Sprawozdanie z działalności CEPI w 2022 roku

Bruksela, maj 2022r.

Sprawozdanie z działalności CEPI w 2022 roku


CEPI aisbl (Europejskie Stowarzyszenie Zawodów Nieruchomościowych) jest działającym na poziomie Unii Europejskiej stowarzyszeniem zrzeszającym 28 wiodących krajowych stowarzyszeń zawodowych z państw członkowskich i szerzej pojmowanej Europy. Posiada swoją centralę w Brukseli, jest organizacją typu non-profit, realizuje swoje zadania przy pomocy działającego w pełnym wymiarze czasu pracy Sekretariatu. Celem Stowarzyszenia jest podnoszenie standardów w zawodach nieruchomościowych oraz promowanie idei, aby zawody pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami były wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów przestrzegających wysokich standardów etycznych. Ponadto Stowarzyszeni podejmuje wielorakie wysiłki zmierzające do przedstawiania punktu widzenia specjalistów rynku nieruchomości decydentom Unii Europejskiej oraz poszukiwania i znajdowania praktycznych rozwiązań dotyczących wdrażania przez tychże specjalistów polityk i przepisów UE.

W 2022 roku CEPI kontynuowało działalność w zakresie regularnego monitorowania i udostępniania informacji, na przykład przy pomocy wydawanego co 7 tygodni biuletynu i dwumiesięcznika „Brussels Flash” a także w obszarach priorytetowych polityk. Opublikowaliśmy w tym roku kilka wydań skierowanego do naszych członków pisma „CEPI Meets” zawierającego rozmowy z decydentami i interesariuszami. Od 2021 roku prowadzimy podcast CEPI, gdzie można znaleźć 10 rozmów z osobami z różnych państw Europy.

Plan strategiczny CEPI na lata 2020-2023 koncentruje się na kilku kwestiach, które mają znaczenie dla naszych organizacji członkowskich oraz są istotne z gospodarczego i politycznego punktu widzenia. Są to takie zagadnienia jak regulacja/deregulacja (łącznie z samoregulacją), energia/klimat, digitalizacja/big data/zastosowanie dronów; wizerunek zawodów nieruchomościowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML).

W ramach polityki nasze komisje omawiały kroki związane z Zielonym Ładem UE i wynikającymi z niego działaniami prowadzącymi do zmniejszenia emisji netto o 55% do 2030r., co zostało zapowiedziane przez przewodniczącą Komisji Europejskiej w czasie prezentacji o stanie Unii w 2020r. W celu realizacji tego ambitnego celu Komisja Europejska znowelizowała w grudniu 2021r. Dyrektywę o charakterystyce energetycznej budynków. Jej wpływ na zawody nieruchomościowe został oszacowany przy pomocy informacji zwrotnych otrzymanych od naszych członków, które podkreślały konieczność opracowywania narodowych planów renowacji budynków w bliskiej współpracy z profesjonalistami rynku nieruchomości. CEPI wzięło udział konsultacjach prowadzonych przez Komisję Europejską w marcu 2021 na temat nowelizacji Dyrektywy i optowało za rozwiązaniami, które nie będą szkodliwe dla rynku nieruchomości, właścicieli i mieszkańców. W lutym 2022r. spotkaliśmy się z Komisją Europejską i wyraziliśmy duże zainteresowanie nasze i naszych członków kwestią efektywności energetycznej budynków. Wskazaliśmy na skutki, jakie Dyrektywa wywiera na pracę profesjonalistów rynku nieruchomości oraz na potrzebę zaangażowania ich w proces, ponieważ codziennie doradzają klientom na temat nieruchomości i efektywności energetycznej. Podkreśliśmy także konieczność włączenia ich w tworzenie narodowych planów renowacji budynków na poziomie krajowym ze względu na ich doświadczenie oraz rozległą praktykę.

Po przedstawieniu w zeszłym roku przez Komisję Europejską prezentacji bardziej restrykcyjnych działań zmierzających do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu (CTF), nasze Stowarzyszenie przyspieszyło w tym roku swoje prace w tym kierunku. Propozycja Komisji zawiera artykuł 19, dotyczący sprawdzania tożsamości, w związku, z którym CEPI złożyło poprawki na ręce dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego, przesuwające konieczność sprawdzenia tożsamości na późniejszy etap procesu. CEPI nadal współpracuje z Zespołem ds. działań finansowych (Financial Action Task Froce – FATF), który monitoruje w skali globalnej kwestie prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Od 7 marca do 22 kwietnia zespół ten prowadził konsultacje publiczne dla pośredników w obrocie nieruchomościami w oparciu o swoją metodę opartą o ryzyko. Wśród uczestników znajdowały się organizacje zawodowe z różnych sektorów gospodarki, prawnicy, przedstawiciele firm dostarczających usługi technologiczne dla branży finansowej oraz organizacje non-profit. Podkreślono potrzebę większej przejrzystości wytycznych oraz możliwości zastosowań na rynku nieruchomości, a także harmonizacji zasad przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Jednym z najważniejszych kierunków w 2022r. jest kwestia regulacji zwodów. Grupa Wsparcia Regulacyjnego (Regulation Support Group – RSG) pomaga państwom w których przeprowadza się zmiany prawne dotyczące regulacji zawodów, wśród których znajdują się Rumunia, Słowacja, Bułgaria i Albania. Na początku tego roku słowacka federacja NARKS w porozumieniu z ministerstwem edukacji przeprowadziła przy pomocy finansowania unijnego program edukacyjny o zasięgu ogólnokrajowym. Rumuńska federacja APAIR wysłała projekt ustawy do rumuńskiego parlamentu. Bułgarska NREA pracuje nad podobnym projektem, który wkrótce zostanie przekazany nowemu rządowi i utrzymuje kontakty w tym obszarze z ugrupowaniami parlamentarnymi. Niestety, w związku z sytuacją na Ukrainie nastąpiło zawieszenie działań dotyczących regulacji. W Albanii uchwalono nowe przepisy w ramach szeregu reform związanych z potencjalnym członkostwem tego kraju w UE. Po sukcesie pierwszego wydania (w 2021roku) raportu „Regulacja zawodów nieruchomościowych w państwach europejskich” CEPI przygotowuje jego nową wersję, która zostanie udostępniona w czasie corocznego zebrania plenarnego w listopadzie.

Nadal trwają prace CEPI związane z regulacjami platform wynajmu krótkoterminowego. W połowie grudnia braliśmy udział w publicznej konsultacji interesariuszy prowadzonej przez Komisję Europejską w celu zebrania pierwszych informacji, które będą wzięte pod uwagę przy formułowaniu rozwiązań. Od tego czasu CEPI pozostaje w kontakcie z unijnym zespołem zajmującym się platformami wynajmu krótkoterminowego, służąc doradztwem i wymianą poglądów.

Grupy robocze i komisje CEPI spotykały się regularnie w formule online przez cały rok. Komisja Komunikacji spotykała się systematycznie omawiając rozwój strategii komunikacyjnej CEPI (broszura sponsorska 2022, CEPI Factsheet, strategia CEPI w mediach społecznościowych, podkasty CEPI, Akademie CEPI, …). Komisja Edukacji spotkała się ze specjalnym komitetem Eurduc w celu przedyskutowania zagadnień ważnych dla Stowarzyszenia i dla sektora. W tym roku do programu CEPI Eurduc dołączyły dwa uniwersytety: LUISS i Universita Roma 3. W lutym zorganizowaliśmy Akademię CEPI na temat kształcenia ustawicznego oraz programu uznawania kwalifikacji, który ciągle się rozwija i w którym aktualnie uczestniczy 6 krajowych stowarzyszeń z pięciu państw.

CEPI zintensyfikowało także wysiłki w obszarze budowania reputacji, które zmierzają do polepszenia wizerunku zawodów nieruchomościowych i są prowadzone głównie przy pomocy programu certyfikacji MMCEPI, w ramach którego w najbliższym czasie zostanie opublikowany film promocyjny nagrany z pomocą europosła, p. Olbrychta.

Deklaracja CEPI o różnorodności i inkluzywności stanowi krok milowy w zakresie promowania równości i inkluzywności na rynku nieruchomości, a zwłaszcza w reprezentowanych przez nas zawodach. CEPI zdecydowanie wspiera profesjonalizm wszystkich zrzeszonych pośredników i zarządców nieruchomości, wobec których ma zaufanie, że zawsze działają mając na względzie ochronę konsumentów, niezależnie od ich rasy, pochodzenia etnicznego, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, wyznania lub bezwyznaniowości, wieku, niepełnosprawności, statusu i pochodzenia socjoekonomicznego, przekonań i przynależności politycznych oraz niezależnie od jakiegokolwiek innego statusu, cechy lub żywionych przekonań.

W kontekście rosnącego znaczenia digitalizacji na rynku nieruchomości, utworzony w 2020r. zespół roboczy digitalizacji spotykał się systematycznie w celu omawiania nowych i użytecznych narzędzi cyfrowych, które pomagają profesjonalistom rynku nieruchomości wykorzystać możliwości pojawiające się wraz z postępującą digitalizacją. Obecnie, przed udostępnieniem naszym członkom, aktualizujemy mapę digitalizacji, integrującą doświadczenie naszych specjalistów z aktualną ofertą narządzi cyfrowych CEPI, które są albo w przygotowaniu albo już są dostępne dla członków CEPI i ich krajowych stowarzyszeń członkowskich po specjalnych cenach możliwych dzięki zawartym przez CEPI umowom partnerskim na wyłączność. CEPI uruchamia nowy Indeks Digitalizacji, do którego członkowie otrzymali przewodnik krok po kroku i który aktualnie otrzymuje nową funkcjonalność polegającą na włączeniu do niego zarządców nieruchomości. W styczniu 2022roku we współpracy z partnerem technologicznym GEAR powołaliśmy nowy zespół zajmujący się wykorzystaniem dronów na rynku nieruchomości. Pracuje on nad stworzeniem intersujących rozwiązań dla naszych członków, które zgodnie z planami zostaną zaprezentowane w czasie zgromadzenia plenarnego w Sofii. We współpracy z naszymi partnerami cyfrowymi nadajemy obecnie kształt strategii digitalizacji CEPI, która będzie pomocna naszym członkom i profesjonalistom rynku nieruchomości w Europie w rozwijaniu ich zdolności i umiejętności cyfrowych, w czym dodatkowo będzie przydatna się nasza mapa drogowa i nowe narzędzia.

Należy również wspomnieć, że w 2021 roku rozpoczęliśmy badanie nowych możliwości finansowych w ramach Wieloletniego Ramowego Planu Finansowego UE 2021-2027. Współdziałając z organizacjami członkowskimi i zewnętrznymi partnerami, Sekretariat prowadzi obecnie dwa projekty w ramach programów Horizon Europe i Erasmus, które przed końcem roku zostaną zaprezentowane właściwym instytucjom europejskim.

Polityka i lobbying prowadzone przez nasze Stowarzyszenie są doceniane. Rodzina CEPI rozwija się i ostatnio powiększyła się o dwóch nowych członków z Rumunii i Gruzji. Aktualnie rozważamy nadania statusu obserwatora delegacjom z Ukrainy, Albanii i Mongolii.
Prezydent CEPI, sekretarz generalny i skarbnik regularnie odbywają spotkania z dyrektorem generalnym CEPI w celu kontrolowania realizacji budżetu, a także w innych sprawach. Został przygotowany kalendarz spotkań na 2022r., zgodnie z którym następne zgromadzenia plenarne odbędą się w Sofii i w Dublinie. Po trudnym roku, w którym Sekretariat pracował głownie zdalnie, w 2022 roku cieszymy się z nadchodzących osobistych spotkań z naszymi członkami!

Zobacz także inne teksty:
Sprawozdanie z posiedzenia w Parlamencie Europejskim 31 maja 2017 r.
Sprawozdanie z działalności CEPI 2016/2017
Deregulacja w Holandii

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA