WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Polska Federacja Rynku Nieruchomości współpracuje/lub współpracowała z międzynarodowymi organizacjami związanymi z rynkiem nieruchomości, m.in.

CEPI - European Council Real Estate Professions

Europejska Rada Nieruchomości (po francusku: Conseil Européen des Professions Immobilieres - CEPI) jest międzynarodową organizacją typu non-profit z siedzibą w Brukseli zrzeszająca najważniejsze organizacje i stowarzyszenia zawodowe rynku nieruchomości z państw członkowskich Unii Europejskiej reprezentujące ponad 200 000 specjalistów. W czerwcu 2000 roku PFRN podpisała z CEPI porozumienie na mocy którego stała się członkiem kandydatem CEPI.

NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS (NAR) 

National Association of Realtors (NAR) - Krajowe Stowarzyszenie Realtorów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej jest największą organizacją na świecie zrzeszającą specjalistów rynku nieruchomości. NAR zostało utworzone w 1908 roku i skupia obecnie 1,1mln. członków w 1 700 stowarzyszeniach/związkach.

INSTYTUT CCIM

Instytut CCIM (do końca 2000 r. Instytut Komercyjnego Inwestowania w Nieruchomości - CIREI) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych prowadzi programy edukacyjne i przyznaje tytuł Dyplomowanego Specjalisty Komercyjnych Inwestycji na Rynku Nieruchomości (Certified Commercial Investment Member - CCIM). Ruch CCIM został zapoczątkowany ponad 40 lat temu przez praktyków, którzy pragnęli wznieść się na wyższy poziom profesjonalizmu specjalistów rynku nieruchomości. Do dnia dzisiejszego tytuł uzyskało 17000 profesjonalistów.

MAINSTREET ORGANIZATION OF REALTORS® (MORe)

Organizacja zawodowa zrzeszająca ponad 16.000 członków Amerykańskiej Federacji Rynku Nieruchomości pracujących w regionie Chicago. Z PFRN współpracuje od 2016 roku.

HUDSON GATEWAY ASSOCIATION OF REALTORS (HGAR)

HGAR obsługuje społeczność nieruchomości w Nowym Jorku od 1916 roku. PFRN podjęła współpracę z organizacją w listopadzie 2023 roku.

BELARUSIAN ASSOCIATION OF REAL ESTATE - BELREA

Stowarzyszenie BelREA zostało utworzone w celu wspierania rozwoju rynku nieruchomości w Republice Białorusi, podnosząc standardy praktyki w zakresie nieruchomości i zwiększając dobrobyt obywateli Białorusi.
Umowa o współpracy została podpisana w dniu 3 listopada 2018 roku na konferencji NAR w Bostonie.

INTERNATIONAL REAL PROPERTY FOUNDATION (IRPF)

IRPF, czyli Międzynarodowa Fundacja ds. Nieruchomości (do 2000 r. EERPF) jest niezależną organizacją powołaną przez amerykańskie Krajowe Stowarzyszenie Realtorów w 1992r. w celu wspomagania procesu powstawania stowarzyszeń zawodów działających na rynkach nieruchomości w różnych krajach świata. Pomoc IRPF odegrała ważną rolę w powstaniu i rozwoju Federacji oraz pierwszych Stowarzyszeń Pośredników.

 

FIABCI - The International Real Estate Federation

W 1945, we Francji powstała Narodowa Federacja Zarządców Nieruchomości. W 1948  odbył się pierwszy międzynarodowy kongres, z udziałem delegatów z  Belgii, Kanady, Szwajcarii, Danii, Wielkiej Brytanii i Holandii. W 1956 roku organizacja przyjęła nazwę Międzynarodowa Federacja Zarządców i Agentów Nieruchomości -  Federation Internationale des Administrateurs de Biens Conseils et Agents Immobiliers, w skrócie FIABCI. W 1964 przekształcona została w Międzynarodową Federację Nieruchomości - International Real Estate Federation, pozostawiając jednak dotychczasowy akronim. Ze 100 organizacjami zawodowymi, skupiającymi ok. 1,5 mln członków, 65 instytucjami akademickimi i 3000 indywidualnych członków z przeszło 60 państw, FIABCI jest najbardziej reprezentatywną organizacją w nieruchomościowym biznesie na świecie. Jest otwarta na szeroką grupę specjalistów związanych z nieruchomościami, począwszy od urbanistów poprzez architektów, zarządców, pośredników, rzeczoznawców, deweloperów, bankowców, na dekoratorach wnętrz skończywszy. FIABCI organizuje światowe i regionalne kongresy, które poza dyskusją nad tematami związanym z gospodarowaniem nieruchomościami, są okazją do promocji lokalnego rynku nieruchomości państwa gospodarza.

INSTITUTE OF REAL ESTATE MANAGEMENT (IREM)

Na podstawie umowy o współpracę zawartej przez Federację z IREM /Instytut Zarządzania Nieruchomościami z Chicago w dniu 6 listopada 2017 roku organizowane będą szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami prowadzone przez amerykańskich wykładowców. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli pełny cykl szkoleń oraz napisali plan zarządzania wybranej przez siebie nieruchomości, mieli szansę zdobycia prestiżowego tytułu CPM (Certified Property Manager) przyznawanego przez IREM. PFRN będzie jedynym organizatorem kursów IREM w Polsce.

STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW NIERUCHOMOŚCI (REALTORS) UKRAINY

Podczas Konferencji NAR San Francisco w listopadzie 2019 roku została podpisana umowa partnerstka ze Stowarzyszeniem z Ukrainy. Współpraca ma się opierać na proponowaniu kursów CCIM i IREM dla ukraińskich studentów.

CEREAN - Central European Real Estate Associations Network 

Środkowo Europejskie Porozumienie Stowarzyszeń Rynku Nieruchomości. Powstało z inicjatywy organizacji pośredników i zarządców z Czech, Słowacji, Węgier i Polski w 1994 roku. Aktualnie, poza założycielami, członkami są organizacje z Bułgarii, Rumunii, Rosji, Łotwy, Ukrainy, Armenii, Gruzji i Turcji. Najważniejszymi celami CEREAN są: ułatwianie rozwoju regionalnych rynków nieruchomości, popieranie międzynarodowych inwestycji nieruchomościowych, wymiana informacji i doświadczeń, pomoc stowarzyszeniom w uzyskaniu samowystarczalności poprzez tworzenie demokratycznych mechanizmów, rozwój bazy członkowskiej, kodeksy etyki i standardy zawodowe, szkolenia, systemy licencjonowania, tworzenie bibliotek, zbiorów danych i systemów MLS. Jednym z najważniejszych przejawów aktywności zewnętrznej CEREAN są coroczne konferencje, organizowane w różnych państwach regionu od 1995 roku. Aktualnie biuro CEREAN znajduje się w Bukareszcie.

Zobacz także inne teksty:
STATUT
NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA
CELE
MISJA
HISTORIA

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA