Sprawozdanie z działalności CEPI 2016/2017

Sprawozdanie z działalności CEPI 2016/2017

CEPI (Europejska Rada Nieruchomości) jest europejskim stowarzyszeniem składającym się z 24 stowarzyszeń krajowych w krajach UE i EFTA, z siedzibą w Brukseli, jest organizacją non-profit z pełnoetatowym sekretariatem. Stowarzyszenie ma swoje korzenie w dwóch stowarzyszeniach europejskich. CEPI powstało w 1990 roku jako międzynarodowa organizacja non-profit i CEI które powstało w 1994 roku jako organizacja krajowych stowarzyszeń dla pośredników w obrocie nieruchomościami. Podczas gdy CEI koncentrowała się na pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, to CEPI było stowarzyszeniem zarówno pośredników w obrocie nieruchomościami  jak i zarządców nieruchomości. W marcu 2015 roku dwa stowarzyszenia połączyły się i utworzyły jedno zrzeszenie zwane CEPI-CEI. Rok 2016 był okresem przejściowym dla nowego stowarzyszenia, by  od 1 stycznia 2017 przyjąć nazwę  CEPI.

CEPI  ma na celu podnoszenie standardów w branży nieruchomości, promowanie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Na czele Stowarzyszenia stoją  osoby o z jednej strony niekwestionowanych kompetencjach zawodowych ale również  o wysokich standardach etycznych. Synergia kompetencji i etyki,  stanowi istotny element siły przekazu  skierowanej  w kierunku instytucji europejskich, pozwalając na prezentacje poglądów profesjonalistów zajmujących się nieruchomościami eurobiurokratom ale też  proponować rozwiązania dla praktycznych problemów tego środowiska i tej branży  w zakresie wdrażania polityki UE. Tak więc praca biura CEPI, jesteśmy przekonani co do tego, poprzez  aktywny lobbing i silną obecność w Brukseli ma wpływ na politykę europejską w dziedzinie nieruchomości.2016

Obszary polityki, w których CEPI-CEI działało w 2016 r. oprócz regularnego monitorowania i udostępniania informacji, w tym miesięcznego biuletynu politycznego obejmowała:

Europejska karta profesjonalna (EPC)
Od stycznia 2016 r. EPC jest dostępna dla pięciu zawodów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, farmaceutów, przewodników górskich i agencji pośrednictwa nieruchomości. EPC nie jest kartą plastikową, ale elektronicznym certyfikatem wydawanym w ramach pierwszej w całej UE w pełni elektronicznej procedury, mającej  celu rozpoznawanie i uznawanie kwalifikacji. Jest ona dostępna na zasadzie dobrowolności jako alternatywa dla "tradycyjnych" metod uznawania w ramach dyrektywy w sprawie kwalifikacji zawodowych. CEPI-CEI było  ściśle zaangażowane w opracowywanie i wdrażanie EPC.
- W dniu 18 lutego Komisja Europejska spotkała się z CEPI-CEI aby zaprezentować pierwsze wyniki i omówić, jak promować rozwój EPC.
- W dniu 18 marca Komisja zorganizowała również publiczną konferencję, na której CEPI-CEI było reprezentowane 
- Przedstawiciel Komisji Europejskiej wziął udział w spotkaniu CEPI w Brukseli w dniu 29 kwietnia 2016 r. aby wyjaśnić, jak działa system i odpowiedzieć na pytania stawiane członkom stowarzyszonym.

Dostęp do zawodu regulowanego

W 2016 r. Komisja nadal zajmowała się kwalifikacjami zawodowymi i uregulowaniami, patrząc w szczególności na sektor nieruchomości w kontekście wzajemnej oceny zasad dostępu do zawodów regulowanych, zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie kwalifikacji zawodowych.
- W dniu 28 października 2016 r. Komisja opublikowała nową strategię jednolitego rynku, która przewiduje szereg inicjatyw mających na celu pełne wykorzystanie potencjału jednolitego rynku. Inicjatywy obejmują ukierunkowane działania mające na celu poprawę uznawania kwalifikacji zawodowych i ułatwianie świadczenia usług transgranicznych.
- 18 maja Komisja zorganizowała konferencję poświęconą reformie regulacji zawodów, na której reprezentowany był CEPI-CEI.
- W kwietniu 2016 r. CEPI-CEI opublikowało dokument w sprawie strategii jednolitego rynku.
- 16 września Komisja zorganizowała konferencję w sprawie wprowadzenia Paszportu Usług, na którym reprezentowano CEPI-CEI.

Przepisy dotyczące zapobiegania praniu brudnych pieniędzy

Czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) weszła w życie w czerwcu 2015 r., dając państwom członkowskim UE dwa lata, w ramach których należy wdrożyć je we własnym ustawodawstwie.
W ramach prac nad wdrożeniem dyrektywy Komisja przygotowuje ponadnarodową ocenę ryzyka dla sektora nieruchomości.
- CEPI-CEI uczestniczyło w spotkaniach zainteresowanych stron dotyczących oceny ryzyka z dniem 1 marca 2016 r. i 5 października 2016 r.
-W listopadzie przesłano Komisji oświadczenie dotyczące wstępnych wyników oceny ryzyka.

Inicjatywa sektora nieruchomości

W dniu 30 marca 2016 r. CEPI-CEI i RICS przesłały pismo do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera i pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa z kopiami dla kilku komisarzy.
List został poparty przez 41 różnych stowarzyszeń, w tym, poza CEPI-CEI i RICS, organizacjami reprezentującymi właścicieli, najemców, sektor budowlany i osoby fizyczne.
W następstwie w 2016 r. opracowano arkusz danych dotyczących nieruchomości, we współpracy z innymi uczestniczącymi organizacjami i opublikowanymi w celu ich rozpowszechnienia. CEPI-CEI spotkał się regularnie w ciągu całego roku z przedstawicielami instytucji europejskich i innych zainteresowanych stron, aby omówić różne kwestie
Odbyło się również szereg spotkań wewnętrznych, w tym dwa Walne Zebrania, w Brukseli w kwietniu 2016 r. i Luksemburg w listopadzie 2016 r., podczas których odbyły się wybory na szereg stanowisk, w tym na stanowisko Prezydenta Stowarzyszenia i Rady Dyrektorów.
Porozumienie zostało również zawarte pod nową nazwą  (CEPI) zatwierdzono również  logo stowarzyszenia, obowiązujące na początku roku 2017.

2017

Dlatego od stycznia 2017 r. CEPI ma nowego przewodniczącego, Luca Machona i nową Radę Dyrektorów, a także nową tożsamość (nazwę i logo).
Po zakończeniu okresu przejściowego trwającego 1 rok i pół roku po połączeniu zakończonym pomiędzy CEPI a CEI w 2015 r. To połączenie i zakończenie ustaleń przejściowych pociągnęły za sobą wprowadzenie szeregu zmian administracyjnych wprowadzonych w życie w 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w Wiedniu w lutym 2017 r., dwudniowe spotkanie obejmujące spotkania pionów zawodowych PAC (pośredników)  i CEAB (zarządców) , spotkania polityczne i zarząd. Z tej okazji stowarzyszenie głosowało i zatwierdziło pewne zmiany w statucie i regulaminie wewnętrznym w celu poprawy jego funkcjonowania. Sekretariat przeprowadza kompletną renowację bazy danych CEPI (wewnętrzne i zewnętrzne listy kontaktów), ekstranet dla członków i witrynę internetową. Ponadto zakończyło się całkowite przebudowanie centrali CEPI w Brukseli. Obecnie trwają prace nad szeregiem nowych działań, takich jak web-szkolenia, europejskie konferencje i wydarzenia. CEPI pozostaje aktywne w obszarze polityki UE, a ponadto regularnie monitoruje narzędzia informacyjne, w tym biuletyn miesięczny dla członków oraz dwumiesięczny raport "Flash".

CEPI spotkał się z Komisją Europejską w celu omówienia aktualnych wydarzeń dotyczących przepisów dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i europejskiej karty profesjonalnej. Aktywnie interesuje się strategią dotyczącą jednolitego rynku i pakietem usług opublikowanym w styczniu 2017 r., Koncentrując się na sektorze nieruchomości. Kwestie te zostały omówione w Stałej Komisji Technicznej (PTC) ds. Polityki, która obecnie przygotowuje dokument dotyczący stanowiska w sprawie pakietu usług. CEPI otrzymało również zaproszenie do reprezentowania zawodów związanych z nieruchomościami na warsztatach organizowanych w Brukseli przez Komisję Europejską w dniu 16 maja 2017 r. Poza istniejącym komitetem politycznym (PTC Policy)  , CEPI aktywuje komitet dotyczący komunikacji  (PTC Comunication)  , który odbył pierwsze spotkanie 5 kwietnia i rozpoczyna szereg projektów mających na celu rozwój lepszych narzędzi komunikacyjnych dla członków. Opracuje nową strategię komunikacyjną w celu poprawy wizerunku marki CEPI. Aktywacja komitetu edukacji (PTC Education) będzie  przedmiotem dyskusji w 2017 r. CEPI dyskutuje także nad uruchomieniem wielu grup roboczych w różnych sprawach w celu odzwierciedlenia interesów poszczególnych sektorów.

Zarząd CEPI  pracuje  przy  wykorzystaniu nowego internetowego systemu spotkań ale również 26 kwietnia w Brukseli odbyło się zebranie zarządu i poszczególnych Komitetów.  Sekretariat CEPI  wykorzystuje nowe  narzędzia takie jak  Wezwania do Działania (Call for Action) . Cztery takie Wezwania  zostały wysłane do członków, aby zaangażować  ich w działania związane z reprezentacją / lobbingiem), niezależnie od Wezwań przekazywane sa członkom  informacje CEPI (w celu rozpowszechniania użytecznych informacji).
Na rok 2017 planowana jest przebudowa strony internetowej , organizację drugiego Walnego Zgromadzenia (w październiku / listopadzie) , a także spotkania pionów zawodowych PAC i CEAB oraz komitetów polityki i komunikacji.

Zobacz także inne teksty:
Sprawozdanie z działalności CEPI w 2022 roku
Sprawozdanie z posiedzenia w Parlamencie Europejskim 31 maja 2017 r.
Deregulacja w Holandii

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA