Ogólnopolski rejestr pośredników i zarządców PFRN

W dniu 11 grudnia 2013 roku odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Polską Federację Rynku Nieruchomości w sprawie uruchamianego przez PFRN Ogólnopolskiego Rejestru Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN. Rejestr jest elementem systemu potwierdzania kwalifikacji i kompetencji osób świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim zapewnienie klientom rzetelnej informacji na temat osób wykonujących zawody rynku nieruchomości.

Gośćmi specjalnymi podczas organizowanej przez PFRN konferencji byli:

Pani Claudine Speltz - Prezydent CEPI (Europejskiej Rady Nieruchomości z siedzibą w Brukseli)
Pan Xavier Ortegat - Dyrektor Zarządzający CEPI.

Zaproszenie PFRN do  uczestnictwa w konferencji prasowej przyjęli również:
Pan Henryk Jędrzejewski - wieloletni dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Nieruchomości
Pani Małgorzata Szulczewska - Dyrektor Pierwszego Domu Brokerskiego SAGA Brokers

Informacje dotyczące regulacji rynku nieruchomości i systemu nadawania uprawnień prezentowali:
Pan Grzegorz Dobrowolski, przedstawiciel PFRN w CEPI, Pani Ewa Klos-Rychter, członek Zarządu PFRN,  Leszek A. Hardek Prezydent PFRN, Jerzy Oleszczuk, Wiceprezydent PFRN.


"W Europie mówi się o regulacji. Komisja Europejska przygotowała plan prac związanych ze wzajemną oceną przez państwa członkowskie ograniczeń dotyczących wykonywania zawodów. Zawody rynku nieruchomości znajdują się puli, która będzie poddana ocenie w pierwszej kolejności. Punktem wyjścia do dyskusji jest niezaprzeczalny fakt, że poziom regulacji w różnych krajach jest bardzo różny.

W Polsce zdecydowano się przeprowadzić deregulację. W Irlandii w 2011r. przeprowadzono regulację. W Czechach i w Niemczech wprowadza się pewne elementy regulacji. Francja i Belgia ostatnio wzmocniły istniejącą regulację. W tej sytuacji jesteśmy uprawnieni do zadania pytania o powody regulacji i deregulacji, a także do zbadania spójności polityki prowadzonej przez państwa członkowskie, która powinna prowadzić do wzmocnienia jednolitego rynku europejskiego." - powiedział podczas konferencji  Xavier Ortegat, dyrektor zarządzający CEPI.

W Polsce o 15 latach funkcjonowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, które regulowały dostęp do zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, następuje całkowita deregulacja znosząca wymogi na wykonywanie zawodu pośrednika i zarządcy nieruchomości. A to za sprawą ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Rządowa deregulacja likwiduje również zasady świadczenia usług pośrednictwa i zarządzania.

Tak więc, od 1 stycznia 2014 roku nie będą obowiązywać żadne wymogi zarówno w zakresie niekaralności, wykształcenia, jak i kwalifikacji dla osób, które będą świadczyć usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Jedynie na przedsiębiorcy ciążyć ma obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Przy czym ustawodawca nie przewidział żadnych restrykcji za brak takowego ubezpieczenia.

W ocenie przedstawicieli CEPI - "Ponieważ nie przedstawiono dowodów, które pozwalałby zrozumieć przyczyny deregulacji, możemy zakładać, że przeprowadzono ją z przyczyn czysto politycznych. Wyrażamy ubolewanie, że nie udostępniono obszerniejszych analiz ekonomicznych. Trwająca dyskusja na temat przyczyn i powodów, istnienia lub nieistnienia regulacji musi brać pod uwagę konsekwencje tego typu decyzji dla gospodarki i rynków mieszkaniowych, tak na poziomie krajowym jak i unijnym, a przede wszystkim nie może tracić z oczu zagadnienia odpowiedzialności społecznej, które wydaje się być pomijane w debacie – mimo iż stanowi niezwykle ważny element rynku usług profesjonalnych. "

Dlatego  też, PFRN wychodząc na przeciw bezpieczeństwu klientów korzystających z usług pośredników i zarządców nieruchomości oraz wzorując się najlepszych europejskich rozwiązaniach, Polska Federacja Rynku Nieruchomości uruchamia ogólnopolski rejestr, który będzie wiarygodnym źródłem informacji o pośrednika i zarządcach nieruchomości świadczących usługi na rynku nieruchomości po 1 stycznia 2014 roku. Dotychczas prowadzony, państwowy rejestr osób z licencją pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości zostaje z zamknięty z dniem 31.12.2013.

W ramach uruchamianego przedsięwzięcia PFRN będzie nadawać licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN oraz licencję Zarządcy Nieruchomości PFRN w celu potwierdzenia posiadania kwalifikacji zawodowych przez osoby, które wykonują lub będą wykonywać czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami. Licencję otrzyma osoba, która spełni warunki wyznaczone w regulaminie nadawania licencji PFRN.  PFRN będzie prowadzić internetowy, ogólnodostępny rejestr osób posiadających licencje nadane przez PFRN. Rejestr będzie zawierał szczegółowe informacje o pośredniku lub zarządcy nieruchomości m.in. dane osobowe, kontakt, zdjęcie, opis jego doświadczenia, wykształcenie. Co ważne, w rejestrze pośrednik i zarządca nieruchomości, będzie musiał podać informacje o posiadanym ubezpieczeniu tj. nazwę ubezpieczyciela oraz sumę gwarancyjną. Dane te, będą szczególnie istotne z punktu widzenia wiarygodności osoby wykonującej zawód. Zgodnie z założeniami ustawodawców, to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ma zabezpieczać interesy klientów korzystających z usług pośredników lub zarządców nieruchomości. Niestety pośpiech oraz zupełne lekceważenie opinii środowiska przy tworzeniu zapisów ustawy deregulacyjnej spowodował, że brakuje przepisów, które określały by restrykcje za brak takowego ubezpieczenia. W praktyce może okazać się, że wiele biur nieruchomości nie wykupi stosownej polisy po 1 stycznia 2014 roku. PFRN uznała, że informacja o ubezpieczeniu osoby ma być jedną z kluczowych i wymaganych danych, które należy podać przy wypełnianiu zgłoszenia do uzyskania licencji PFRN. W tym miejscu należy nadmienić, że prowadzony do końca 2013 roku przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego rejestr pośredników i zarządców nieruchomości zawierał tylko podstawowe dane osoby, posiadającej licencje zawodową. Nie spełniał zatem istotnej roli z punktu widzenia konsumentów, którzy poszukują rzetelnej informacji o osobie, której zlecają wykonanie usługi.

Z obrotu prawnego od stycznia 2014 roku znikają również standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. A więc norma określająca m.in. zasady współpracy z klientem, zakres czynności, rolę pośrednika oraz zarządcy oraz reguły wykonywania zawodu przede wszystkim zabezpieczające interes klienta. PFRN wprowadza Kodeks etyki pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Zapisy bazują na Europejskim Kodeksie Etyki zawodowej specjalistów rynku nieruchomości przyjętym przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości). Przygotowany przez PFRN kodeks definiuje zawody pośrednika i zarządcy nieruchomości, określa zakres czynności zawodowych oraz formułuje relacje z klientami. Każda osoba, która będzie chciała uzyskać licencję PFRN musi przyjąć na siebie zobowiązanie przestrzegania zapisów powyższego kodeksu.

Kto będzie mógł otrzymać licencję pośrednika i zarządcy PFRN?
System nadawania licencji jest dobrowolny. Licencję PFRN otrzyma osoba, która ma co najmniej wykształcenie średnie. Osobom, które posiadają państwową licencję pośrednika lub zarządcy nieruchomości, licencja PFRN będzie nadawana z takim samym numerem jaki obecnie posiadają. Wystarczy, że wyrażą wolę uzyskania licencji PFRN oraz zaakceptują przepisy regulaminu i kodeksu etyki. Osobom wchodzącym do zawodu, licencja PFRN zostanie nadana po ukończeniu kursu pośrednika lub zarządcy nieruchomości i po zdaniu egzaminu po kursie.

"Przygotowany przez PFRN kurs, będą organizowały lokalne Stowarzyszenia. Program kursu został oparty o profile kompetencyjne pośrednika i zarządcy nieruchomości przygotowane przez CEPI. Każdy uczestnik kursu otrzyma praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń. Każdy moduł kursu określa umiejętności jakie uzyska uczestnik. Będziemy wskazywać również przepisy prawne, których znajomość ułatwi pracę na rynku nieruchomości, jak również polecimy fachową literaturę." - mówi Leszek A. Hardek, Prezydent PFRN.

Dodatkowo dla osób, które ukończyły studia podyplomowe z zakresu gospodarki nieruchomościami lub też odbyły już praktykę zawodową wg aktualnie obowiązujących przepisów, PFRN przewidziała skróconą ścieżkę umożliwiającą zdobycie licencji PFRN. 

Czy nowe regulacje są potrzebne?
W październiku br. portal Domy.pl przeprowadził ankietę wśród pośredników w obrocie nieruchomościami i asystentów pośredników. W ramach badania pytano, czy istnieje potrzeba wprowadzenia nowych zasad certyfikowania pośredników w obrocie nieruchomościami po 1 stycznia 2014 roku. W ankiecie wzięło udział 3450 osób (w tym 2930 pośredników, 520 asystentów). Tylko 9% spośród badanych nie widzi takiej potrzeby.  67% uznaje, że jest konieczność wprowadzenia nowych regulacji dla zawodu. Zdaniem PFRN jest to dobry sygnał, że pośrednicy chcą dobrowolnie poddać się systemowi licencjonowania oraz przestrzegać zasad z niego wynikających. 

 

W ocenie Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Pracodawców RP tworzony przez PFRN system nadawania licencji "to gwarancja dochowania najwyższych standardów proklienckich". 

Leszek A. Hardek, Prezydent PFRN uważa, że rolą organizacji zawodowych jest ugruntowanie ponad piętnastoletniego doświadczenia i dorobku w zakresie regulacji zawodów rynku nieruchomości.  "Należy wziąć pod uwagę, iż klienci mają coraz większą świadomość swoich praw dotyczących świadczonej usługi. Wiedzą, że pośrednik czy zarządca powinien posiadać licencję oraz ubezpieczenie.  Nie chcemy stracić tego co na przestrzeni lat zostało zbudowane. Wprowadzamy wiele nowych elementów, które w naszej ocenie będą lepiej funkcjonować w przygotowanym przez nas systemie. Choćby odnawianie licencji. Do tej pory licencje były nadawane bezterminowo, co powodowało, że w rejestrze figurowało wiele osób, które nie wykonywały zawodu. Nam zależy przede wszystkim na tych, którzy faktycznie pracują w zawodzie i będą do nas się zgłaszać po odnowienie licencji, żeby być w rejestrze, z którego będą korzystali potencjalni klienci".

 

Trwają zaawansowane rozmowy z Polską Federacją Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych w sprawie przystąpienia Federacji do systemu przygotowanego przez PFRN.

Uruchomienie systemu nadawania licencji PFRN przewidziane jest na II połowę grudnia. Szczegóły zostaną podane na stronie PFRN www.pfrn.pl.

Artykuły po konferencji:

http://wyborcza.pl/1,91446,15118349,PFRN__bedzie_mozna_sprawdzic_posrednikow_i_zarzadcow.html

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/705505,1071722-Znikaja-licencje-posrednikow-i-zarzadcow.html

http://archiwum.rp.pl/artykul/1226765-Po-deregulacji-federacje-tworza-swoje-standardy.html

http://www.polskatimes.pl/artykul/1065200,nowy-rejestr-posrednikow-i-zarzadcow-nieruchomosci,1,id,t,sa.html

http://www.bankier.pl/wiadomosc/PFRN-bedzie-mozna-sprawdzic-posrednikow-i-zarzadcow-nieruchomosci-3012656.html

http://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news/bedzie-mozna-sprawdzic-posrednikow-i-zarzadcow,1972744,4206

http://www.administrator24.info/artykul/id5661,rynek-nie-ureguluje-sie-sa

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/1065200,nowy-rejestr-posrednikow-i-zarzadcow-nieruchomosci,id,t.html

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/1065200,nowy-rejestr-posrednikow-i-zarzadcow-nieruchomosci,id,t.html

http://www.kurierlubelski.pl/artykul/1065200,nowy-rejestr-posrednikow-i-zarzadcow-nieruchomosci,id,t.html

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/1065200,nowy-rejestr-posrednikow-i-zarzadcow-nieruchomosci,id,t.html

http://mieszkam.gratka.pl/artykul/6667-1-nowy-rejestr-posrednikow-i-zarzadcow-nieruchomosci.html

http://artykuly.krn.pl/Jak-sprawdzic-wiarygodnosc-posrednika-i-zarzadcy-2_0_1897.html

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Od-nowego-roku-posrednicy-nieruchomosci-bez-licencji-3017016.html

http://www.wprost.pl/ar/429478/Od-nowego-roku-kazdy-bedzie-mogl-handlowac-nieruchomosciami/

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/766154,deregulacja-od-nowego-roku-posrednicy-nieruchomosci-bez-licencji.html

http://www.nieruchomosci.egospodarka.pl/103011,Bedzie-nowy-rejestr-posrednikow-nieruchomosci,1,80,1.html

http://www.thecity.com.pl/Rynek/Wiadomosci/Od-nowego-roku-posrednicy-nieruchomosci-bez-licencji

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/magazyny/przeglad-nieruchomosci/1298633-sprawdz-nim-podpiszesz.html

Zobacz także inne teksty:
Podziękowania dla Sponsorów i Partnerów Ogólnopolskiego Dnia Pośrednika Olsztyn 2023
Szkolenie online 13.04.2023 r. - Problematyka działek budowlanych z uwzględnieniem zagadnienia służebności gruntowych – służebność przesyłu
Szkolenie online 17.04.2023 r. - "Obrót nieruchomościami zajętymi w toku postępowania egzekucyjnego."
Szkolenie online 25.04.2023 r. - Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw działających na rynku nieruchomości – perspektywa najemcy i właściciela nieruchomości
Szkolenie online 23.05.2023 r. - Obrót nieruchomościami obciążonymi
Szkolenie online 25.05.2023 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami
Szkolenie online 14.06.2023 r. - Funkcjonowanie deweloperów mieszkaniowych w świetle ostatnich zmian w prawie i ich współpraca z instytucjami finansowymi
Czy to czas na flippowanie?
Polskie nieruchomości na celowniku obcokrajowców. Kupują nawet programiści z Indii.
PortalPRO: bezpłatna aplikacja do zarządzania zleceniami dla zarządców nieruchomości
Nowe terminy kursów CCIM!
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA