Ubezpieczenia obowiązkowe - co powinienem o nich wiedzieć?

OFERTA UBEZPIECZENIA OC DLA POŚREDNIKÓW 2019

Informujemy, że przygotowana przez SAGA Brokers propozycja w zakresie ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami jest dostępna na stronach serwisu internetowego www.sagabrokers.pl

Dlaczego oferta SAGA Brokers?

 • dwóch ubezpieczycieli do wyboru: Concordia i PZU

 • atrakcyjne zniżki - do 60%

 • niskie składki - już od 170 zł

 • wysokie sumy gwarancyjne - nawet do 1,5 mln EUR

 • szeroki zakres ubezpieczenia
  • ochrona przed błędami pracowników (również działaniami umyślnymi)
  • brak regresu w przypadku rażącego niedbalstwaa
  • możliwość rozszerzenia o ryzyka dodatkowe – szkody powstałe wskutek wykonywania opracowań i ekspertyz oraz doradztwa w zakresie rynku nieruchomości w związku z wykonywaniem czynności pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • asysta przy likwidacji szkody - działamy zawsze jako pełnomocnik pośrednika
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC pośredników kredytu hipotecznego - ubezpieczenie nie jest oferowane w serwisie frontin.pl, dlatego zainteresowanych zapraszamy na stronę www.sagabrokers.pl/posrednictwo-kredytowe, na której znajduje się informacja na temat ubezpieczenia oraz wniosek do pobrania
 • doświadczenie - wieloletnia współpraca z PFRN

Przypominamy o nowych obowiązkach pośrednika:

- pośrednik ma obowiązek załączyć do umowy pośrednictwa kopię aktualnego dokumentu
ubezpieczenia (polisy lub certyfikatu)
- pośrednik ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o wszelkich zmianach w
ubezpieczeniu
- pośrednik ma obowiązek niezwłocznie informować stronę umowy o zawarciu nowej umowy
ubezpieczenia

w przeciwnym razie strona umowy pośrednictwa ma prawo wypowiedzieć ją ze skutkiem natychmiastowym, jeśli wezwie w formie pisemnej do przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia i w ciągu 7 dni jej nie otrzyma!W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z SAGA Brokers


**********************************************


WAŻNE INFORMACJE:


SAGA Brokers przygotowała pakiet informacji dotyczących ubezpieczeń dla pośredników. Warto wiedzieć, nie tylko gdzie i za jaką cenę, ale przede wszystkim dlaczego i na jakich warunkach należy zawierać ubezpieczenie.

Czy muszę się ubezpieczyć?Tak, ponieważ ubezpieczenie jest wymagane przez przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

Tak, ponieważ za brak ubezpieczenia grozi kara w wysokości do 20.000 zł nakładana przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej w drodze decyzji administracyjnej.

Tak, ponieważ dodatkową sankcją za nieprzedłożenie kopii dokumentu ubezpieczenia w ciągu 7 dni klientowi, który o to zawnioskuje, jest możliwość wypowiedzenia umowy pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym.

Tak, ponieważ ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo działania, ochronę finansową na wypadek nieprzewidzialnych okoliczności spowodowanych albo bezpośrednim działaniem pośrednika, albo osób wykonujących czynności pośrednictwa pod jego nadzorem.

Kto powinien się ubezpieczyć?

Obowiązkowemu ubezpieczeniu OC podlega pośrednik w obrocie nieruchomościami.
Od września 2017 r. Ustawa o gospodarce nieruchomościami definiuje pośrednika jako przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa.
Ubezpieczeniem pośrednika objęte są osoby działające pod jego nadzorem (nie muszą posiadać swojego ubezpieczenia).

Ubezpieczenie powinny posiadać:
- osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność z zakresu pośrednictwa,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (nawet jeśli pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest tylko jednym z wielu rodzajów prowadzonej działalności),
- wspólnicy w spółce cywilnej (każdy z osobna), spółka bowiem nie jest podmiotem praw i obowiązków, zatem nie może zawrzeć umowy ubezpieczenia.Kiedy powinienem wykupić ubezpieczenie?

Jeśli zaczynasz działalność – złóż wniosek najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania czynności pośrednictwa.

Jeśli wznawiasz umowę – pamiętaj, ubezpieczenie działa 12 miesięcy i nie wznawia się automatycznie. Złóż wniosek nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania polisy. Wprawdzie zachowasz zniżkę za bezszkodowość, jeśli przerwa nie przekroczy30 dni, ale od września 2017 r. za brak ubezpieczenia grozi kara (minimum 8 tys. zł).

Ile powinna wynosić suma gwarancyjna?Rozporządzenie Ministra Finansów określa minimalną sumę, na jaką musi ubezpieczyć się pośrednik, na 25.000 EUR. Gwarantuje ona spełnienie obowiązku, ale nie zapewnia bezpieczeństwa w codziennym działaniu. Zwłaszcza od momentu, kiedy obowiązek ubezpieczenia dotyczy przedsiębiorcy. Suma dotyczy całego biura, bez względu na ilość zatrudnionych w nim osób. Dlatego warto przemyśleć wybór wyższej sumy. W naszej ofercie wszystkie sumy gwarancyjne  broker proponuje na warunkach ubezpieczenia obowiązkowego (bez katalogu wyłączeń).

Jakiego ubezpieczyciela mogę wybrać?


SAGA Brokers rekomenduje dwóch ubezpieczycieli:

- Concordia Polska TUW;

- PZU SA;

Są to towarzystwa, które proponują - oprócz ochrony zgodnej z wymaganiami ustawowymi - atrakcyjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia oraz system zniżek, np. za kontynuację ubezpieczenia, bezszkodowość, członkostwo w PFRN, licencję PFRN.

NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA