Szkolenie 16.05.2018; Plany remontowe i inwentaryzacja nieruchomości

PFRN zaprasza na szkolenie "Plany remontowe i inwentaryzacja nieruchomości", które odbędzie się 14 maja 2018r., w Warszawie

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

CZY WIESZ?


       
Jakie są obowiązki właściciela, zarządcy oraz użytkowników (w tym najemców) nieruchomości w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego nieruchomości?


       
Jakie są metody oceny stanu technicznego nieruchomości i związanych z nim potrzeb w zakresie wykonania remontów oraz i innych robót budowlanych?


       
Co powinien zawierać protokół z obowiązkowej kontroli, aby był przydatny w sporządzaniu planów remontowych?


       
Co to jest inwestycyjny proces budowlany, kiedy się on zaczyna i kiedy kończy, jakie są jego etapy?


       
Czy koniecznie trzeba z wykonawcą robót budowlanych zawierać umowę na piśmie i jakie to ma skutki?

       
Jak skutecznie egzekwować od wykonawcy usuwanie wad wykonanych robót budowlanych?

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I – Odpowiedzialność właściciela i zarządcy za nieruchomość, jej stan techniczny i jej wartość rynkową,oraz metody oceny stanu technicznego budynku oraz określenie potrzeb remontowo-inwestycyjnych:

zużycie obiektu budowlanego

inwentaryzacja stanu technicznego:

 • metodyka
 • dokumentowanie
 • okresowe kontrole
 • zawartość protokołu z okresowej kontroli

Moduł II – Przygotowanie planów remontowych i inwestycyjnych

 • skompletowanie danych i materiałów do planu
 • planowanie
 • analiza ryzyka

Moduł III - Przygotowanie i realizacja robót budowlanych:

Przygotowanie organizacyjne:

 • umowa o roboty projektowe
 • błędy projektowe przedłużające proces legalizacji robót budowlanych
 • umowa o roboty budowlane
 • Realizacja robót
 • Wejście na roboty
 • Nadzór i koordynacja realizacji prac
 • Odbiory budowlane

Moduł IV -Zakończenie robót

 • Formalności niezbędne przy zakończeniu robót
 • Rozliczenie zadania i ocena osiągniętego efektu na podniesienie wartości nieruchomości
 • Wady i usterki budowlane – dochodzenie ich usuwania w świetle przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło, rękojmi i gwarancji, oraz z tytułu nienależytego wykonania umowy
  KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
  • Zostaną uczestnikom szkolenia przedstawione metody oceny stanu technicznego nieruchomości, oraz oceny potrzeb w zakresie realizacji niezbędnych prac mających na celu podniesienie wartości nieruchomości.

  • Omówiona zostanie inwentaryzacja nieruchomości i jest stanu.

  • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jaka powinna być zawartość protokołu z obowiązkowej kontroli, aby można było wykorzystać zawarte w nim informacje do sporządzania planów remontowych.

  • Wskazana zostanie waga planowania w inwestycyjnym procesie budowlanym, a w tym wykonanie solidnej analizy ryzyka.

  • Omówione zostaną umowy o roboty projektowe i umowa o roboty budowlane (remontowe), ich znaczenie, skutki dla dochodzenia usuwania wad oraz przyszłej eksploatacji budynku.

  • Przedstawione będą kwestie związane z dochodzeniem usuwania wad i usterek, a w tym wskazane zostanie z jakich tytułów prawnych można korzystać przy dochodzeniu usuwania usterek, jakie są terminy dochodzenia usterek.
  ODBIORCY SZKOLENIA:

  Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

  • właścicieli budynków mieszkalnych,
  • zarządów wspólnot mieszkaniowych,
  • władz spółdzielni mieszkaniowych
  • zarządców nieruchomości mieszkalnych
  WYKŁADOWCA:


  Michał Substyk jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

  Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami po deweloperskimi. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, oraz członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

  DODATKOWE INFORMACJE:

  Termin: 14 maja 2018r. w godz. 10.00-16.00
  Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, JM Tower, VIII piętro, Warszawa

  Koszty:

  250 zł brutto – dla członków PFRN
  300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
  350zł brutto – dla osób spoza PFRN

  *UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego  rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. 

  REJESTRACJA  

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


  Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości: 

  Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska 
  Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844         
   
  Rezygnacja tylko w formie pisemnej:
  na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wys. 100 %,
  na 8-14 dni przed szkoleniem– zostanie pobrana opłata w wys. 20 %,
  na 1-7 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wys. 50 %.
  na 0 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wys. 100%

  Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 

  Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia. 
    
  Zobacz także inne teksty:
  Akcja Drzwi Otwarte 2019: Wykaz biur nieruchomości
  Odwiedź pośrednika! OGÓLNOPOLSKA AKCJA PFRN "DRZWI OTWARTE"
  23. Kongres PFRN, Bydgoszcz, 17-18 maja 2019
  Zapraszamy do Bydgoszczy - XXIII Kongres PFRN
  Kolejna 14 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
  Szkolenie 5.04.2019 r. - Służebności przesyłu
  Szkolenie 02.04.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg (...)
  Szkolenie 03.04.2019 r. - Marka Agenta
  IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
  Szkolenie 26.04.2019; Nowe regulacje prawne na rynku nieruchomości związane z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. - Specustawa
  Szkolenie 04.04.2019 r. - Skuteczna promocja ofert
  Szkolenie 07.05.2019 r. - Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości
  Reklama na stronie PFRN
  Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
  Zostań członkiem National Association of Realtors

  NEWSLETTER
  Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
  polityka prywatności
  DOŁĄCZ DO SIECI
  PFRN POLECA