Szkolenie 21.05.2018; Odpowiedzialność zarządcy za szkody powstałe na terenie zarządzanych nieruchomości:

Odpowiedzialność zarządcy za szkody powstałe na terenie zarządzanych nieruchomości


Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Informacje ogólne o odpowiedzialności zarządcy:

 • rodzaje odpowiedzialności: cywilna, karna, administracyjnoprawna, dyscyplinarna;
 • źródła odpowiedzialności cywilnej: odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa;
 • reżimy odpowiedzialności: odpowiedzialność na zasadzie ryzyka i winy;
 • przesłanki odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, czyli co jest niezbędne do powstania odpowiedzialności: szkoda, bezprawność działania, związek przyczynowy, niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy;


2.    Obowiązki zarządcy:

 • źródła obowiązków zarządcy i ich rodzaje;
 • skutki naruszenia obowiązków przez zarządców nieruchomości;
 • obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zakres ubezpieczenia, skutki jego braku.


3.    Proces dochodzenia roszczeń od zarządcy za szkody powstałe na terenie zarządzanych nieruchomości:

 • relacja odpowiedzialności zarządcy do odpowiedzialności ubezpieczyciela;
 • właściwość Sądu i postępowanie dowodowe;
 • zbieg podstaw odpowiedzialności;
 • jak się zabezpieczyć na wypadek ewentualnych roszczeń.


4.    Stopień należytej staranności wymaganej od zarządców w kontekście pociągnięcia ich do odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na terenie zarządzanych nieruchomości i nienależyte wykonywanie zarządu nieruchomością w orzecznictwie sądów powszechnych; case study.

WYKŁADOWCA:

Magdalena Skiba - Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego, prowadzonej przez WPiA UW oraz Uniwersytet w Catanii, Neapolu i Mediolanie. W ramach praktyki w KPRF Law Office specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności w obsłudze procesów zawierania umów najmu dla powierzchni biurowych, handlowych i magazynowych, w tym w zakresie pełnej komercjalizacji lub rekomercjalizacji całych obiektów. Reprezentuje także właścicieli i zarządców nieruchomości w postępowaniach sądowych i arbitrażowych m.in. w zakresie dochodzenia praw ze stosunku najmu. W ramach drugiej specjalizacji w prawie konsumenckim, doradza Klientom przy tworzeniu wzorców umownych, w szczególności regulaminów i OWU oraz we wszelkich sprawach spornych w relacjach przedsiębiorca – konsument i odwrotnie.

Aleksandra Zarosa - Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, ekspert z zakresu nieruchomości komercyjnych. Specjalizująca się w prawie kontraktowym i gospodarczym, posiada ponad 9-letnie doświadczenie zawodowe w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym głównie podmiotów realizujących inwestycje budowlane oraz działających w branży nieruchomości. Ostatnie lata jej kariery to nacisk na obsługę i współpracę z podmiotami funkcjonującymi głównie na rynku nieruchomości komercyjnych, w szczególności z inwestorami, zarządcami, wynajmującymi i najemcami wielkopowierzchniowymi. Reprezentowała Klientów i doradzała przy transakcjach sprzedaży, umowach najmu długoterminowego, oceniała ryzyka kontraktowe oraz prowadziła sprawy związane z dochodzeniem praw i obowiązków wynikających z zawartych umów. W KPRF Law Office zapewnia wsparcie Klientom obecnym na rynku retail oraz nieruchomości komercyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządców nieruchomości i galerii handlowych tworząc, opiniując i negocjując umowy najmu, a także opracowując i wdrażając strategie prowadzenia sporów zarówno na drodze sądowej i pozasądowej.

DODATKOWE INFORMACJE:

Termin: 21 maja 2018 r. w godz. 9.00-16.00
Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, JM Tower, Warszawa
Koszty:
350 zł brutto – dla członków PFRN
400 zł brutto - dla osób z licencją PFRN
450zł brutto – dla osób spoza PFRN

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

Zobacz także inne teksty:
Akcja Drzwi Otwarte 2019: Wykaz biur nieruchomości
Odwiedź pośrednika! OGÓLNOPOLSKA AKCJA PFRN "DRZWI OTWARTE"
23. Kongres PFRN, Bydgoszcz, 17-18 maja 2019
Zapraszamy do Bydgoszczy - XXIII Kongres PFRN
Kolejna 14 edycja konkursu o Nagrodę im. Jerzego Kląskały
Szkolenie 5.04.2019 r. - Służebności przesyłu
Szkolenie 02.04.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg (...)
Szkolenie 03.04.2019 r. - Marka Agenta
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 26.04.2019; Nowe regulacje prawne na rynku nieruchomości związane z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. - Specustawa
Szkolenie 04.04.2019 r. - Skuteczna promocja ofert
Szkolenie 07.05.2019 r. - Ochrona konkurencji na rynku nieruchomości
Reklama na stronie PFRN
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA