Manifest z okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019r.


Manifest z okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019r. – Komunikat Europejskiej Rady Zawodów Rynku NieruchomościPrzyszłość rynku nieruchomościW obliczu wyzwań dotyczących zmian klimatycznych, zmian w gospodarce energetycznej, cyfryzacji, urbanizacji i starzenia się społeczeństw europejski rynek nieruchomości ulega rozlicznym zmianom. Zdrowy rynek nieruchomości jest istotny z punktu widzenia zdrowego rynku wewnętrznego UE. Sektor nieruchomości ma kluczowe znaczenie dla wzrostu liczby miejsc pracy, jakości życia i rozwoju UE. Istnieje potrzeba spójnego europejskiego podejścia do rynku nieruchomości.

Każdy kto mieszka i pracuje w Unii Europejskiej odnosi korzyści ze zdrowego rynku nieruchomości, zarówno rynku wynajmu jak i kupna-sprzedaży. Stabilność tego rynku ma kluczowe znaczenie tak dla gospodarki UE, jak i dla konsumentów oraz ludzi prowadzących profesjonalna działalność. Zapewnia on zaspokojenie wielu potrzeb, począwszy od mieszkań, przez inwestycje będące ważnymi aktywami zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, aż do źródła dochodów podatkowych dla samorządów terytorialnych. Należy w dalszym ciągu pracować nad problemami z niedostępnością finansową mieszkań, zarówno tych na wynajem jak i na sprzedaż. Konieczne jest także ułatwienie ciągłości i kontynuacji procesów inwestycyjnych poprzez dostępność finansowania oraz spójne zasady i ramy transakcji. Własność nieruchomości to istotny mechanizm inwestycyjny dla prywatnych inwestorów, w związku z czym należy otoczyć ochroną i wzmacniać możliwości posiadania nieruchomości na własność.

Profesjonaliści rynku nieruchomości mają do spełnienia kluczową rolę polegającą na świadczeniu wysokiej jakości usług, co ma zasadnicze znaczenia dla właściwego funkcjonowania rynku. Pośrednicy są dobrymi mediatorami i motywują konsumentów w kontekście wdrażania polityk UE oddziaływujących na rynek nieruchomości, takich jak oszczędzanie energii i zrównoważony rozwój. Zarządcy mają ważną rolę w dbaniu o bezpieczeństwo i higienę pracy w budynkach. Zapewniają odpowiedni dostęp do budynków oraz dokonują regularnych przeglądów z myślą zarówno o bezpieczeństwie użytkowników, jak i o wartości inwestycyjnej. Zarówno pośrednicy jak i zarządcy potrzebują prowadzić działalność na jednolitym rynku EU w sposób charakteryzujący się maksymalną swobodą i pozwalający wykorzystywać nowe możliwości dzięki coraz większej mobilności i integracji. O ile krajowe rynki mieszkaniowe zachowują swoje cechy charakterystyczne, o tyle kształtuje się wymiar europejski rynku, na którym profesjonaliści muszą być w stanie konkurować w oparciu o jasne i transparentne zasady. 

Podczas gdy sektor nieruchomości pozostaje w gestii polityki krajowej poszczególnych państw, coraz wyraźniejsze staje się zainteresowanie tym rynkiem ze strony urzędów regulacyjnych UE, na przykład w obszarach związanych z finansowaniem, w tym z przepisami dotyczącymi kredytowania hipotecznego, z oszczędnością energii, pomocą państwa i rynkiem wewnętrznym. Przepisy UE w sprawie kwalifikacji zawodowych i świadczenia usług, a także inne przepisy, np. w sprawie prania brudnych pieniędzy w sposób bezpośredni dotyczą specjalistów rynku nieruchomości. Pracują oni w środowisku w coraz większym stopniu korzystającym z nowych technologii i cyfryzacji, co niesie ze sobą zarówno nowe możliwości jak i nowe wyzwania.

Sektor nieruchomości stawia nowe wyzwania przed Unią, a z drugiej strony Unia ma coraz większy wpływ na ten sektor oraz na życie zawodowe związanych z nim ludzi.

Jakie wyzwania związane z rynkiem nieruchomości stoją przed UE?

Widzimy aktualnie szereg wyzwań dla UE:
-    Uznanie długofalowego znaczenia sektora nieruchomości dla gospodarki zarówno na szczeblu unijnym, jak i poszczególnych państw.
-    Rozpoznanie potrzeb i opracowanie nowego europejskiego podejścia do sektora nieruchomości jako ważnej gałęzi gospodarki, która potrzebuje przejrzystości i uproszczenia, zwłaszcza w kontekście społecznych konsekwencji działania rynku dla UE.
-    Unikanie podczas procesu legislacyjnego na wszystkich szczeblach podejmowania decyzji i wprowadzania zasad, którym brakuje spójności i które zaburzają równowagę rynkową, powodując konsekwencje gospodarcze i społeczne.

Zatem w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2019r. wzywamy do uwzględnienia powyższych wyzwań, które w dalszej części zostały omówione bardziej szczegółowo:

1. Uznanie długofalowego znaczenia sektora nieruchomości dla gospodarki zarówno na szczeblu unijnym, jak i poszczególnych państw.

Sektor nieruchomości jest ważny dla gospodarki UE zarówno jako źródło wartości jak i miejsc pracy. Sposób, w jaki sektor ten jest postrzegany w Unii musi odzwierciedlać ten fakt oraz zapewnić mu właściwą rangę.

CEPI wzywa do:
-    Prowadzenia w większym stopniu rozmów międzyrządowych. Powinno być więcej rozmów międzyrządowych na temat mieszkalnictwa, łącznie z przywróceniem nieformalnych spotkań ministrów odpowiedzialnych za mieszkalnictwo w celu promowania lepszego zrozumienia rynku nieruchomości jako całości, tym bardziej, że istnieje potrzeba większej konwergencji w obszarach, w którym istnieją istotne różnice.
-    Monitorowania rynku nieruchomości. Nadal odnotowuje się brak dokładnych informacji potrzebnych do pełnej oceny stanu rynku w różnych państwach. Chcemy zwrócić uwagę na pracę wykonaną dla UE w ramach Urban Agenda [Plan działań w obszarze urbanistyki], a zwłaszcza przez Housing Partnership [Partnerstwo Mieszkaniowe] i przedstawione rekomendacje ulepszenia zbierania danych o rynkach mieszkaniowych w obszarach miejskich. Doceniamy dane statystyczne na temat mieszkaniówki przedstawiane przez Eurostat, muszą one jednak zostać wzmocnione przy pomocy bardziej wiarygodnych statystyk i bardziej szczegółowych analiz jakościowych oraz badań prowadzących do lepszego zrozumienia rynku mieszkaniowego i porównań pomiędzy rynkami krajowymi.
-    Promowania idei własności i dostępności mieszkań na rynku wynajmu. W niektórych państwach członkowskich spada odsetek mieszkań zamieszkiwanych przez właścicieli, a w innych państwach daje się zauważyć głęboki kryzys mieszkaniowy. Należy zwrócić uwagę na niedobór mieszkań w celu zapewnienia odpowiedniej podaży zarówno na rynku wynajmu jak i w segmencie domów i mieszkań zajmowanych przez właścicieli. Procedury, łącznie z procesem ubiegania się o pozwolenie na budowę muszą trwać krócej, co pozwoli na budowę większej liczby domów. Istnieje potrzeba wprowadzenia właściwej proporcji dobrej jakości mieszkań na wynajem i mieszkań zajmowanych przez właścicieli. Należy zwrócić uwagę na zmiany demograficzne i postępującą urbanizację, które to zjawiska wpływają na dostępność i na ceny mieszkań.
-    Pomocy w modernizacji sektora mieszkaniowego. Coraz wyższe wymagania dotyczące oszczędzania energii wynikające z troski o powstrzymanie niekorzystnych zmian klimatycznych przekładają sie na wyższe koszty związane z posiadaniem domów i ograniczają liczbę nowych budów. Oszczędność energii nie może ograniczać dostępności mieszkań, co oznacza konieczność wsparcia rynku mieszkaniowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na specyficzne kwestie występujące w budownictwie wielorodzinnym oraz znaleźć rozwiązanie problemu rozbieżności motywacji.


2. Rozpoznanie potrzeby i opracowanie nowego europejskiego podejścia do sektora nieruchomości jako ważnej gałęzi gospodarki, która potrzebuje przejrzystości i uproszczenia, zwłaszcza w kontekście społecznych konsekwencji działania rynku dla UE.

Szanując kompetencje państw członkowskich w zakresie rynku nieruchomości, nie możemy nie reagować na konsekwencje wynikające z wpływu UE na ten sektor i na zawody rynku nieruchomości.

CEPI wzywa do:
-    Ujednolicenia podejścia do sektora nieruchomości. Ten złożony sektor, w którym występuje wielu graczy, potrzebuje całościowego podejścia.
-    Wprowadzania holistycznej polityki wzrostu gospodarczego i stabilności finansowej obejmującej zrównoważone finansowanie mieszkalnictwa. To ważne, aby finansowanie było dostępne i nie ograniczane przez nieuzasadnione restrykcje. .
-    Zwrócenia uwagi w procesie tworzenie ładu gospodarczego zwanym European Semester [Semestrem Europejskim] oraz w Annual Growth Survey [Roczne Badanie Wzrostu] na wpływ rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących długoterminowej polityki gospodarczej wobec rynku własnościowego i rynku wynajmu na działalność profesjonalistów rynku nieruchomości.
-    Wspierania średnich i małych przedsiębiorstw. Do tego segmentu należy wiele podmiotów gospodarczych działających na rynku nieruchomości; potrzebują one większego wsparcia ze strony UE, zwiększenia ich roli oraz słyszalności ich głosu w debatach unijnych.
-    Troski o długofalowe skutki legislacji. Sektor nieruchomości z natury wymaga decyzji długoterminowych.
-    Utworzenia w Parlamencie Europejskim intergrupy zajmującej się europejskim rynkiem nieruchomości jako całością i stworzenia forum wymiany poglądów na szczeblu europejskim.

3. Unikanie podczas procesu legislacyjnego na wszystkich szczeblach podejmowania decyzji i wprowadzania zasad, którym brakuje spójności i które zaburzają równowagę rynkową, powodując konsekwencje gospodarcze i społeczne.

W przypadku wprowadzenia nowych rozwiązań, powinny one charakteryzować się proporcjonalnością oraz właściwą oceną ich długofalowego wpływu ma stabilność rynku oraz konsekwencje dla zawodów nieruchomościowych.

CEPI wzywa do:
-    Zapewnienia rynkowi nieruchomości stabilności i bezpieczeństwa, co wymaga stosowania jasnych i transparentnych zasad, które są trwałe, łatwe do przestrzegania, wzmacniają pozycję małych i średnich firm oraz promują większą przedsiębiorczość.
-    Zwrócenia uwagi na ich wpływ na stabilność rynku w kontekście wprowadzania nowych rozwiązań.
-    Uznania znaczenie rynku nieruchomości dla działalności inwestycyjnej. Koszty związane z nieruchomościami nieustannie rosną, w związku z czym należy zadbać o rynek jako nośnik inwestycji, zapewniając dobre funkcjonowanie rynku wynajmu i rynku kupna-sprzedaży.
-    Spójności wymagań technicznych i lepszej edukacji. Profesjonaliści rynku nieruchomości mają ważną rolę we wprowadzaniu oszczędności energetycznych w segmencie mieszkaniowym. Pojawiają się nowe regulacje prawne, nakładające na sektor nieruchomości coraz więcej wymagań, zwłaszcza dotyczących wydajności energetycznej i oszczędzania energii, a także takich zagadnień jak zanieczyszczenia gruntu, stosowanie azbestu i bezpieczeństwo instalacji elektrycznych. Aby móc sprostać tym nowym wymaganiom rynek potrzebuje czasu i wsparcia, potrzebuje profesjonalistów mających umiejętności adekwatne do nowych rozwiązań. Powinni oni otrzymywać lepszą edukację i szkolenie, co należy uwzględnić przy wprowadzaniu nowych przepisów.
-    Wsparcia swobodnego przepływu w ramach rynku wewnętrznego i świadczenia usług na podstawie wspólnych zasad oraz prawa państw członkowskich do zachowania bardziej restrykcyjnych regulacji usług wykonywanych przez profesjonalistów w sytuacji, gdy jest to uzasadnione przez potrzeby lokalnego rynku. Zawody nieruchomościowe stoją przed wieloma wyzwaniami, wśród których należy wymienić cyfryzację i zmieniające się modele biznesowe. Dlatego też potrzebne są jednakowe reguły gry dla wszystkich, pozwalające jednocześnie na zachowanie odmienności rozwiązań wynikających z różnych systemów prawnych i różnych tradycji zawodowych – zgodnie z zasadą pomocniczości.
Czas docenić ważną rolę, jaką odgrywa rynek nieruchomości w Unii Europejskiej oraz wpływ jaki wywiera na całą gospodarkę unijną. W imieniu profesjonalistów tego rynku w Europie, CEPI podkreśla potrzebę uwagi, jaką należy zwrócić uwagę na sektor nieruchomości w debatach i decyzjach podejmowanych w kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego.


Misja CEPI – Europejskiego Stowarzyszenia Zawodów Rynku Nieruchomości – polega na wspieraniu europejskiego rynku nieruchomości oraz transakcji transgranicznych poprzez doskonalenie i wzmacnianie pracy i działalności profesjonalistów tego rynku. Reprezentujemy 25 krajowych organizacji zawodowych zrzeszających pośredników i zarządców nieruchomości z 18 krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA