Regulamin Nagrody

Regulamin Kapituły Nagrody im. Jerzego Kląskały 
Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości§1. Fundator i cel nagrody

 1. Nagroda imienia Jerzego Kląskały, zwana dalej Nagrodą została ustanowiona przez Polską Federację Rynku Nieruchomości w Warszawie.

 2. Nagroda jest przyznawana autorowi najlepszej pracy magisterskiej lub licencjackiej dotyczącej tematyki rynku nieruchomości.

§2. Kapituła nagrody

 1. Nagrodę przyznaje Kapituła, w składzie minimum 5 osób, powołana przez Zarząd Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na okres trzech lat.

 2. Kapituła wybiera ze swego grona przewodniczącego Kapituły.

 3. Zarząd PFRN może poszerzyć skład o przedstawicieli, którzy wyróżniają się doświadczeniem zawodowym lub dorobkiem naukowym dotyczącym rynku nieruchomości.

§3. Nagroda

 1. W danym roku kalendarzowym może zostać przyznana tylko jedna Nagroda.

 2. Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej; wysokość kwoty określana jest przez Zarząd PFRN.

 3. Poza nagrodą pieniężną, osoba wyróżniona może otrzymać medal pamiątkowy lub dyplom.

 4. Kapituła może nie przyznać Nagrody za dany rok.

 5. Poza Nagrodą Kapituła może przyznać dodatkowo (lub w przypadku nieprzyznania Nagrody) Wyróżnienie lub Wyróżnienia.

 6. Decyzje Kapituły w sprawie przyznania Nagrody przekazywane są do wiadomości wszystkich wnioskodawców oraz ogłaszane na stronie internetowej PFRN. 

§4. Zasady zgłaszania prac i przyznania Nagrody

 1. Nominacje do Nagrody mogą być zgłaszane w terminie do 15 grudnia każdego roku w formie ustalonej przez Kapitułę i podanej na stronie internetowej PFRN. Wniosek nominowania do Nagrody powinien zawierać uzasadnienie.

 2. Zgłoszenie do Nagrody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez autora na publikację przez PFRN części lub całości pracy z jednoczesnym zachowaniem jego praw autorskich.

 3. Kapituła powinna zakończyć prace związane z oceną zgłoszonych prac magisterskich co najmniej na 1 miesiąc przed wręczeniem Nagrody, w sposób określony w §4, pkt. 5.

 4. Głosowanie członków Kapituły nad przyznaniem Nagrody jednej spośród nominowanych prac jest jawne. O przyznaniu Nagrody decyduje zwykła większość głosów członków Kapituły. Zasady te obowiązują również w głosowaniu nad przyznaniem Wyróżnienia (Wyróżnień).

 5. Nagroda i ewentualne Wyróżnienia wręczane są w czasie ogólnopolskiego spotkania członków PFRN w terminie wyznaczonym przez Zarząd PFRN lub w innym terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd PFRN.

 6. Obsługę administracyjną przyznania Nagrody zapewnia PFRN.
  Regulamin przyjęty przez Radę Krajową PFRN w dniu 8 grudnia 2022 roku. 
Zobacz także inne teksty:
Laureaci Nagrody im. Jerzego Kląskały
Tryb i warunki uczestnictwa w Konkursie
Patron Nagrody - Jerzy Kląskała
Informacja na temat Nagrody im. Jerzego Kląskały

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA