Doskonalenie zawodowe - pośrednicy

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych

 

30 lipca 2010 Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Rozporządzenie weszło z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw nr 140 z dnia 6 sierpnia 2010 roku poz. 945

Rozporządzenie w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, zawartego w art. 197 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 675). Konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych wynika bezpośrednio z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 98, poz. 817) zmieniającego art. 197 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przedmiotowe rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475 i Nr 235, poz. 1597), w którym Minister Infrastruktury określił sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, sposób dokumentowania oraz kryteria oceny spełnienia tego obowiązku.

Głównym celem przyjętej regulacji było uszczegółowienie i usystematyzowanie obecnie obowiązujących przepisów, które wynikają z dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury. W szczególności do rozporządzenia wprowadzono nowe regulacje dotyczące form i zasad zgłaszania oraz potwierdzania aktualności programów przez organizatorów doskonalenia, procedury weryfikacji spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych, form i zasad prowadzenia i publikacji rejestru zgłoszonych programów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tym postępowaniu.

Zaproponowane w niniejszym rozporządzeniu regulacje stanowią konsekwencję przyjęcia założenia, że komunikacja pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie doskonalenia kwalifikacji zawodowych powinna być możliwa w postaci elektronicznej. W związku z tym, w rozporządzeniu wprowadzono zasadę zgłaszania programów kształcenia przez organizatorów doskonalenia oraz przekazywania rejestrów wydanych zaświadczeń w postaci elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP. Dodatkowo określono wymagane do tej komunikacji wzory dokumentów. W odniesieniu do uczestników kształcenia wprowadzono możliwość przeprowadzania doskonalenia zawodowego w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet.

Wykorzystanie systemów teleinformatycznych do realizacji zadań publicznych umożliwi wykonanie postanowień programów i strategii opracowanych na szczeblu Unii Europejskiej. Unia Europejska za swój cel przyjmuje konkurowanie z najbardziej dynamicznie rozwijającymi się regionami świata, poprzez budowanie europejskiego modelu społeczeństwa informacyjnego i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie informatyzacji, przy użyciu narzędzi takich jak: e-administracja i kształcenia na odległość z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej. Regulacje zawarte w rozporządzeniu przyczynią się do realizacji powyższych założeń, usprawniając komunikację między uczestnikiem kształcenia a organizatorem doskonalenia, a także między organizatorem doskonalenia a ministerstwem. Proponowane rozwiązania pozwolą zoptymalizować proces doskonalenia kwalifikacji zawodowych, zmniejszając do niezbędnego minimum czasochłonność i koszty ponoszone przez organizatorów doskonalenia i znacząco rozszerzając dostępność doskonalenia zawodowego dla osób uprawnionych. Rozwiązania wpłyną na upowszechnianie idei Planu Informatyzacji Państwa wprowadzonego ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565,z późn. zm.).  
 

Treść rozporządzenia: http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010140094501.pdf    

 

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA