Regulamin korzystania z logo PFRN

Regulamin korzystania ze znaku towarowego graficznego Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

§ 1.

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze znaku towarowego graficznego Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie (dalej: „PFRN”), którego wzory zostały zamieszczone poniżej, dalej: „Logo”. Zgodnie z decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 6 sierpnia 2007 roku, PFRN przysługuje prawo ochronne na w/w znak towarowy.

§ 2.

  1. Polska Federacja Rynku Nieruchomości zezwala na:

a)      korzystanie z Logo przez tworzące ją stowarzyszenia, posiadające status członka zwyczajnego oraz honorowego (dalej: „Stowarzyszenia”), a także podmioty będące członkami tych Stowarzyszeń.

b)      Ustanowienie przez Stowarzyszenie własnego logo wg wzoru nr 3

2. Stowarzyszenie, które przestaje być członkiem PFRN traci prawo do korzystania z Logo. W takim przypadku prawo do korzystania z Logo tracą także wszyscy jego członkowie.

3. W czasie zawieszenia Stowarzyszenia w prawach członka PFRN, zawieszeniu ulega także jego uprawnienie do korzystania z Logo. W takim przypadku zawieszeniu ulega także prawo do korzystania z Logo poszczególnych jego członków.

4. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu powoduje utratę prawa do korzystania z Logo tylko przez ten podmiot. Pozostali członkowie Stowarzyszenia, jak i samo Stowarzyszenie pozostają podmiotami praw przewidzianych w Regulaminie. W czasie zawieszenie członka Stowarzyszenia nie może on korzystać z Logo.

5. PFRN może upoważnić także inne podmioty do korzystania z Logo w drodze odrębnej,  pisemnej umowy.

§ 3.

1. Logo może być wykorzystywane wyłącznie w związku z prowadzoną przez podmioty wskazane w § 2 powyżej działalnością na rynku zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomości, w szczególności poprzez umieszczenie Logo:

a)      na materiałach służących zwykłej, bieżącej pracy zarządców nieruchomości, pośredników w zakresie obrotu nieruchomościami lub Stowarzyszeń,

b)      na plakatach, wizytówkach, papierach firmowych, broszurach itp. materiałach promocyjnych i reklamowych;

b)      na stronach internetowych i w środkach przekazu wizualnego lub  audiowizualnego;

c)      w trakcie konferencji, sympozjów, wystaw, szkoleń czy targach których przedmiotem są zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości.

2. W celu uniknięcia wątpliwości PFRN oświadcza, że Logo w żadnym wypadku nie może być wykorzystywane dla innej działalności, niż wskazana w ust. 1 powyżej, nawet jeśli korzystającym jest osoba upoważniona, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.

§ 4.

1. Logo musi być używane w sposób uniemożliwiający jego zniekształcenie. W szczególności zabrania się usuwania bądź dodawania jakichkolwiek elementów słownych lub graficznych do Logo z wyłączeniem sytuacji opisanej w paragrafie 2 ust 1 pkt. b.  

2. Nie zastrzega się rozmiarów Logo, przy czym muszą być zachowane proporcje w poszczególnych jego elementach w szczególności w sytuacji opisanej w paragrafie 2 ust 1 pkt. b.

3. Dopuszcza się publikowanie Logo w technice czarno-białej.

4. Logo nie może być częścią żadnego innego logo. Logo może być umieszczane obok innych znaków graficznych, pod warunkiem, że zachowany zostanie odstęp pomiędzy znakami co najmniej 20 pikseli. Logo może zawierać elementy tekstowe lub graficzne dotyczące logo lub nazwy Stowarzyszenia w przypadku opisanym w paragrafie 2 ust 1 pkt. b

5. Do Logo umieszczanego na stronach internetowych i w publikacjach elektronicznych powinien być dołączony link do strony internetowej PFRN www.pfrn.pl

§ 5.

1. Osoba korzystająca z Logo ma obowiązek dbać, by nie było ono wykorzystywane w sposób sprzeczny z Regulaminem, w szczególności by nie było umieszczane w publikacjach i materiałach naruszających prawo bądź grożących naruszeniem dóbr osobistych PFRN.

2. PFRN ma prawo kontroli sposobu wykorzystania Logo. PFRN może w drodze indywidualnej decyzji pozbawić lub zawiesić na określony czas prawo do korzystania z Logo.

3. Korzystanie z Logo przez podmioty nieupoważnione bądź w sposób sprzeczny z Regulaminem będzie uważane za naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących PFRN i będzie sankcjonowane na drodze prawnej.

§ 6.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. zamieszczenia na stronie internetowej PFRN.

§ 7.

PFRN ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany te obowiązują od chwili ogłoszenia, tj. zamieszczenia na stronie internetowej PFRN, chyba że PFRN postanowi inaczej.

Regulamin przyjęty uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości z dnia 17 września 2009 roku. 

Zmiany w treści regulaminu uchwalone przez Radę Krajową Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w  dniu 15 października 2012 roku. 

 

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA