Karta Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości - deklaracja przyjęcia Karty

Karta Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości
Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości.

  1. PFRN udziela bezpłatnej licencji każdej Firmie zajmującej się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami pod warunkiem, że Firma dobrowolnie zgodzi się umożliwić skorzystanie swoim Klientom z usługi, w której respektowane będą wszystkie Prawa Klienta wynikające z tej Karty.

  2. PFRN prowadzić będzie ogólnopolską promocję  Karty Praw, której celem będzie uświadomienie potencjalnym Klientom jakie korzyści mogą uzyskać zatrudniając Profesjonalnego Zarządcę, oraz co mogą stracić nie korzystając z tych usług.

  3. W ramach działań marketingowych PFRN będzie informować potencjalnych Klientów, które Firmy otrzymały Licencję na używanie Karty Praw Klienta.

  4. W szczególności na stronie internetowej PFRN zamieszczona będzie lista FIRM, które posiadają licencję na posługiwanie się Kartą Praw Klienta.

  5. Firma posiadająca Licencję na korzystanie Karty Praw Klienta ma prawo i obowiązek posługiwać się i prezentować tę Kartę w formie i treści ustalonej i dostarczonej przez PFRN wszystkim swoim potencjalnym Klientom, we wszystkich formach reklamy (np. ulotki, plakaty na witrynie biura, banery, strony internetowe itd.).

  6. Za datę otrzymania Licencji uważa się datę złożenia przez Firmę dobrowolnej deklaracji o chęci posiadania takiej licencji.

  7. W przypadku uzasadnionych skarg Klientów na Firmę Polska Federacja Rynku Nieruchomości po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ma prawo odebrać Firmie licencję na korzystanie z Karty Praw Klienta w trybie natychmiastowym.

  8. Nieuprawnione korzystanie z Karty Praw Klienta  podlega karze i stanowi dla PFRN podstawę do roszczeń odszkodowawczych.

  9. Firma, ktora przyjęła kartę praw Klienta, zobowiązna jest aktualizować swoje dane tele-adresowe. W przypadku rezygnacji ze stosowania Karty ponowne jej przyjecie wymaga pponownego zlozenia deklaracji.

  10. Firma, która przyjęła Kartę Praw Klienta może wykorzystywać dedykowany "baner", a logo PFRN może wykorzystać wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem korzystania ze znaku towarowego graficznego Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości [ tutaj ].Jak uzyskać licencję?

FIRMA, która chce otrzymać Licencję na posługiwanie się "Kartą Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości" proszona jest o wypełnienie poniższego formularza stanowiącego deklarację woli przyjęcia Karty Praw Klienta. Po krótkiej procedurze sprawdzającej, PFRN prześle Firmie w pliku formatu jpg Kartę Praw Klienta wraz z podpisem Prezydenta PFRN, nazwą Firmy i datą otrzymania Licencji. Za datę otrzymania Licencji uznawana będzie data wypełnienia poniższego formularza.

karta_praw_klienta_zarzadcy_wzor_v3.jpg - Wzór Karty Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości należącego do PFRN
Regulamin stosowania Karty Praw Klienta Zarzadcy.pdf - Regulamin Karty Praw Klienta

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA