Szkolenie online 03.11.2020r. - "Załatwianie spraw urzędowych"

Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt 6.3 normy PN-EN 15733:2010

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

O SZKOLENIU:

CZĘŚĆ 1 – NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ

 

Część poświęcony przedstawieniu najważniejszych zagadnień procedury administracyjnej, podczas którego uczestnik dowie się:

·         dlaczego znajomość zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego jest tak ważna?

·         Jak właściwie oceniać kto jest stroną postępowania i na czym polega interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia urzędu?

·         Jak prawidłowo liczyć terminy, jak powinno brzmieć uzasadnienie do decyzji i postanowień a także jak starać się o zaświadczenia i składać skargi?

·         Kiedy urząd może pozostawić sprawę bez rozpoznania a kiedy odmówić wszczęcia postępowania? Kiedy zawiesić a kiedy umorzyć postępowanie?

·         Jakie okoliczności uzasadniają wznowienie postępowania a jakie stwierdzenie nieważności decyzji?

·         Jak radzić sobie w sporze sądowym?

 

CZĘŚĆ 2 – ZMIANY W PROCEDURZE ADMINISTRACYJNEJ– NOWELIZACJA PRZEPISÓW K.P.A.

 

Część poświęcony przedstawieniu najnowszych zmian w procedurze administracyjnej oraz relacji pomiędzy postępowaniem administracyjnym a zasadami dostępu do informacji publicznej i ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego, podczas którego uczestnik dowie się m.in. o:

 • nowych zasadach załatwiania spraw administracyjnych w tym na czym polegać będzie nowa instytucja ponaglenia,
 • na czym polegać ma rozstrzyganie spraw na korzyść strony i innych nowych zasadach ogólnych kpa,
 • zupełnie nowej instytucji mediacji i rozszerzonych zasadach możliwości zawierania ugód,
 • zmienionych przepisach dotyczących doręczeń i terminów,
 • co to takiego milczące załatwienie sprawy,
 • nowych elementach jakie powinna zawierać decyzja i uprawnieniu obywatela do zrzeczenia się prawa do odwołania,
 • postępowaniu uproszczonym i europejskiej współpracy administracyjnej,

nowej instytucji sprzeciwu od decyzji.

PROGRAM SZKOLENIA CZĘŚCI PIERWSZEJ:

1. Wprowadzenie do problematyki procedury administracyjnej - strona, interes prawny i in. Jak rozumieć najważniejsze pojęcia procedury?

 

2. Zasady ogólne k.p.a. i jak praktycznie wykorzystywać w bieżącej pracy?

 

3. Jak prawidłowo oceniać kto jest stroną postępowania? Pojęcie interesu prawnego. Właściwość organu.

 

4. Podanie, zaświadczenie skarga i wniosek – jak załatwiać prawidłowo sprawy? Kiedy urząd odmówi wszczęcia postępowania a kiedy pozostawi sprawę bez rozpoznania? Kiedy zawiesi a kiedy umorzy postępowanie?

 

5. Doręczenia i terminy.

 

6. Jakiej treści powinna być prawidłowa decyzja? Zasady sporządzania uzasadnienia decyzji. Gromadzenie dowodów w sprawie i ich prawidłowe rozpatrywanie.

 

7. Odwołanie od decyzja i zażalenie na postanowienie.

 

8. Samokontrola teoria a praktyka. Jak dostrzec błędy i kiedy organ może sam zmienić błędną decyzję?

 

7. Wznowienie postępowania a stwierdzenie nieważności decyzji. Jak rozróżniać, prawidłowo klasyfikować przypadki i podejmować właściwe działania?

 

8. Wygaśnięcie, uchylenie lub zmiana decyzji.

 

PROGRAM SZKOLENIA CZĘŚCI DRUGIEJ:

 1. Omówienie najistotniejszych zmian w ogólnych zasadach k.p.a. Jak je stosować w praktyce?

 

 1. Zmiany w prawnych regułach załatwiania sprawy administracyjnej. Zasady nowego postępowania uproszczonego. Nowa instytucja ponaglenia.

 

 1. Odpowiedzialność urzędnika za niezałatwienie sprawy w terminie.

 

 1. Nowe reguły dokonywania doręczeń i liczenia terminów. Doręczenia na elektroniczną skrzynkę podawczą.

 

 1. Zmienione zasady pozostawiania podania bez rozpoznania i braków formalnych podania.

 

 1. Gromadzenie dowodów w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji. Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.

 

 1. Nowe obowiązki organu w zakresie informowania strony co do możliwości wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego w sprawie.

 

 1. Rewolucyjna zmiana rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony.

 

 1. Nowy rozdział k.p.a. dotyczący mediacji i zmiany w przepisach dotyczących ugody administracyjnej.

 

 1. Prawidłowe konstruowanie decyzji po nowelizacji. Zmiany w art. 107 k.p.a.

 

 1. Milczące załatwienie sprawy – co to takiego?

 

 1. Postępowanie uproszczone czyli rodzaj postępowania administracyjnego którego dotychczas w polskich przepisach nie było.

 

 1. Nowe rozdziały k.p.a dotyczące kar pieniężnych.

 

Kodeks postępowania administracyjnego i jego zastosowanie w dostępie do informacji publicznej oraz ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.  

 

WYKŁADOWCA:

Bartosz Bator - adwokat, publicysta, szkoleniowiec. Pracował dla szeregu instytucji publicznych gdzie zajmował się obsługą prawną organów, wydawaniem decyzji, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz reprezentowaniem organów w sporach sądowych. Obecnie w ramach praktyki adwokackiej zajmuję się prawem nieruchomości. Stały komentator Dziennika Gazety Prawnej, członek sekcji prawa i postępowania administracyjnego oraz sekcji prawa nieruchomości Izby Adwokackiej w Warszawie.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szkolenie online

Data: 03 listopada 2020 r. 10:00 - 14:00 

Koszty:

250zł  – dla członków PFRN i dla osób z licencją PFRN

300zł - dla osób spoza PFRN

REJESTRACJA 

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY*UWAGA!  Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT. Od 1 stycznia 2014 roku nie ma zwolnienia z podatku VAT na szkolenia dla pośredników i zarządców nieruchomości.Wpłat prosimy dokonywać na konto Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości:

ING Bank Śląski 
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844        
 

Zgłoszenie jest ofertą  bezzwrotną. W przypadku anulowania zgłoszenia lub nie skorzystaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
Dokonanie rejestracji oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.

 

Zobacz także inne teksty:
City Performer - nowy członek wspierający PFRN
Oferta ubezpieczenia OC dla pośrednika i zarządcy 2021 roku
Szkolenie online 21.01.2021r. "Umowy przedwstępne sprzedaży nieruchomości ."
Szkolenie online 01.02.2021 roku - Działki budowlane
Szkolenie online 02.02.2021r. "Regulacja stanu prawnego nieruchomości"
Szkolenie online 03.02.2021r. - "Własność a użytkowanie wieczyste i nowe zasady przekształcania"
Szkolenie online 11.02.2021r. "Umowy deweloperskie"
Szkolenie online 09.02.2021r. - Problematyka prawna wybranych umów dot. nieruchomości
Szkolenie online 16.02.2021r. "Prawo spadkowe a obrót nieruchomościami."
Szkolenie online 22.02.2021 roku - Nowelizacja prawa budowlanego
Szkolenie online 02.03.2021r. "Prawo autorskie w procesie budowlanym"
Szkolenie online 10-11.03.2021 - Due-diligence nieruchomości
Szkolenie online 12.03.2020r.- "Służebności gruntowe"
Szkolenie online 17.03.2021r. "Restrukturyzacja zadłużenia"
Od maja 2014 szkolenia organizowane przez PFRN spełniają wymogi normy PN-EN 15733:2010
Zostań członkiem National Association of Realtors

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA