofazowego modelu RONIC w kalkulacji wartości współczynnika g oraz wartości rezydualnej
2.6   Cykl życia przedsiębiorstwa a weryfikacja założeń wyceny przeprowadzonej metodą dochodową pod kątem ich zgodności z koncepcją wartości godziwej


3. SZACOWANIE KOSZTU KAPITAŁU W PROCESIE WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

3.1   Optymalna struktura kapitału a wartość godziwa przedsiębiorstw – teoria Modiglianiego Millera i jej zastosowanie w wyceni przedsiębiorstw
3.2   Szacowanie kosztu kapitału własnego za pomocą modelu CAPM w warunkach polskich 

3.3   Korekty koszty kapitału dopasowujące jego wartość do stopnia nieefektywności rynku – koncepcja Total beta corrected for cash

3.4   Źródła danych niezbędnych ustalanie kosztu kapitału
3.5   Oszacowanie kosztu kapitału własnego oraz WACC dla spółek giełdowych i niegiełdowych przy założeniu różnego stopnia efektywności rynku) – analizy przypadków


4. WYKORZYSTANIE METOD PORÓWNAWCZYCH W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTW

4.1   Założenia metod porównawczych
4.2   Zastosowanie w wycenie wskaźników EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, V/S -  proces, ryzyko wyceny
4.3   Wykorzystanie modeli regresyjnych w doborze wskaźników porównawczych – analiza przypadku


5. WYKORZYSTANIE METOD MAJĄTKOWYCH
5.1   Metoda skorygowanych aktywów netto
5.2   Metoda odtworzeniowa
5.3   Wycena metodą likwidacyjną

 MATERIAŁY PRZEKAZYWANE UCZESTNIKOM
  • Wersja papierowa skryptu
  • Arkusze kalkulacyjne z modelami wyceny omawianymi podczas zajęć

 PROWADZĄCY                                                     

Dr Paweł Mielcarz, kluczowe kompetencje

  • Przeprowadzenie ponad 40 warsztatów  szkoleniowych z zakresu wyceny przedsiębiorstw (szkolenia zamknięte dla domów maklerskich, firm consultingowych, ministerstw i agencji rządowych, największych polskich przedsiębiorstw, szkolenia otwarte oraz kursy prowadzone przez firmy szkoleniowe, specjalistyczne studia podyplomowe prowadzone dla Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Kufstain University, ESSCA – École de Management)
  • Uczestnictwo lub kierowanie zespołem prowadzącym wyceny oraz doradztwo transakcyjne dla ponad 40 podmiotów i wartości niematerialnych i prawnych
  • Biegły sądowy w zakresie wyceny przedsiębiorstw
  • Uczestnictwo jako ekspert w postępowaniach KNF w zakresie wyceny przedsiębiorstw
  • Około 25 publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstw, pakietów mniejszościowych oraz składników aktywów.
 DODATKOWE INFORMACJE


Koszt udziału: 

690 zł + 23 % VAT  - członkowie PFRN oraz pracownicy członków

890 zł + 23 % VAT - osoby spoza PFRN
 
*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców czy rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szkolenia są zwolnione ze stawki VAT.  

Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć, prosimy o zabranie laptopa wyposażonego w program Excel.

Informujemy, że jest możliwość wypożyczenia laptopa na czas kursu w cenie 150 zł + 23% VAT (za 2 dni). Koszt wypożyczenia zostanie wliczony w koszt udziału w kursie.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej możliwości, prosimy o zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zgłoszenia.
 
Miejsce: Warszawa
Termin:  26-27 września 2013r.
Godziny zajęć: 1 dnia: 10.00 - 17.00  2 dnia: 9.00 - 16.00
Doskonalenie zawodowe:
Warsztaty będą spełniały wymóg doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości oraz rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości w Dzienniku Ustaw nr 140 poz. 945 (16 godzin kursu specjalistycznego).
Program skierowany do: pośredników, zarządców, rzeczoznawców.

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza  (drogą mailową na adres szkolenia@pfrn.pl lub na numer faksu 022 654 58 69).

Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        

Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
na 15 dni przed datą rozpoczęcia kursu - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
na 8-14 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
na 0-7 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji z kursu. 

Uwaga: Wypełniony formularz należy przesłać wraz z kopią wpłaty 

Zobacz także inne teksty:
Spotkanie branżowe CCIM
Szkolenie 04.06.2018; Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 07.06.2018; Służebności przesyłu w praktyce organów administracji publicznej, doktrynie i orzecznictwie sądowym
Szkolenie 11.06.2018; ABC ochrony danych osobowych po zmianach RODO
Szkolenie 14.06.2018 - Asset Manager
Szkolenie 29.06.2018r. Służebności przesyłu w praktyce organów administracji publicznej, doktrynie i orzecznictwie sądowym
Szkolenie 04-05.09.2018; Negocjacje na rynku nieruchomości
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA