NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

1. Współpraca z Urzędem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz udział w pracach Komisji Sejmowej w zakresieUstawy o gospodarce nieruchomościami, która wprowadza obowiązek uzyskania licencji zawodowych przez pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych. Ustawa została uchwalona przez Sejm 19 czerwca 1997r. i weszła w życie 1 stycznia 1998r.

2. Opracowanie w porozumieniu z UMiRM minimum programowego szkolenia na pośrednika w obrocie nieruchomościami, w oparciu o który organizowane są kursy na terenie całego kraju..

3.
W kwietniu 1999r. Federacja podpisała z UMiRM  porozumienie w sprawie organizowania postępowania kwalifikacyjnego związanego z nadawaniem licencji zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a w grudniu tego samego roku porozumienie w sprawie organizowania praktyk zawodowych. W grudniu 2001 roku Federacja podpisała z UMiRM porozumienia na prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych i praktyk zawodowych dla zarządców nieruchomości. Z dniem 31 grudnia 2003 r. został zniesiony urząd Prezesa UMiRM. Zadania i kompetencje należące do Prezesa UMiRM przeszły do zakresu działania Ministra Infrastruktury.


4. Opracowanie ustalenie z Ministrem Infrastruktury standardów zawodowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości 

5.
Wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń i konferencji krajowych i międzynarodowych:

 • PFRN od 2000 roku jest wyłącznym organizatorem cyklu szkoleń CCIM w Polsce, na mocy porozumienia z Instytutem CCIM z Chicago. Ukończenie tego cyklu upoważnia do ubiegania się o międzynarodowy tytuł CCIM (ang. Certified Commercial Investment Member - Dyplomowany Specjalista Komercyjnych Inwestycji na Rynku Nieruchomości). Tytuł CCIM jest szeroko uznanym tytułem zawodowym w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami, wynajmie, zarządzaniu nieruchomościami, rzeczoznawstwie i analityce inwestycyjnej. Szkolenia prowadzące do uzyskania tytułu obejmują cykl czterech 5-dniowych kursów - 180 godzin zajęć - na poziomie uniwersyteckim i reprezentują najwyższy poziom wykształcenia w sektorze nieruchomości. Pełny cykl obejmuje: kurs analizy finansowej, analizy rynkowej, analizy inwestycyjnej oraz decyzyjnej.

 • Współorganizacja corocznych Krajowych Kongresów Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości: Poznań 1995, Katowice 1996, Łódź 1997, Warszawa 1998 "Rynek Nieruchomości w Polsce - rynek bez granic", Gdynia 1999 "Postaw na grunt", Kraków 2000 "Rola sektora nieruchomości w stymulowaniu rozwoju gospodarczego", Kołobrzeg 2001 "W sieci", Łódź 2002 „Integracja”, Jawor 2003 „Zawody rynku nieruchomości w Unii Europejskiej”, Poznań 2004 „Europejskie rynki nieruchomości”, Szczyrk 2005 „Wiedza – wyłączność - współpraca; Warszawa 2006 „Polska Federacja Rynku Nieruchomości – Europejska Jakość; Warszawa 2007 „Licencja na przyszłość  - jak będzie wyglądał rynek nieruchomości”; Gdyni 2008 „Rynek Nieruchomości – Etyka – Prawo – Biznes”

 • Organizacja II Konferencji Stowarzyszeń Europy Środkowej CEREAN - Kraków 1995; organizacja ogólnopolskiej konferencji "Zarządzanie nieruchomościami - możliwości i bariery" Warszawa 1997; organizacja międzynarodowych konferencji "Integracja Europejska - Rynek Nieruchomości" Warszawa 1998 oraz "Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce i Unii Europejskiej" Warszawa 2000, "System katastralny w Polsce Warszawa 2001. W 2003 roku PFRN była współorganizatorem IX Międzynarodowej Konferencji CEREAN z udziałem uczestników z 20 różnych krajów; organizacja międzynarodowej konferencji „Zawody Nieruchomościowe w krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych”, maj 2008, konferencja odbyła się z udziałem Prezydenta CEPI – Fransa AJ Burgeringa;, Prezydent International Real Property Foundation - Normana D. Flynn, Prezesa RICS na Polskę - Chrisa Grzesika; organizacja konferencji „Funkcjonowanie zawodów regulowanych na rynku nieruchomości wg Dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym”, czerwiec 2009

 • PFRN od 2018 roku jest wyłącznym organizatorem kursów cyklu kursów IREM w Polsce, na mocy porozumienia z Instytutem IREM z Chicago. Ukończenie tego cyklu upoważnia do uzyskania międzynarodowego tytułu CPM *Certified Property Manager, Dyplomowany Zarządca Nieruchomości.

  6. Współpraca międzynarodowa - Federacja nawiązała kontakty i ściśle współpracuje z najważniejszymi międzynarodowymi organizacjami rynku nieruchomości. Jest członkiem założycielem CEREAN, organizacji rynku nieruchomości krajów Europy Środkowej powstałej w 1995 r. W ramach podpisanych dwustronnych umów o współpracy kooperujemy: od 1995 r. z EERPF - Eastern European Real Property Foundation (od 2000 r. IRPF), od 1996 z NAR (Krajowe Stowarzyszenie Realtorów w USA), od 2000 r. z CEPI (Europejska Rada Nieruchomości).
  Podpisanie w czerwcu 2001 roku, jako jeden z członków założycieli umowy powołującej Międzynarodowy Alians Stowarzyszeń Rynku Nieruchomości - związku wiodących krajowych organizacji nieruchomościowych z całego świata. Głównym jego celem jest pomaganie członkom stowarzyszeń w wydajnym i skutecznym prowadzeniu działalności na skalę międzynarodową wykorzystując wspólną platformę internetową. Oprócz Polski do członków założycieli należą: Argentyna, Brazylia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Kanada, Kostaryka, Łotwa, Meksyk, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja, Stany Zjednoczone, Szwecja, Tajlandia, Ukraina, Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

  7.
  Badania opinii społecznej  nt. Wizerunku pośrednika w obrocie nieruchomościami 
  W 2008 roku Polska Federacja Rynku Nieruchomości zleciła firmie PENTOR profesjonalne badania opinii publicznej na temat wizerunku pośrednika w obrocie nieruchomościami. To pierwsza ale z pewnością nie ostatnia analiza aktualnej sytuacji ważnych aspektów rynku nieruchomości. Zawód pośrednika w  obrocie nieruchomościami jest oparty na zaufaniu, a to z kolei stanowi pochodną relacji pośrednik - klient. Od  jakości tych  relacji, jak również sposobu postrzegania zawodu, uprzedzeń i założeń, a także istnienia i treści stereotypów i klisz funkcjonujących w odbiorze społecznym zależy wizerunek  pośredników, ich wiarygodność i  prestiż tego  zawodu. Obiektywna ocena, oparta na badaniach pozwoliła odpowiedzieć  na pytanie  czy i w jakim zakresie powinniśmy zmieniać nasz sposób działania, kształtować codzienną  praktykę i postawy.

  8.
  Zbiorowy System Zarządzania Jakością (SZJ) PFRN w latach 2005-2011 tworzyła, wdrażała i nadzorowała System Zarządzania Jakości zgodny z Normą ISO PN-EN 9001:2009 w biurach pośrednictwa. W tym okresie PFRN skutecznie wdrożyła System w 82 biurach. Biura te w czterech turach pozyskały Certyfikat Jakości ISO 9001. System Zarządzania Jakością był ewenementem na rynku polskim - był pierwszym Systemem w biurach pośrednictwa typu zbiorowego, a także wyjątkowym przedsięwzięciem opisania procedur pośrednictwa, które są uniwersalne dla kilkudziesięciu biur o różnych strukturach organizacyjnych oraz działających na różnych rynkach. System został stworzony przez zespół wdrożeniowy, w skład którego weszli doświadczeni pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Nad zgodnością Systemu z normą ISO 9001 czuwali konsultanci z jednej z najlepszych firm doradczych w Polsce Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Certyfikowała nas jedna z największych firm Dekra Certification.

  9. Wdrożenie (2008) systemu weryfikacji praktyk – system kształcenia  osób które chciały uzyskać licencje zawodowe pośrednika lub zarządcy, składał się z dwóch części: teoretycznej, czyli studiów, wcześniej kursów specjalistycznych, opartych na określonym przez właściwego ministra minimum programowym,  i części praktycznej . PFRN, na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Infrastruktury, opracowało program praktyk oraz uzyskało możliwość wydawania dzienników praktyk. Dzienniki praktyk były weryfikowane pod względem formalnym i zgodności z programem, przez pełnomocników ds. praktyk wyznaczonych przez poszczególne stowarzyszenia regionalne. Ponieważ praktyki mógł prowadzić każdy, kto odpowiednio długo posiadał licencję zawodową pośrednik bądź zarządcy i  miał nieposzlakowaną opinię.  Odbywały się również tzw. praktyki warsztatowe, gdzie kolejne zagadnienia, w formie ćwiczeń były przedstawione przez doświadczonych profesjonalistów. Praktyki nie tylko pomagały zdać państwowy egzamin, ale również poprzez praktyki można było przekazać wspólnie obowiązujące standardy, zasady etyki i istotne dla zawodów nieruchomościowych wartości.

  10. Fagora.pl 
  ogólnopolski portal, oficjalny serwis Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, którego celem jest prezentacja ofert nieruchomości z całej Polski. Portal nieruchomości Fagora.pl (tylko wiarygodne oferty nieruchomości)  jest odpowiedzią na rosnącą w społeczeństwie i wśród przedsiębiorców potrzebę dostępu do kompleksowo gromadzonej i rzetelnie przedstawianej informacji w ramach branży obrotu nieruchomościami w Polsce.

  11. SJ Expert w ramach Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości powstał program - System Jakości PFRN „Expert” - to przedsięwzięcie, którego głównym celem jest ujednolicenie procesu obsługi klienta oraz podniesienie jakości świadczonych usług. System jest skierowany do biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, z których pośrednicy zrzeszeni są w regionalnych stowarzyszeniach PFRN. System Jakości jest branżowym odpowiednikiem SZJ i pozwoli wyróżnić podmioty działające zgodnie z prawem oraz standardami zawodowymi, w których pośrednicy podnoszą swoje kwalifikacje i dbają o jakość usług. Polska Federacja Rynku Nieruchomości udziela rekomendacji biurom działającym w tym Systemie, a także nadaje certyfikaty pośrednikom i pracownikom zatrudnionym w tych biurach.
   
  12. Tumaczenie normy - Dzięki działaniom Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, która podpisała stosowana umowę z PKN norma PN-EN 15733:2010 (usługi agentów nieruchomości) została przetłumaczona na język polski i opublikowana przez PKN. Dzięki temu od maja 2014 szkolenia/ konferencje / kongresy organizowane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości i niektóre stowarzyszenia spełniają wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010

  13.
  CEPI – European Association of Real Estate Professions. Europejska Rada Zawodów Rynku Nieruchomości. Społeczne organizacje zawodowe są wyrazem wolnego rynku, podmiotowej wolności i swobody wyrażania poglądów. W przypadku zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami, najważniejszą, europejską strukturą jest CEPI - Europejska Rada Zawodów Rynku Nieruchomości z siedzibą w Brukseli. Powstała w 1990 roku i w owym czasie reprezentowała ok 200 tysięcy profesjonalistów,  z 30  organizacji zawodowych państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedstawiciele polskich zarządców i pośredników od 2000 roku byli uczestnikiem -kandydatem, a po wejściu Polski do Unii w 2004 roku, PFRN stała się pełnoprawnym członkiem Rady. W listopadzie 2014 doszło do połączenia z drugą co do wielkości europejską organizacją CEI. Od tego czasu 34 narodowe organizacje, skupiające blisko 300 tysięcy profesjonalistów rynku nieruchomości uzyskały wspólną reprezentację w Brukseli. CEPI –CEI to płaszczyzna dyskusji, sporów  i jednocześnie narzędzie komunikacji – wewnętrznej i zewnętrznej. To również sposób wpływania na treść dyrektyw i europejskiego prawa. Unijne swobody tworzą wspólny rynek nieruchomości, ale jego pełna unifikacja na pewno nie będzie szybka, jeśli w ogóle możliwa. Współpraca i wyrównywanie standardów jest żmudnym procesem, wymagającym czasu, cierpliwości i zaangażowania ze strony wszystkich zainteresowanych.  Międzynarodowe organizacje zawodowe pomagają w tym procesie, poprzez wspólną dyskusje, szkolenia, ankiety i analizy, panele i seminaria

  14. Centralny Rejestr pośredników i zarządców (CR, szkolenia, specjalizacje) - PFRN, w odpowiedzi na deregulację zawodów stworzyła ogólnopolski system nadawania licencji zawodowych Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości. Jest to dobrowolny system potwierdzania kwalifikacji zawodowych oraz zdobywania wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu pośrednika i zarządcy nieruchomości. Osoby, które wypełnią obowiązki nałożone Regulaminem Nadawania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami i Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości uzyskują licencję PFRN oraz mogą zostać wpisane  do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców Nieruchomości PFRN prowadzonego pod adresem www.rejestr.pfrn.pl., jeśli złożą stosowny wniosek internetowy. Osoby, które posiadają licencje zawodowe nadane  do końca 2014 roku w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek bez wstępnych warunków. Dla pozostałych zainteresowanych konieczne jest odbycie 60. godzinnego kursu, którego program został opracowany przez Komisję Edukacji PFRN i jest realizowany przez Stowarzyszenia regionalne

Zobacz także inne teksty:
STATUT
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
CELE
MISJA
HISTORIA

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA