Szkolenie 17.05.2018;Praktyczne aspekty prawa budowlanego w zarządzaniu nieruchomościami

PFRN zaprasza na szkolenie "Praktyczne aspekty prawa budowlanego w zarządzaniu nieruchomościami", które odbędzie się 17 maja 2018 roku w Warszawie.

Szkolenie stanowi przekrojowe kompendium praktycznej wiedzy w zakresie stosowania w praktyce zarządcy nieruchomości przepisów ustawy prawo budowlane, oraz niektórych aktów wykonawczych. Omówione zostaną na przepisy dotyczące obowiązków zarządcy w zakresie zapewnienia bieżącej bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego, oraz przepisy regulujące realizację robót remontowych i modernizacyjnych. Zostaną szczegółowo omówione ostanie zmiany w ustawie prawo budowlane, dotyczące przeprowadzania robót budowlanych. Podana zostanie procedura wymagań formalnych przy przygotowaniu i realizacji remontów i modernizacji. Powiemy jak skutecznie zabezpieczyć się przed uchylaniem się wykonawcy od usuwania wad i usterek.

CZY WIESZ?

że zarządca obiektu budowlanego odpowiada za bezpieczeństwo konstrukcji tego obiektu?

jak ocenić stan techniczny budynku i kto powinien to zrobić?

co powinien obowiązkowo zawierać protokół z kontroli obiektu?

jak prawidłowo zaplanować i przygotować się do realizacji robót remontowych?

czym różni się remont od przebudowy?

na jakie dokumenty zwracać szczególna uwagę w procesie realizacji inwestycji?

w jaki sposób przygotować się do odbiorów i robót budowlanych i jak je przeprowadzić?

kto ma tytuł prawny do występowania w sprawach rękojmi i gwarancji?

czym różni się rękojmia od gwarancji i kiedy rozpoczyna się ich bieg, a kiedy kończy?

jakie są prawa i obowiązki administratora lub zarządcy w zakresie egzekwowania usterek?

jak należy postępować przy egzekwowaniu usterek, aby nie utracić uprawnień?

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
  • Zostanie uczestnikom szkolenia wskazane praktyczne znaczenie terminologii stosowanej w przepisach prawa budowlanego.

  • Podana będzie dokumentacja, które powinien posiadać właściciel lub zarządca obiektu budowlanego i którą powinien posługiwać się zarządca nieruchomości

  • Omówione zostaną obowiązki w zakresie obowiązkowych kontroli obiektu budowlanego, ze szczególnym wskazaniem metodyki dokumentowania kontroli obiektu budowlanego.

  • Omówione zostaną wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w ustawie Prawo budowlane, a w szczególności te które dotyczą robót budowlanych.

  • Podana zostanie procedura wymagań formalnych przy realizacji przedsięwziąć budowlanych – remontów, przebudów, rozbudów i modernizacji.

  • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jaką dokumentację związaną z robotami budowlanymi powinni , aby skutecznie później dochodzić usuwania usterek.

  • Wskażemy jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie o roboty budowlane, aby skutecznie egzekwować usuwanie wad i usterek budowlanych.

  • Wskazane zostaną przepisy prawa regulujące rękojmię i gwarancję, oraz zasady skutecznego ich egzekwowania, a w tym:

           - wskazane zostanie z jakich tytułów prawnych można korzystać przy dochodzeniu usuwania usterek,

           - kto i w jakim zakresie mam tytuł prawny do dochodzenia usuwania usterek,

           - jakie są terminy dochodzenia usterek.

ODBIORCY SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomościom, a w tym wykonują prace budowlane i remonty. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych niezależnie od ich przeznaczenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I – Przepisy związane z bieżącą eksploatacją:

Obowiązki zarządcy w zakresie utrzymania obiektu budowlanego.

Dokumentacja obiektu budowlanego.

Metody i sposoby oceny stanu technicznego budynku.

Zakresy kontroli rocznej i pięcioletniej i ich praktyczne zastosowanie.

Zawartość protokołu z kontroli i jego znaczenie do planowania i realizacji robót budowlanych.

Moduł II - Przepisy związane z robotami budowlanymi:

Definicje stosowane w procesie budowlanym i ich praktyczne aspekty.

Wymagania formalne przy realizacji robót budowlanych i remontowych.

Dokumentacja techniczna robót.

Rozpoczęcie robót budowlanych.

Kontrole realizacji robót.

Zmiany w trakcie realizacji.

Odbiory robót.

Moduł III - Wady i usterki budowlane:

Definicja wady

Odpowiedzialność za wady

Źródła wad i błędów

Zapisy w umowie o roboty budowlane

Skuteczne egzekwowanie swoich praw

Moduł IV - Procedury postępowania przy wykryciu wad i usterek budowlanych:

Umowa o roboty budowlane i umowa o dzieło w przepisach kodeksu cywilnego.

Rękojmia za wady.

Gwarancja jakości.

Skutki niewykonania zobowiązań.

Moduł V – Skuteczne egzekwowanie usunięcie stwierdzonych usterek budowlanych w praktyce.

Jak stwierdzić, które wady należy usunąć, a w przypadku których jest to nieopłacalne?

Jak udowodnić i wyegzekwować naprawę popełnionych błędów oraz usunięcie szkód?

Jak dochodzić reklamacji w procesie budowlanym na linii inwestor – projektant – wykonawca – użytkownik 

W jakich sytuacjach opłaca się postępowanie polubowne, a kiedy koniecznie należy wkroczyć na drogę sądową? 

Jak postępować w przypadku wykonawca zbankrutował lub rozwiązał działalność?

Co zrobić w przypadku, gdy wykonawcy nie stać na usunięcie spowodowanych wad?

WYKŁADOWCA:


Michał Substyk jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami po deweloperskimi. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, oraz członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

DODATKOWE INFORMACJE:

Termin: 17 maja 2018 r. w godz. 10.00-16.00

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, JM Tower, Warszawa

Koszty:
250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zobacz także inne teksty:
Akcja Drzwi Otwarte 2019: Wykaz biur nieruchomości
Odwiedź pośrednika! OGÓLNOPOLSKA AKCJA PFRN "DRZWI OTWARTE"
23. Kongres PFRN, Bydgoszcz, 17-18 maja 2019
Zapraszamy do Bydgoszczy - XXIII Kongres PFRN
Kolejna 14 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie 5.04.2019 r. - Służebności przesyłu
Szkolenie 02.04.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg (...)
Szkolenie 03.04.2019 r. - Marka Agenta
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 26.04.2019; Nowe regulacje prawne na rynku nieruchomości związane z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. - Specustawa
Szkolenie 04.04.2019 r. - Skuteczna promocja ofert
Szkolenie 07.05.2019 r. - Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości
Reklama na stronie PFRN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA