Regulamin Karty Praw Klienta

Regulamin stosowania Karty Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

§ 1.

Karta Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami, zwana dalej „Kartą”, jest dokumentem określającym najwyższe standardy świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, dobrowolnym. Podmiot (przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami) posiadający licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami PFRN, bądź zatrudniający osoby ją mające, może dobrowolnie zobowiązać się do stosowania standardów określonych w Karcie, poddając się w ten sposób w całości i bez zastrzeżeń rygorom wynikającym z treści Karty oraz niniejszego regulaminu.

§ 2.

Treść Karty, w tym jej tytuł, podlega ochronie prawnej. Wszelkie prawa do Karty, w tym prawo zezwalania na korzystanie z Karty, przysługuje wyłącznie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (dalej: „PFRN”). Karta nie może być w żaden sposób modyfikowana (zarówno z zakresie formy, jak i treści) przez podmioty, które na mocy niniejszego regulaminu uzyskały prawo do korzystania z Karty.

§ 3.

Podmiot, który zamierza przyjąć Kartę do stosowania, składa drogą elektroniczną do biura PFRN wniosek o jej nadanie. Biuro weryfikuje wniosek i wpisuje podmiot do Rejestru Użytkowników Karty Praw Klienta Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (dalej „Rejestr”). Karta podpisana przez Prezydenta PFRN jest przesyłana drogą elektroniczną pod adres tego podmiotu. W przypadku wątpliwości co do złożonego przez podmiot wniosku, biuro PFRN przedstawia sprawę zarządowi PFRN, który podejmuje ostateczną decyzję o nadaniu lub odmowie nadania Karty Praw Klienta.

§ 4.

Podmiot, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzyskał prawo do korzystania z Karty jest uprawniony do podawania do publicznej wiadomości (w dowolnej formie i w dowolnych środkach masowego przekazu) faktu uzyskania uprawnień do korzystania z Karty oraz informacji o stosowaniu w prowadzonej działalności postanowień Karty.

§ 5.

Kartę mają prawo stosować w swojej działalności podmioty, które są wpisane do Rejestru. Rejestr jest jawny i  zamieszczony na stronie internetowej PFRN.

§ 6.

Skargi składane do PFRN na podmiot, który uzyskał prawo do korzystania z Karty, będzie rozpatrywać zarząd PFRN. Zarząd PFRN jest również uprawniony do wszczęcia z własnej inicjatywy postępowania w sprawie podmiotu, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu (w tym utracił przymioty wskazane w § 1 regulaminu) lub Karty. W przypadkach dających podstawy do uznania, iż doszło do naruszenia postanowień Karty lub niniejszego regulaminu, zarząd PFRN będzie kierować skargi do Komisji Etyki, która w trakcie rozpatrywania skargi będzie zobowiązana do zbadania sprawy w siedzibie PFRN lub podmiotu, którego skarga dotyczy. Komisja Etyki po rozpatrzeniu skargi, złoży wnioski  do zarządu PFRN, który podejmie uchwałę zwykłą większością głosów w sprawie skargi. Uchwała może dotyczyć:

  • utrzymania prawa stosowania Karty przez dany podmiot,
  • ostrzeżenia dla danego podmiotu,
  • odebrania prawa stosowania Karty przez dany podmiot, z wykreśleniem z Rejestru, przy czym w takim też przypadku Zarząd PFRN może również podjąć uchwałę w przedmiocie podania powyższego faktu do publicznej wiadomości.

§ 7.

PFRN zastrzega prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu, jak również treści i formy Karty. O każdorazowej zmianie w powyższym zakresie, Zarząd PFRN poinformuje zainteresowane podmioty.

 

Regulamin zmienionych uchwałą zarządu PFRN z dnia 28.10.2015 roku

 

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA