Przegląd mediów 27.08-31.08.2018r.

Zabytkowy dom oznacza dla właściciela dodatkowe obowiązki.

Zabytek nieruchomy wpisany do rejestru oznacza dla właściciela szereg dodatkowych obowiązków, które mają służyć zabezpieczeniu i utrzymaniu zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie oraz korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytek nieruchomy (np. kamienicę) wpisuje się do rejestru na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.
Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej danej nieruchomości na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie decyzji o wpisie do rejestru tego zabytku. Decyzja o wpisie zabytku nieruchomego do rejestru, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, stanowi podstawę wpisu w katastrze nieruchomości.
Od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Zakaz ten dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie.

gazeta prawna, 27.08.2018r.

*************************************************************************

Projekt Ministerstwa Finansów: Nawet 53 tys. zł ulgi termomodernizacyjnej.

Nawet 53 tysiące zł będzie można odliczyć od dochodu w ramach nowej ulgi podatkowej na termomodernizację domu wynika z projektu przygotowanego przez resort finansów opublikowanego na stronie kancelarii premiera. Ulga podatkowa ma obowiązywać od początku przyszłego roku.
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na stronie kancelarii premiera pojawił się projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
W projekcie zaproponowano ulgę podatkową dla podatników, którzy rozliczają się według skali 19 proc., albo płacą podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy będą mogli odliczyć od dochodu wydatki poniesionych termomodernizację. Jak podkreślono, propozycja dotyczy tych, którzy są właścicielami domów jednorodzinnych a termomodernizacja została przeprowadzona na podstawie audytu.
Możliwe będzie odliczenie 23 proc. wydatków termomodernizacyjnych, jednak nie może to być więcej niż 53 tys. zł. Ulga ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. (...)
Wprowadzenie zachęt podatkowych dla termomodernizacji jest fragmentem rządowego programu Czyste Powietrze, który będzie realizowany w latach 2018-2029. Budżet całego tego programu to 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

Forsal, 27.08.2018r.

*************************************************************************

Lex deweloper: Będzie szybko, ale formalności nie unikniemy.

Kontrowersyjna ustawa już obowiązuje. Jednak na razie deweloperzy nową ustawę z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących przyjmują z pewną rezerwą. Nie spodziewają się też, że będą z niej korzystali w dużej skali. Zanim uda się im bowiem zlokalizować obiekt na tańszych, bo np. rolnych lub poprzemysłowych gruntach (takie zapewne najbardziej ich interesują), będą musieli włożyć sporo wysiłku, by sprostać ustawowym wymogom określonym m.in. w przepisach lub wyznaczonym przez gminę standardom.
Jeśli jednak zdecydują się na uzyskanie zgody na stawianie domów mieszkalnych i inwestycji towarzyszących w nowej formule, to mogą liczyć na szybkie tempo procedowania. Znacznie szybsze, niż gdyby trzeba było sporządzać plan zagospodarowania przestrzennego. Być może nawet szybsze, niż gdyby decydowali się na uzyskanie warunków zabudowy (...)
Dobrze przygotowany wniosek inwestor składa do właściwej rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), inicjując w ten sposób procedurę lokalizacyjną. Od tego czasu wszystko potoczyć się ma zgodnie z ustawowym terminarzem. W ciągu 3 dni wniosek powinien ukazać się na stronie BIP gminy, aby mieszkańcy mogli zgłosić do niego uwagi. W tym samym czasie wójt powinien poinformować odpowiednie instytucje o możliwości przedstawienia opinii. Zgodnie z ogólną zasadą wszyscy oni mają 21 dni na ustosunkowanie się do deweloperskiej inicjatywy. Z kolei radni powinni w ciągu 60 dni wydać uchwałę. Jeśli z jakichś powodów nie zdążą i dobrze to uzasadnią, to mogą zyskać dodatkowe 30 dni.

gazeta prawna, 28.08.2018r.

*************************************************************************

Rząd bierze się za najem krótkoterminowy.

Najem krótkoterminowy w związku z rozwojem turystyki oraz rosnącymi stawkami upodobali sobie właściciele nieruchomości mieszkalnych dużych miast, widząc w nim szansę na szybki i łatwy zarobek. Powstały specjalne serwisy i strony internetowe skupiające w jednym miejscu wynajmujących, typu Airbnb czy Booking. Szybko zyskały popularność wśród turystów, dla których wynajem prywatnego mieszkania czy pokoju na doby stał się wygodnym i tanim sposobem na podróżowanie.
Bardzo szybko jednak w największych, a zarazem najpopularniejszych miastach na świecie, walkę z Airbnb podjęli hotelarze, a następnie sami mieszkańcy, którym zaczął doskwierać hałas, zagrożenie bezpieczeństwa oraz rosnące ceny wynajmu. Ostatecznie wiele ośrodków wprowadziło ograniczenia, które zostały wymierzone we właścicieli wynajmowanych lokali. Obecnie do zmian szykuje się Polska (...)
W czerwcu br. jedne z najbardziej popularnych polskich wypoczynkowych miast – Sopot oraz Kraków - podjęły temat uregulowania zasad najmu krótkoterminowego. W rezolucji skierowanej do Sejmu radni Sopotu podkreślali, że obecnie nie ma żadnej kontroli nad wynajmującymi mieszkania na doby. Ponadto pogarsza się komfort mieszkańców, którzy są narażeni na tłok i hałas. To przyczynia się do tego, że coraz więcej stałych mieszkańców wyprowadza się na peryferia. Natomiast część sprzedawanych mieszkań jest zamieniana na kolejne apartamenty dla turystów.
– Podobnie jak włodarze innych miast turystycznych (np. Krakowa) uważamy, że kwestia wynajmu krótkoterminowego powinna zostać uregulowana.
Stanowisko w tej sprawie zajęła również Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, która uważa, że wprowadzenie ograniczeń względem najmu krótkoterminowego zapewni większą konkurencyjność podmiotów działających na rynku hotelarskim, a także zwiększy przejrzystość na rynku najmu lokali i obiektów mieszkalnych.

Bankier.pl, 28.08.2018r.

*************************************************************************

Przekształcenie we własność: Czy istnieje obowiązek wyodrębnienia co najmniej jednego lokalu?

Konsekwencje ustawy przekształceniowej, która co do zasady zlikwidować ma użytkowanie wieczyste będą inne w zależności od posiadanego tytułu prawnego do lokalu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Zgodnie z postawieniami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przekształceniu z mocy prawa podlegają grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że do powstania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie jest wymagane utworzenie osobnej księgi wieczystej lokalowej (wyodrębnienie lokalu). W praktyce księgi wieczyste są wyodrębniane dla tych mieszkań jedynie w przypadku, gdy nabywcy zamierzają je kupić posiłkując się kredytem bankowym. Banki bowiem zwykle oczekują zabezpieczenia w postaci ustanowienia hipoteki na danym lokalu, do czego niezbędne jest założenie odrębnej księgi wieczystej. W pozostałym zakresie, co do zasady, nie praktykuje się wyodrębniania lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych – twierdzi Bartosz Łaski.
Ekspert podkreśla także, że w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, osoba legitymująca się takim prawem nie posiada żadnego tytułu prawnego do gruntu. Tytuł ten bowiem przysługuje niepodzielnie spółdzielni mieszkaniowej. W sytuacji wyodrębnienia co najmniej jednego lokalu w takim budynku, cały budynek będzie podlegał pod ustawę przekształceniową – przy czym uwłaszczenie zostanie dokonane na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, a nie na rzecz poszczególnych lokatorów.
- W przypadku wyodrębnienia lokalu, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo, grunt, na którym położony jest budynek mieszkalny zostanie uwłaszczony na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, a nie na rzecz danego lokatora. Zgodnie z art. 9 ust. 6 ustawy w takiej sytuacji osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, skorzysta ze stosownej bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynku – podsumowuje Łaski.

gazeta prawna, 29.08.2018r.

*************************************************************************

Mniejsza sprzedaż mieszkań, mimo popytu.

Popyt na mieszkania utrzymuje się na wysokim poziomie, napędzany niskimi stopami procentowymi, niskim bezrobociem, rosnącymi płacami. O ile nie wydarzy się jakaś katastrofa w skali makro, dobry popyt będzie się utrzymywać – ocenia Jarosław Szanajca, prezes Dom Development, największego dewelopera mieszkaniowego na GPW. – Jednak o ile w poprzednich latach popyt i podaż były zbilansowane, to w ostatnim czasie obserwujemy spadek podaży. Banki ziemi deweloperów się przerzedziły, a grunty są drogie, wzrosły też koszty wykonawstwa. W efekcie ceny mieszkań rosną. Taka sytuacja będzie się utrzymywać, bo branży trudno odbudować ofertę, tak by zaspokoić popyt – podsumowuje.
W II kwartale grupa sprzedała 802 mieszkania, najmniej od sześciu kwartałów, mimo że od czerwca ub.r. konsolidowane są wyniki trójmiejskiego Euro Stylu. Na koniec czerwca spółka miała w ofercie 2,8 tys. lokali, o 19 proc. mniej niż rok wcześniej, a w przygotowaniu niemal 7,1 tys. (...)
Na koniec czerwca liczba nowych mieszkań w ofercie deweloperów skurczyła się rok do roku o ponad 11 proc., do 44,4 tys. Firmy wprowadziły do sprzedaży 30,3 tys. lokali, o ponad 9 proc. mniej niż rok wcześniej. Czynnikami wpływającymi na tempo zwiększania oferty przez deweloperów są teraz głównie negocjacje z generalnymi wykonawcami w zakresie ceny oraz sprawne uzyskiwanie zgód administracyjnych, czemu nie sprzyja okres przedwyborczy.

rzeczpospolita, 29.08.2018r.

*************************************************************************

Jesienią do Sejmu powinien trafić projekt ustawy zawierający "lekkie poluzowanie" rygorów w obrocie ziemią rolną - powiedział w środę minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Jego zdaniem nie-rolnicy powinni móc kupić hektar a nie 30 arów ziemi rolnej

Ustawa "o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa" z kwietnia 2016 r. na 5 lat wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów, wyjątkiem są nieruchomości do 2 ha oraz inne przeznaczone np. na cele nierolne. Ustawa reguluje też prywatny obrót ziemią; zakłada, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny, czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha, ma kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa.
Agencja Nieruchomości Rolnych uzyskała prawo pierwokupu ziemi, gdy uzna, że transakcja nie powinna dojść do skutku. Jednak nie dotyczy to dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie. Spod rygorów ustawy są wyłączone działki o powierzchni mniejszej niż 0,3 hektara (30 arów), co oznacza, że może je kupować nie rolnik.

Bankier.pl, 30.08.2018r.

*************************************************************************

Ceny mieszkań (jeszcze) dynamicznie rosną. Są najwyższe od 10 lat.

Mimo coraz większej liczby sygnałów o możliwości zbliżania się odwrócenia trendu na rynku mieszkaniowym, ceny nieruchomości w dużych miastach nadal rosną. Indeks Cen Transakcyjnych notuje najwyższy poziom od blisko 10 lat.
932,19 pkt – najnowsze notowanie Indeksu Cen Transakcyjnych Home Brokera i Open Finance wskazuje, że ceny mieszkań w największych miastach Polski są najwyższe od października 2008, czyli bez mała dziesięciu lat. Stawka za metr kwadratowy lokalu mieszkalnego w Warszawie pierwszy raz od lutego 2011 r. przekroczyła 8 tys. zł, a we Wrocławiu jest najwyższa od lipca 2008 r.
Przez ostatnich 12 miesięcy przeciętna cena metra kwadratowego mieszkania w największych miastach wzrosła o 8,4 proc., w tym samym czasie – jak wskazują dane GUS-u – deweloperzy oddali do użytkowania 101,1 tys. mieszkań (wzrost o 21,6 w ciągu roku) i rozpoczęli budowę 118,3 tys. kolejnych (o 19,1 proc. więcej niż rok wcześniej). I choć dynamika wzrostu aktywności na rynku pierwotnym powoli spada, to większość statystyk dotyczących mieszkaniówki jest nadal na rekordowych
Wśród masowego napływu pozytywnych statystyk wyjątkiem są opóźnienia w płatnościach w branży budowlanej, o czym donosi raport Coface’a. Póki co mieszkaniówki dotyczy to w niewielkim stopniu, ale za jakiś czas może się to zmienić.
Mimo rosnących cen i pierwszych objawów możliwego końca boomu na rynku, popyt na mieszkania jest nadal wysoki, szczególnie dopisuje tu ten zgłaszany przez osoby posiłkujące się kredytami hipotecznymi. Wg danych BIK wartościowo zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi wzrosło o 20 proc. (r/r dane za lipiec). Z jednej strony wynika to z faktu, że więcej osób zgłasza się po kredyt hipoteczny, a z drugiej rośnie przeciętna kwota wnioskowanego kredytu.
Dynamika ta byłaby wyższa, gdyby nie wymagania odnośnie wkładu własnego. Aby myśleć o mieszkaniowym długu trzeba mieć w gotówce minimum 10 proc. ceny mieszkania. Akcja kredytowa rozwija się więc najpewniej dlatego, że ze względu na dobrą sytuację na rynku pracy, coraz więcej osób ma nie tylko rzeczony wkład, ale też odpowiednią zdolność kredytową. Warto jednak pamiętać, że w momencie, w którym Rada Polityki Pieniężnej zacznie w końcu podnosić stopy procentowe, to i comiesięczne raty zaczną rosnąć. I tak powrót do poziomu stóp procentowych z wcale nieodległej przeszłości (roku 2012) doprowadzi do wzrostu miesięcznej raty o 30-40 proc.

Forsal, 31.08.2018r.

*************************************************************************

Zobacz także inne teksty:
Ile kosztuje Bez Prowizji
Sztuka budowania marki osobistej
IREM - wyższy stopień wtajemniczenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości
Szkolenie 05.09.2019 r. - Nieruchomości a małżeństwo. Ustroje majątkowe i ich wpływ na obrót nieruchomościami?
Szkolenie 06.09.2019 r. - Przepisy prawa związane z nabywaniem nieruchomości rolnych po zmianach w 2019 r.
Szkolenie 11.09.2019 r. - PUŁAPKI PRZY ZAKUPIE UDZIAŁÓW. Współwłasność i zniesienie współwłasności w praktyce.
Szkolenie 17.09.2019; Prawne aspekty planowania przestrzennego
Szkolenie 18-19.09.2019r. Wady prawne nieruchomości
Szkolenie 24-25.09.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 1.10.2019r. Księgi wieczyste
Szkolenie 14.10.2019 r. - Problematyka działek budowlanych
Szkolenie 16.10.2019 r. - Finansowanie nieruchomości przez banki
Szkolenie 29-30.10.2019; Negocjacje na rynku nieruchomości
Szkolenie 31.10.2019; Najem komercyjny lokali, budynków i powierzchni
Szkolenie 13.11.2019 r. - Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg
Szkolenie 26-27.11.2019; Due-diligence nieruchomości i przedsiębiorstwa
Szkolenie 3-4.12.2019; Mistrz pozyskiwania ofert
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA