Treść Karty Praw Klienta Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

 

KARTA PRAW KLIENTA POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

POŚREDNIK w Obrocie Nieruchomościami to wykształcony, stale podnoszący swoje kwalifikacje i pilnie śledzący trendy rynkowe profesjonalista, którego umiejętności i wiedza umożliwiają Klientowi wyniesienie oczekiwanej przez niego korzyści z zawartej transakcji obrotu nieruchomością. Pośrednik jest zobowiązany podpisać z Klientem umowę o pośrednictwo; poprzez podpisanie umowy Klient staje się Zamawiającym.

 

Klient ma prawo być obsługiwanym przez Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami, który:

 • dołożył starań, aby poznać i zrozumieć potrzeby i cele, którymi się kieruje Klient,

 • wykonuje czynności zawodowe na rzecz Klienta, z którym wiąże go umowa pośrednictwa,

 • zna rynek nieruchomości i panujące na tym rynku trendy dotyczące zamawianej przez Klienta usługi pośrednictwa,

 • dostarcza Klientowi istotnych informacji mających wpływ na możliwość osiągnięcia zamierzonego przez Klienta celu,

 • realnie ocenia możliwość zrealizowania usługi pośrednictwa,

 • zapewni marketing w zakresie zamówionej usługi pośrednictwa,

 • przy realizacji usługi pośrednictwa korzysta z systemu wymiany ofert pomiędzy Pośrednikami,

 • przy realizacji usługi pośrednictwa współpracuje z innymi Pośrednikami w celu zapewnienia Klientowi optymalnego dostępu do ofert,

 • podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

 

Klient ma prawo otrzymania wyczerpującej informacji o:

 • Przedsiębiorcy odpowiedzialnym za wykonanie usługi pośrednictwa zawartej w umowie o pośrednictwo,

 • zakresie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy, za ewentualne szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

 • zakresie pełnomocnictw udzielonych przez przedsiębiorcę osobom pracującym w firmie.

 

Klient ma prawo żądać wystawienia faktury za wykonaną usługę wynikającą z umowy pośrednictwa.

 

           Pieczęć firmy                              Polska Federacja Rynku Nieruchomości

 

Podpis osoby uprawnionej                                 Prezydent PFRN

   do reprezentacji firmy

 

 

Polska Federacja Rynku Nieruchomości gwarantuje, że postanowienia Karty Praw Klienta są w tej firmie przestrzegane.

Ewentualne skargi należy składać na adres:

Polska Federacja Rynku Nieruchomości, 
ul. Świętokrzyska 36/8, 00-116 Warszawa, tel: 22 6545869, email: federacja@pfrn.pl 

 

 

 

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA