Treść Karty Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości

KARTA PRAW KLIENTA ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

 

ZARZĄDCA nieruchomości to wykształcony, stale podnoszący swoje kwalifikacje, i pilnie śledzący trendy rynkowe profesjonalista, którego umiejętności i wiedza umożliwiają Klientowi wyniesienie oczekiwanej przez niego korzyści z zawartej umowy o zarządzanie nieruchomością. Zarządca nieruchomości jest zobowiązany podpisać z Klientem umowę o zarządzanie; poprzez podpisanie umowy Klient staje się Zamawiającym.

 

Klient ma prawo być obsługiwanym przez Zarządcę, który:

  • reprezentuje interesy Klienta;
  • dołożył starań, aby dokładnie poznać i zrozumieć potrzeby i cele, którymi kieruje się Klient;
  • doskonale zna rynek i trendy dotyczące zleconej do zarządzania nieruchomości;
  • dostarcza Klientowi wszystkich istotnych informacji, mających wpływ na możliwość osiągnięcia zamierzonego przez Klienta celu;
  • realnie ocenia możliwość zrealizowania kontraktu poprzez opracowanie i realizowanie planu zarządzania;
  • zapewni nieruchomościom zleceniodawcy profesjonalny marketing przy wynajmie;
  • podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

 

Klient ma prawo do otrzymania wyczerpującej informacji o:

  • Przedsiębiorcy odpowiedzialnym zawodowo za wykonanie zobowiązania zawartego w umowie o zarządzanie;
  • zakresie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za ewentualne szkody  wyrządzone w związku zarządzaniem nieruchomością;
  • zakresie pełnomocnictw udzielonych przez przedsiębiorcę osobom pracującym w firmie.

 

Klient ma zawsze prawo żądać wystawienia faktury za czynności zarządzania wynikające z umowy.

Pieczęć firmy
Podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji firmy    

****            

Polska Federacja Rynku Nieruchomości
Prezydent
                                                         

Polska Federacja Rynku Nieruchomości gwarantuje, że postanowienia Karty Praw Klienta są w tej firmie przestrzegane.

Ewentualne skargi należy składać na adres:

Polska Federacja Rynku Nieruchomości,
ul. Świętokrzyska 36/8, 00-116 Warszawa, tel: 22 6545869, e-mail: federacja@pfrn.pl

 

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA