CELE
Federacja dąży do realizacji następujących celów statutowych:
 • wypracowanie zasad współdziałania i form dalszej integracji środowisk specjalistów rynku nieruchomości;
 • reprezentowanie członków wobec organów i instytucji centralnych oraz na forum międzynarodowym;
 • ochrona praw zawodowych, podnoszenie rangi i rozwój zawodów zajmujących się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości;
 • promocja usług członków mająca na celu rozwój rynku nieruchomości w Polsce;
 • tworzenie warunków dla powstania samorządów zawodowych na rynku nieruchomości;
 • doskonalenie systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych specjalistów rynku nieruchomości;
 • formułowanie i wdrażanie zasad etyki zawodowej;
 • dostarczanie członkom Federacji bieżącej informacji dotyczącej rynku nieruchomości;
 • podjęcie działań umożliwiających grupowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej specjalistów rynku nieruchomości;
 • podjęcie działań związanych z wdrożeniem grupowego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001.
Federacja osiąga swoje cele poprzez:
 • współdziałanie z organami państwa oraz z innymi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi uregulowaniem i rozwojem rynku nieruchomości;
 • umożliwianie i zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych - system kursów specjalistycznych, zaawansowane szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu rynku nieruchomości, przyznawanie profesjonalnych certyfikatów i dyplomów;
 • organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów i szkoleń;
 • organizowanie misji handlowych;
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznych;
 • prezentowanie wspólnych poglądów i opinii dotyczących uregulowań prawnych na rynku nieruchomości;
 • propagowanie współpracy pomiędzy podmiotami na rynku nieruchomości;
 • promowanie usług firm stowarzyszonych;
 • kreowanie pozytywnego wizerunku profesji dzięki kontaktom z mediami;
 • prowadzenie badań nad rynkiem nieruchomości;
 • współpracę z zagranicznymi organizacjami zawodowymi.
Zobacz także inne teksty:
STATUT
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA
MISJA
HISTORIA

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA