Sprawozdanie z posiedzenia w Parlamencie Europejskim 31 maja 2017 r.

Sprawozdanie z posiedzenia w Parlamencie Europejskim 31 maja 2017r.

Jan Olbrycht eurodeputowany EPP PL (JO)
Katarzyna Devavry (doradca) (KD)
CEPI
Luc Machon (LM)
Janet Griffiths (JG)

Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę CEPI, aby zaktualizować wiedzę Pana Olbrychta o działania CEPI. CEPI jest organizacją partnerską Intergrupy 1 URBAN*, której przewodniczącym jest Pan Olbrycht.

LM podsumował ostatnie wydarzenia w CEPI, w tym połączenie z CEI i zmianę nazwy stowarzyszenia. Wspomniał również o powołaniu Guy Valkenberga na stanowisko dyrektora generalnego i podkreślił to, że CEPI nadal reprezentuje profesjonalistów z branży nieruchomości i że połączenie połączyło dwa główne Stowarzyszenia w tej dziedzinie, które teraz pracuje jako jedno. JG krótko wspomniała o obszarach którymi CEPI szczególnie się  interesuje, podkreślając kwestie dotyczące energii i zrównoważonego rozwoju. JO zwrócił uwagę , aby CEPI zwróciło uwagę na to w jaki sposób mogłoby uczestniczyć w projektach europejskich w ramach partnerstw zorganizowanych przez Agendę miejską UE**, w tym w budownictwie mieszkaniowym. 

Kontynuując JO poinformował,  że Parlament Europejski pracuje nad sprawozdaniem dotyczącym Agendy Miejskiej , materiały powinny być dostępne przed latem i w lecie odbędą się konsultacje publiczne na ten temat. Byłoby ciekawe, gdyby CEPI odniosło się do zapisów w tym zakresie. Inne interesujące kwestie mogą obejmować sprawy energii  i zrównoważone wykorzystanie gruntów.
W czerwcu odbędą się spotkania partnerskie (Intergroup URBAN zajmie się tym, dzięki współpracy z organizacjami partnerskimi). Potwierdzono, że zmiany wymaga nazwa stowarzyszenia (CEPI) na stronie intergrupy URBAN. JG wyśle kopię nowego logo. JO wspomniała również o publikacji sprawozdania dotyczącego przyszłości polityki spójności (dla Niemiec). Jest to związane z reformami strukturalnymi i specjalnych rekomendacji dla poszczególnych  krajów. Może to wywołać dyskusję na temat struktury reform, które mogą mieć wpływ na poszczególne sektory, w tym na nieruchomości.

JO odniósł się również do aktualnych problemów związanych z nieruchomościami w Warszawie (skandale reprywatyzacyjne). Odniósł się także do deregulacji zawodów w Polsce i zdaje się podzielać pogląd, że deregulacja jest często forsowana z powodów politycznych. W Polsce pojawiły się pewne symptomy do rewizji stanowiska w sprawie deregulacji niektórych zawodów  jest to obecnie przedmiotem dyskusji. LM poinformował, że wkrótce będzie z wizytą w Polsce  biorąc udział w kongresie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych (Podczas gdy Skarbnik CEPI uczestniczyć będzie tego samego dnia w kongresie innej polskiej organizacji – Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości). Tematy poruszone podczas rozmowy będą niewątpliwie wspomniane jako interesujące dla polskich członków.

JO zachęcał również CEPI, do zainteresowania się tematem udziału w warsztatach Intergrupy URBAN w sprawach  związanych z kwestiami miejskimi. Podkreślił, że Intergrupa URBAN musi być postrzegana jako platforma dla różnych partnerów. JG przekazał dwie kopie biuletynu informacyjnego dotyczącego  nieruchomości i podkreślił, że zostało on przygotowany wraz z innymi stowarzyszeniami. Materiał jest przejawem troski o rynek nieruchomości w szerokim aspekcie w tym również troski o podmioty zaangażowanye w cykl życia nieruchomości. JG wspomniała również, że CEPI organizuje spotkania w Brukseli dla swoich członków i będzie zaszczycona zaproszeniem JO i KD do wzięcia udziału, na przykład w obiedzie wieczorem w dniu 11 października. KD potwierdził, że JO w tym dniu w Brukseli i powinien być dostępny. KD wyśle link do informacji o wspomnianych partnerstwach. JG wyśle nowe logo. CEPI powinien potwierdzić tak szybko, jak to możliwe zaproszenie na dzień 11 października 2017 r.
* Intergrupa jest ciałem międzyfrakcyjnym i międzykomisyjnym, którego zadaniem jest skupienie się na sprawach związanych z szeroko rozumianą kwestią miast i ich problemów.
Głównymi zadaniami Intergrupy URBAN są: monitorowanie prac legislacyjnych wszystkich komisji Parlamentu Europejskiego dotyczących miast, dbanie o przeforsowywanie korzystnych dla miast rozwiązań w unijnych programach i strategiach, aktywne tworzenie unijnego prawa w zakresie urbanistyki, nawiązywanie relacji z organizacjami działającymi na rzec poprawy sytuacji w miastach oraz informowanie o działaniach podejmowanych przez UE w tym zakresie. Intergrupa URBAN skupia się na zrównoważonym rozwoju osiedli miejskich w zakresie środowiska, zarządzania zużyciem energii, komunikacji miejskiej, kwestii lokalowych, problemów społecznych takich jak: wykluczenie społeczne, migracje czy starzenie się populacji. W prace Intergrupy URBAN zaangażowanych jest 70 europosłów i ponad 100 organizacji partnerskich. Jan Olbrycht jest założycielem i przewodniczącym Intergrupy.

** Dnia 30 maja 2016. miało miejsce nieformalne spotkanie dwudziestu ośmiu ministrów wraz z przedstawicielami innych instytucji UE oraz przedstawicielami miast europejskich, podczas którego podpisano "Pakt Amsterdamski"- kluczowy dokument określający zasady wdrożenia unijnego programu rozwoju miast. Dokument ten określa zasady agendy miejskiej UE, których zadaniem ma być usprawnienie oraz mobilizacja miast w inwestowanie w kluczowe obszary kształtowania polityki miejskiej. „Pakt Amsterdamski” zakłada działania w ramach 12 partnerstw, których zadaniem ma być wspólne opracowanie, a następnie wdrożenie rozwiązań na poziomie polityk unijnych oraz krajowych w ramach 12 wyzwań polityki miejskiej określonych w podpisanym wczoraj dokumencie. Cztery partnerstwa pilotażowe zostały już rozpoczęte, a mianowicie w sprawie integracji migrantów i uchodźców, jakości powietrza, mieszkalnictwa oraz ubóstwa miejskiego.

Zobacz także inne teksty:
Sprawozdanie z działalności CEPI w 2022 roku
Sprawozdanie z działalności CEPI 2016/2017
Deregulacja w Holandii

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA