Portfolio - informacje ogólne i materiały w języku angielskim

Informacje Ogólne

Portfolio transakcji zaliczanych do wymaganego doświadczenia zawodowego jest standardową metodą, przy pomocy której kandydaci weryfikują jakość swojej pracy jako profesjonalistów w zakresie inwestowania w nieruchomości komercyjne i dokumentują osiągnięcie minimalnego poziomu doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania tytułu CCIM.


Terminy składania Portfolio

Portfolio może być złożone w dowolnym momencie stażu kandydackiego. Termin, w których należy złożyć Portfolio jest ostateczny, aby zostało one sprawdzone i ocenione. Zwykle termin jest wyznaczany na około 3 miesiące przed terminem Egzaminu Końcowego CCIM.
W 2024 roku terminy weryfikacji to: 13 stycznia oraz 4 sierpnia.


Składanie Portfolio

Gorąco zachęcamy, aby rozpocząć zbieranie danych do Portfolio zaraz po ukończeniu kursu CI 101. Nie czekaj aż skończysz cały program szkoleniowy – wtedy będziesz musiał odtwarzać przebieg swojej pracy z pamięci. Za każdym razem kiedy doprowadzasz do końca jakąś czynność wchodzącą w skład wymaganego doświadczenia zawodowego, zrób kopie dokumentów potwierdzających zakończenie transakcji i Twój istotny w niej udział. Poza tym zrób notatki na temat swojej roli - w ten sposób przygotujesz się do części opisowej. Jeżeli będziesz zbierał wszystkie potrzebne dane, wtedy okaże się, że przygotowanie Portfolio nie jest zbyt trudne.

Kandydaci mogą złożyć Portfolio w dowolnym momencie stażu kandydackiego. Podane w dalszej części terminy są ostatecznymi terminami, w których należy złożyć Portfolio, aby zostało one sprawdzone i ocenione. Ocenianie zaplanowane jest z dużym wyprzedzeniem w stosunku do egzaminu końcowego, co pozwala na wprowadzanie poprawek i – jeżeli zachodzi taka potrzeba – na ponowną ocenę.


Na co zwracają uwagę sprawdzający?

Składane przez Ciebie dokumenty są sprawdzane przez osoby, które spełniły wszystkie wymagania potrzebne do uzyskania tytułu CCIM i są dumne, że go otrzymały. Najbardziej cenią takie dokumenty, które są dowodem Twojego profesjonalnego wysiłku, który idzie w parze z tytułem CCIM.


Wymagane wielkości transakcji

Każdy kandydat musi udokumentować osobisty udział w zakończonych transakcjach o wartości nie mniejszej niż (wymagania obowiązują w roku 2019):

1) Trzy (3) lub więcej kwalifikujących się transakcji na łączną wartość co najmniej $30 mln lub więcej lub;
2) 10 kwalifikujących się transakcji na łączną sumę co najmniej $10 mln lub więcej lub;
3)
20 transakcji niezależnie od ich łącznej wartość.


Portfolio międzynarodowe

Osoba, która nie mieszka w Stanach Zjednoczonych i ma miejsce pobytu poza obszarem Stanów Zjednoczonych, musi przedstawić portfel międzynarodowy. Wszystkie portfele muszą być sporządzone w języku angielskim, w taki sam sposób jak inne portfele. Dodatkowa dokumentacja może zostać przedstawiona w języku innym niż angielski, z tym, że Instytut ma prawo poprosić o dostarczenie tłumaczenia i dodatkowe wyjaśnienia. Instytut będzie oceniał wszystkie portfele międzynarodowe indywidualnie.


Sprawdzenie Portfolio

Departament Desygnacyjny kontroluje, czy Portfolio może być zakwalifikowane do sprawdzenia. Jeżeli zostaną stwierdzone braki lub format niezgodny z wymaganiami, zostaniesz poinformowany o terminie, do którego należy wnieść poprawki, aby praca mogła być oceniona.


Ocena Portfolio

Za sprawdzenie Twojego Portfolio odpowiedzialna jest jedna osoba sprawdzająca, natomiast jest ono przeglądane przez zespół doświadczonych członków Instytutu, co zapewnia obiektywność i spójność. Ocena ustalana jest drogą jednomyślnej decyzji, a ze wszystkimi niezliczonymi pracami, przed wydaniem ostatecznego werdyktu, zapoznaje się osobiście wiceprzewodniczący Komisji Desygnacyjnej.


Wyniki

Wyniki oceny zostaną Ci przesłane natychmiast po jej zakończeniu. Uprasza się Kandydatów, aby nie telefonowali z pytaniem o wyniki, chyba że nie otrzymali ich w ciągu tygodnia od zakończenia sesji oceniającej.


Odwołanie

Aplikanci, których Portfolio nie zostało zaakceptowane mogą odwołać się od tej decyzji do komisji składającej się trzech osób, wybranych spośród członków zarządu, komisji ds. tytułu CCIM i komisji standardów zawodowych. Członków komisji powołuje prezydent Instytutu CCIM.


Poprawki

Poprawki niezaliczonych prac można składać do powtórnej oceny w ciągu trzydziestu dni od przekazania informacji o odrzuceniu Portfolio. Jeżeli po wprowadzeniu poprawek praca zostanie zaliczona, a Kandydat wypełnił wszystkie inne warunki, może złożyć Wniosek o nadanie tytułu CCIM i zarejestrować się na egzamin końcowy.


Dyskwalifikacja

Naruszenie niniejszych postanowień może spowodować odrzucenie poszczególnych działalności/ czynności lub całego Portfolio. Takie same Portfolio będące wynikiem pracy zespołowej lub w grupie będą odrzucane i nie będą mogły być ponownie poddane ocenie w czasie tej samej sesji sprawdzającej. Podanie nieprawdziwych danych powoduje trwałą dyskwalifikację całej pracy.


Poufność

Portfolio jest traktowane przez Instytut jako dokument poufny. Aby zagwarantować zachowanie poufności, i uniknąć konfliktu interesów, osoby oceniające nie sprawdzają prac pochodzących z ich stanów oraz złożonych przez znanych im kandydatów.

  • Oceniający Portfolio mają obowiązek zweryfikować fakt istotnego udziału Kandydata w podanych przez niego transakcjach/czynnościach. Jeżeli zobowiązanie do zachowania poufności wobec danych klienta nie pozwala podać w dokumentacji wymaganych informacji, wtedy Kandydat musi wybrać inną transakcję.
  • Tak, w niektórych sytuacjach istnienie zobowiązania do zachowania tajemnicy bądź poufności może oznaczać konieczność wykonania dodatkowej pracy w celu skompletowania Portfolio.
  • Jeżeli nie możesz uzyskać niezbędnej zgody prawnika/klienta na ujawnienie danych dotyczących transakcji, a bez tych danych opis czynności będzie niekompletny – przedstaw transakcję alternatywną.
  • Możesz także udać się bezpośrednio do klienta i poprosić go o pisemną zgodę na ujawnienie informacji, które w Instytucie CCIM będą traktowane jako poufne. Wyjaśnij, że starasz się o uzyskanie prestiżowego tytułu zawodowego i że w związku z tym musisz udokumentować swoje doświadczenie na rynku nieruchomości komercyjnych. Poinformuj klienta, że portfolio jest dokumentem poufnym, a po sprawdzeniu jest niszczone.
  • Jeżeli jest to możliwe, przedstaw pismo zawierające informacje o kliencie, nieruchomości, wynagrodzeniu i rodzaju pracy, którą wykonałeś. Możesz sam stworzyć taki dokument, który następnie klient podpisze potwierdzając, że brałeś bezpośredni udział w podanych transakcjach oraz że klient wyraża zgodę na ujawnienie szczegółów transakcji. Podpis klienta musi być poświadczony notarialnie.

Materiały w języku angielskim

Zapoznaj się również z oficjalnym Podręcznikiem Instytutu CCIM na temat portfolio (materiał w jęz. angielskim).

Zobacz także inne teksty:
3. Streamlined Non-Transactional - jak złożyć dokumenty?
2. Streamlined - jak złożyć dokumenty?
Jak złożyć portfolio?
1. Traditional - jak złożyć dokumenty?
Czynności zaliczane/niezaliczane do doświadczenia zawodowego
Jak udokumentować doświadczenie?

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA