Regulamin użytkowania udostępnionych przez PFRN dokumentów

<<...powrót do zamówienia

 

Regulamin sprzedaży wzorów dokumentów Systemu Jakości PFRN "EXPERT"

 

Regulamin sprzedaży wzorów dokumentów Systemu Jakości PFRN "EXPERT", zwany dalej „Regulaminem”,  określa zasady dokonywania zakupu drogą elektroniczną od Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Świętokrzyska 36/8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014841, NIP 5251576987, zwanej dalej "PFRN" wzorów dokumentów, zwanych dalej "Produktem". Nabywca może złożyć zamówienie wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem i jego zaakceptowaniu w trakcie składania zamówienia.

§ 1.
Strony operacji handlowej

1.   Podmiotem dokonującym zakupu Produktu, zwanym dalej „Nabywcą”, może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub posiadająca zdolność do zaciągania zobowiązań jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2.   Podmiotem dokonującym sprzedaży Produktu jest Polska Federacja Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Świętokrzyska 36/8, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014841, NIP 5251576987.

§ 2.
Przedmiot operacji handlowej

1.    Przedmiotem sprzedaży jest Produkt składający się z zestawu wzorów (przykładów) dokumentów opracowanych na potrzeby Systemu Jakości PFRN "EXPERT". Wykaz dokumentów stanowi załącznik do regulaminu.

2.    Informacja o cenie podana na Stronie www jest wiążąca dla PFRN i Nabywcy przez 7 dni od daty złożenia zamówienia. W tym terminie Nabywca zobowiązany jest dokonać płatności przelewem.

3.    PFRN jest uprawniony do: zmiany cen Produktu prezentowanego na Stronie www,   wprowadzania zmian w Produkcie, przeprowadzania, odwoływania, zmieniania akcji promocyjnych dotyczących Produktu.

4.    Zmiana cen oraz wycofanie Produktu nie ma wpływu na zamówienie potwierdzone przed tą zmianą lub wycofaniem.

§ 3.
Wymagania techniczne dla przeprowadzenia operacji handlowej

Nabywca, który zamierza dokonać zakupu Produktu, musi posiadać sprzęt elektroniczny spełniający co najmniej następujące wymagania techniczne:

a.        komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do sieci Internet oraz oprogramowanie do edycji dokumentów w formacie *.doc;

b.         jedną z aktualnych przeglądarek internetowych:

c.          posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail), 

§ 4.
Złożenie zamówienia

1.    Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

2.    Zamówienie może złożyć wyłącznie Nabywca.

3.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Nabywcę PFRN oferty kupna zamawianego Produktu, zgodnie z jego opisem zamieszczonym w chwili złożenia zamówienia na Stronie www.

4.    Złożenie zamówienia wymaga podania przez Nabywcę następujących danych:

·       imię, nazwisko lub nazwa Nabywcy,

·       dane ewidencyjne Nabywcy będącego przedsiębiorcą lub innym podmiotem wpisanym do właściwego rejestru, w tym NIP,

·       adres Nabywcy,

·       numer telefonu umożliwiający nawiązanie kontaktu z Nabywcą,

·       adres poczty elektronicznej (e-mail).

§ 5.
Realizacja zamówień 

1.    PFRN jest uprawniony do weryfikacji danych Nabywcy.

2.    PFRN może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy nie uda się potwierdzić danych Nabywcy.

3.    Produkt zostaje wysłany do Nabywcy drogą elektroniczną na podany przez niego w zamówieniu adres poczty elektronicznej po otrzymaniu przez PFRN wpłaty na wskazane konto.

4.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem PFRN do0 przesłanie Faktury VAT w formie elektronicznej po zaksięgowaniu odpowiedniej wpłaty na koncie PFRN.

§ 6.
Formy płatności

Zapłata ceny z tytułu Umowy sprzedaży następuje przed realizacją zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez PFRN.

§ 7.
Korzystanie z Produktu 

1.    Nabywca ma uprawnienie do korzystania z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Może wprowadzać zmiany w treści dokumentów, jeżeli zmiany te są potrzebne do wykonywania przez niego działalności gospodarczej, jednakże bez zmiany treści i formy stopki zamieszczonej na  każdym z dokumentów Produktu.

2.    Z zamówionego Produktu i każdego z jego elementów (pojedynczych dokumentów) może korzystać tylko Nabywca w ramach prowadzonej działalności. Nabywca nie może udostępniać do używania i stosowania Produktu osobom trzecim, w szczególności innemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w tym samym zakresie, co Nabywca.

3.    PFRN nie odpowiada za skutki korzystania z Produktu, w tym za jakiekolwiek roszczenia wynikające z jego stosowania. PFRN nie odpowiada również za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich w związku z treściami zawartymi w Produkcie.

4.    Nabywca w związku ze złożeniem zamówienia nie może posługiwać się logo PFRN, chyba że jest członkiem stowarzyszenia lokalnego zrzeszonego w PFRN, na zasadach odrębnych.

5.    Nabywca w związku z nabyciem Produktu nie jest uprawniony do posługiwania się logo SJ EXPERT ani używania przed nazwiskiem skrótu "E.N.F.". Nabywca nie jest również uprawniony do powoływania się w dokumentach na wdrożenie Systemu Jakości "EXPERT", jeżeli Systemu tego nie wdrożył zgodnie z zasadami odrębnymi.

6.    Prawa autorskie do Produktu posiada PFRN.

§ 8.
Skutki niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań

1.    PFRN odpowiada za dostarczenie Nabywcy kompletnego zestawu dokumentów składających się na zamówiony Produkt oraz za doręczenie stosownego dokumentu księgowego, tj. faktury bądź paragonu. Odpowiedzialność PFRN kształtują zasady ogólne Kodeksu cywilnego.

2.    Nabywca odpowiada za niewykonanie obowiązku określonego w §7 ust. 1 i 2 także w przypadku, gdy naruszenia powyższych przepisów dopuściła się osoba działająca pod jego kierownictwem lub stale z nim współpracująca.

3.    Nabywca, który narusza postanowienia §7 ust. 1 i 2 Regulaminu jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez PFRN do zapłaty.

4.    Niezależnie od powyższych roszczeń PFRN ma uprawnienie do żądania zaniechania przez Nabywcę dalszych naruszeń oraz do usunięcia skutków tych naruszeń.

5.    Postanowienie §8 ust. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio do osoby, która użytkuje Produkt bez stosownych uprawnień.

§ 9.
Postanowienia końcowe

1.   Nabywcy i wszyscy zainteresowani mogą uzyskać w każdym czasie i bezpłatnie dostęp do Regulaminu, za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na Stronie www.

2.   W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 16., poz. 93 ze zm.).

Załącznik do regulaminu:

<<...powrót do zamówienia

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA