Regulamin Karty Praw Klienta

Regulamin stosowania Karty Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości


§ 1.

Karta Praw Klienta Zarządcy Nieruchomości, zwana dalej „Kartą", jest dokumentem określającym najwyższe standardy świadczenia usług zarządzania nieruchomościami, dobrowolnym. Podmiot (przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami), posiadający licencję zarządcy nieruchomości PFRN, bądź zatrudniający osoby ją mające, może dobrowolnie zobowiązać się do stosowania standardów określonych w Karcie, poddając się w ten sposób w całości i bez zastrzeżeń rygorom wynikającym z treści Karty oraz niniejszego regulaminu.

§ 2.

Treść Karty, w tym jej tytuł podlega ochronie prawnej. Wszelkie prawa do Karty, w tym prawo zezwalania na korzystanie z Karty, przysługuje wyłącznie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (dalej: „PFRN”). Karta nie może być w żaden sposób modyfikowana (zarówno z zakresie formy, jak i treści) przez podmioty, które na mocy niniejszego regulaminu uzyskały prawo do korzystania z Karty.

§ 3.

Podmiot, który zamierza przyjąć Kartę do stosowania, składa drogą elektroniczną do biura PFRN wniosek o jej nadanie. Biuro weryfikuje wniosek i wpisuje podmiot do Rejestru Użytkowników Karty Praw Klienta Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (dalej „Rejestr”). Karta podpisana przez Prezydenta PFRN jest przesyłana drogą elektroniczną pod adres tego podmiotu. W przypadku wątpliwości co do złożonego przez podmiot wniosku, biuro PFRN przedstawia sprawę zarządowi PFRN, który podejmuje ostateczną decyzję o nadaniu lub odmowie nadania Karty Praw Klienta. 

§ 4. 

Podmiot, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie uzyskał prawo do korzystania z Karty jest uprawniony i zobowiązany do podawania do publicznej wiadomości (w dowolnej formie i w dowolnych środkach masowego przekazu) faktu uzyskania uprawnień do korzystania z Karty oraz informacji o stosowaniu w prowadzonej działalności postanowień Karty.

§ 5. 

Kartę mają prawo stosować w swojej działalności podmioty, które są wpisane do Rejestru. Rejestr jest jawny. Rejestr będzie zamieszczony na stronie internetowej PFRN.

§ 6. 

Skargi składane do PFRN na podmiot, który uzyskał prawo do korzystania z Karty, będzie rozpatrywać zarząd PFRN. Zarząd PFRN jest również uprawniony do wszczęcia z własnej inicjatywy postępowania w sprawie podmiotu, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu (w tym utracił przymioty wskazane w § 1 regulaminu) lub Karty. W przypadkach dających podstawy do uznania, iż doszło do naruszenia postanowień Karty lub niniejszego regulaminu, zarząd PFRN będzie kierować skargi do Komisji Etyki, która w trakcie rozpatrywania skargi będzie zobowiązana do zbadania sprawy w siedzibie PFRN lub podmiotu, którego skarga dotyczy. Komisja Etyki po rozpatrzeniu skargi, złoży wnioski  do zarządu PFRN, który podejmie uchwałę zwykłą większością głosów w sprawie skargi. Uchwała może dotyczyć: 

  • utrzymania prawa stosowania Karty przez dany podmiot, 
  • ostrzeżenia dla danego podmiotu, 
  • odebrania prawa stosowania Karty przez dany podmiot, z wykreśleniem z Rejestru, przy czym w takim też przypadku Zarząd PFRN może również podjąć uchwałę w przedmiocie podania powyższego faktu do publicznej wiadomości.

§ 7. 

PFRN zastrzega prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu, jak również treści i formy Karty. O każdorazowej zmianie w powyższym zakresie, Zarząd PFRN poinformuje zainteresowane podmioty. 
Regulamin zmienionych uchwałą zarządu PFRN z dnia 28.10.2015 roku

 

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA