Szkolenie 07.05.2018r. Elementy prawa budowlanego

Elementy prawa budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego. Odpowiedzialność i obowiązki w zakresie utrzymania stanu technicznego nieruchomości i ich rejestracja w książce obiektu budowlanego.

7 maja 2018r.

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

CZY WIESZ?

  • Co to jest obiekt budowlany i jakie elementy wchodzą w skład obiektu budowlanego?

  • Co to jest remont, czym różni się od konserwacji i dlaczego jest to istotne?

  • Co powinien zawierać protokół z kontroli obiektu budowlanego i jakie ma to znaczenie dla dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego?

  • Jakie są zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów?

  • Jakie informacje w książce obiektu budowlanego mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla zarządcy lub właściciela nieruchomości?
  • Co w zakresie obowiązkowych kontroli zmieniła nowelizacja ustawy Prawo Budowlane?

  Szkolenie ukaże uczestnikom zależności pomiędzy terminologią zawartą w ustawie prawo budowlane, zakresem obowiązków dotyczących kontroli stanu technicznego, a dokumentem przeznaczonym do rejestrowania przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i remontów, czyli książką obiektu budowlanego.
  Podane zostaną podstawy prawne wykonywania i zakresu obowiązkowych kontroli, oraz przepisów wykonawczych na podstawie których należy przeprowadzać obowiązkowe kontrole. Podane będzie kto może wykonywać obowiązkowe kontrole, w jakich terminach należy je wykonywać i jakie grożą sankcje za ich nie wykonywanie. Omówiona będzie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy, które należy przenieść do książki obiektu budowlanego. Elementem szkolenia będzie szczegółowy instruktaż co jak wpisywać do książki obiektu budowlanego. Omawiany materiał będzie zawierać liczne praktyczne uwagi i wskazówki.

   

  PROGRAM SZKOLENIA:

  Moduł I – Obowiązki wynikające z przepisów prawa:
  •    ustawa prawo budowlane
  ◦    definicje
  ◦    zawartość dokumentacji
  •    obowiązki właściciela i zarządcy
  •    obowiązki w przypadku zagrożeń
  •    sankcje karne

  Moduł II - Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i ustawy O Charakterystyce Energetycznej Budynków:
  •    rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
  ◦    elementów budowlanych
  ◦    instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  ◦    instalacji gazowych i kominowych,
  ◦    kotłów i instalacji z kotłami,
  ◦    klimatyzacji
  •    osoby uprawnione do wykonywania kontroli

  Moduł III – Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:
  •    zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych,
  •    struktura i zawartość protokołu z kontroli
  •    zasady i zakres kontroli kominiarskiej
  •    zasady i zakres kontroli instalacji gazowej

  Moduł IV - Prowadzenie książki obiektu budowlanego
  1.    podstawa prawna
  2.    cel prowadzenia książki obiektu budowlanego
  3.    omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej
  4.    zasady dokumentowania w KOB robót remontowych i budowlanych.

  Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

  KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
  • Zostanie uczestnikom szkolenia omówiona terminologia stosowana w przepisach prawa budowlanego, a w tym jej odniesienie i znaczenie do obowiązkowych kontroli, zawartości protokołu z kontroli oraz wpisów do książki obiektu budowlanego.
  • Wskazane będzie znaczenie dokumentacji obiektu budowlanego, a przede wszystkim wymienione będą dokumenty, które powinien posiadać właściciel lub zarządca obiektu budowlanego.
  • Omówione zostaną obowiązki w zakresie oceny stanu technicznego obiektu budowlanego, a w tym obowiązkowych kontroli.
  • Wskazana zostanie metodyka dokumentowania kontroli obiektu budowlanego, a w tym szczegółowo zawartość protokołu z kontroli i jego znaczenie dla prawidłowego prowadzenia książki obiektu budowlanego.
  • Omówione zostaną zasady wypełnianie książki obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem:

  - sytuacji nietypowych i nie przewidzianych w książce,
  -
  elementów bardzo przydatnych praktycznie w zarządzaniu nieruchomością,
  -
  informacji zawartych w protokole z kontroli, które muszą być przepisane do książki obiektu budowlanego, a które można pominąć.

  Przedstawione będą zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów.

  ODBIORCY SZKOLENIA:

  Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych niezależnie od ich  przeznaczenia.

  WYKŁADOWCA:


  Michał Substyk jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

  Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami po deweloperskimi. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, oraz członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

  DODATKOWE INFORMACJE:

  Termin: 7 maja 2018r. w godz. 10.00-16.00
  Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, JM Tower, VIII piętro, Warszawa

  Koszty:

  250 zł brutto – dla członków PFRN
  300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
  350zł brutto – dla osób spoza PFRN

  *UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego  rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 

  REJESTRACJA 

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


  Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

  Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
  Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
   
  Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
  na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
  na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
  na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
  na 0 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wys. 100%

  Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
   
  Zobacz także inne teksty:
  Akcja Drzwi Otwarte 2019: Wykaz biur nieruchomości
  Odwiedź pośrednika! OGÓLNOPOLSKA AKCJA PFRN "DRZWI OTWARTE"
  23. Kongres PFRN, Bydgoszcz, 17-18 maja 2019
  Zapraszamy do Bydgoszczy - XXIII Kongres PFRN
  Kolejna 14 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
  Szkolenie 5.04.2019 r. - Służebności przesyłu
  Szkolenie 02.04.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg (...)
  Szkolenie 03.04.2019 r. - Marka Agenta
  IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
  Szkolenie 26.04.2019; Nowe regulacje prawne na rynku nieruchomości związane z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. - Specustawa
  Szkolenie 04.04.2019 r. - Skuteczna promocja ofert
  Szkolenie 07.05.2019 r. - Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości
  Reklama na stronie PFRN
  Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
  Zostań członkiem National Association of Realtors

  NEWSLETTER
  Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
  polityka prywatności
  DOŁĄCZ DO SIECI
  PFRN POLECA