Zasady i przepisy Programu CPM

Wraz ze złożeniem wniosku o nadanie tytułu CPM akceptuję i zgadzam się z tym, co następuje:

A. Wszystkie podane przeze mnie informacje są kompletne, poprawne i zgodne z moją najlepszą wiedzą i wiarą. Jeżeli złożyłem/am lub kiedykolwiek złożę fałszywe informacje, fakt ten będzie jednoznaczny z odrzuceniem przez mnie tytułu CPM lub statusu kandydata do tytułu CPM oraz członkostwa w Instytucie. Wyrażam ponadto zgodę na poddanie się jurysdykcji Komitetu Dyscyplinarnego i Etycznego IREM w przypadku postawienia mi zarzutów nieetycznego lub niewłaściwego postępowania w trakcie rozpatrywania wniosku.

B. Zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie wszelkich dodatkowych informacji, które IREM uzna za niezbędne.

C. Zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych z zarządzaniem nieruchomości zgodnie z Kodeksem Etyki Profesjonalnego Zarządcy Nieruchomości IREM; będę postępował/a zgodnie ze statutem i przepisami Instytutu w ich obecnym brzmieniu lub zgodnie ze zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone po złożeniu przez mnie wniosku oraz podjęciu decyzji przez jakikolwiek komitet lub Radę Zarządzającą IREM dotyczącą mojego członkostwa w IREM.

D. IREM ma prawo do upomnienia, zawieszenia lub wydalenia mojej osoby lub w inny sposób zakończenia mojego członkostwo w Instytucie, jeżeli zostanie mi ono nadane, zgodnie ze statutem i regulaminem IREM. Wyrażam ponadto zgodę na ujawnienie tych zdarzeń w całości lub ich część przez Instytut, jego kierownictwo, członków, pracowników lub agentów innym członkom Instytutu oraz opinii publicznej.

E. Niniejszym upoważniam IREM do pozyskiwania informacji na mój temat w związku i w odniesieniu do złożonego przeze mnie wniosku. Wyrażam również zgodę na wykorzystanie tych informacji do oceny mojego wniosku przez IREM, jego kierownictwo, członków, pracowników oraz agentów.

F. Zobowiązuje się do regulowania rocznych składek i opłat ustalonych przez IREM w celu utrzymania prawa do korzystania z tytułu CPM oraz przedłużania mojego członkostwa w IREM.

G. Niniejszym zrzekam się w imieniu swoim oraz moich spadkobierców, cesjonariuszy, kuratorów lub opiekunów wszelkich roszczeń i żądań lub podstaw powództwa, z którymi mogę występować teraz lub w przyszłości wobec Instytutu IREM, jego członków, kierownictwa, doradców, pracowników, oddziałów lub innych osób, które mogą dostarczać do IREM informacje lub materiały, z powodu jakiegokolwiek działania lub zaniechania ze strony Instytutu IREM, jego członków, kierownictwa, doradców, pracowników, oddziałów lub jakichkolwiek innych osób, w tym między innymi do ich jakichkolwiek działań lub zaniechania odnośnie nadania lub nie nadania statusu kandydata CPM lub przyznania lub nie przyznania tytułu CPM lub upomnienia, zawieszenia, wydalenia lub odebrania statusu kandydata CPM lub tytułu CPM.

H. IREM podejmie wszelkie niezbędne i stosowne działania w celu weryfikacji informacji podanych przeze mnie we wniosku o nadanie tytułu CPM.

I. Niniejszym oświadczam, iż nie jestem producentem, dostawcą lub usługodawcą związanym z branżą nieruchomości.

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA