Rejestr klauzul niedozwolonych

Klauzule wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych dotyczące umów pośrednictwa, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

Do rejestru wpisywane są postanowienia umowne uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

_________________________________________

data ostatniej aktualizacji: 15-10-2016

Numer wpisu: 6597 - Data wyroku: 2016-05-23
"Strony zgodnie postanawiają, że każdej z nich należna będzie tylko jedna kara umowna w przypadku jednoczesnego zaistnienia zdarzeń uzasadniających naliczenia każdej z kar przysługujących za nienależyte wykonanie zobowiązania lub niewykonanie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. Podobnie w przypadku zbiegu prawa Sprzedającego lub naliczenia odsetek i kary umownej, Sprzedający uprawniony będzie do żądania zapłaty przez Kupującego albo należnych odsetek, albo kary umownej. Wybór żądania prawa podlegającego zbiegowi leży po stronie uprawnionego"

Numer wpisu: 6596 - Data wyroku: 2016-05-23
"albo od umowy nie odstępować i wówczas Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić na rzecz kupującego karę umowną w wys. 0,01% (jedna setna procenta) Ceny za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 3% Ceny…"

Numer wpisu: 6594 - Data wyroku: 2016-05-23
"…temin Wybudowania Budynku określony w § 4 ust.2, może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż o 90 (dziewięćdziesiąt) dni, wskutek zaistnienia którejkolwiek z okoliczności niezależnych od Sprzedającego, takich jak w szczególności: 1) zmiany przepisów prawa budowlanego w taki sposób, że Wybudowanie Budynku wymagało będzie dokonania innych czynności faktycznych lub prawnych, jakie na dzień dzisiejszy konieczne nie były"

Numer wpisu: 6593 - Data wyroku: 2016-05-23
"Stwierdzone i zapisane w protokole Odbioru Lokalu wady i usterki zostaną usunięte przez Sprzedającego niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 90 dni (dziewięćdziesięciu) od dnia jego podpisania. Jeżeli w tym terminie Sprzedający nie usunie przedmiotowyych wad i usterek, wówczas Kupujący może od niniejszej umowy odstapić, lecz nie później niż od dnia 31.01.2012 r. W przypadku odstąpienia przez Kupujacego od niniejszej umowy, przysługuje mu kara umowna w wysokości 3% (trzy procent) Ceny. Wówczas w terminie 30 (trzydziestu) dni...Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę zaliczek wpłaconych przez niego Sprzedającemu na poczet Ceny, powiększona o kwotę kary umownej w wysokości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym"

Numer wpisu: 6592 - Data wyroku: 2016-05-23
"Strony również zgodnie postanawiają, że w przypadku, gdyby ostateczna powierzchnia balkonu i tarasu była mniejsza lub większa w stosunku do powierzchni określonej w § 2 ust. 2 i pkt 2 powyżej, wówczas Strony uznają, iż balkon i taras będą wykonane zgodnie z niniejszą umową, a różnica ta nie będzie stanowiła podstawy do jakichkolwiek wzajemnych roszczeń Stron"

Numer wpisu: 6591 - Data wyroku: 2016-05-23
"powierzchnia Lokalu może ulec zmianie nie więcej niż o 5% (pięć procent) i w takim przypadku uważa się, że Lokal wykonano zgodnie z niniejszą umową i Stronom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy z powołaniem się na tę okoliczność"

Numer wpisu: 6520 - Data wyroku: 2016-04-21
"Spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny w Bydgoszczy"

Numer wpisu: 6519 - Data wyroku: 2016-04-21
"Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Pośrednikowi również w sytuacji, kiedy nieruchomość zostanie sprzedana po okresie obowiązywania umowy z klauzulą wyłączności, ale klientowi który ogladał nieruchomość i uzyskał skierowanie adresowane od Pośrednika"

Numer wpisu: 6518 - Data wyroku : 2016-04-21
"Ewentualne wypowiedzenie umowy, jej rozwiązanie lub wygaśnięcie z jakichkolwiek przyczyn nie skutkuje wobec wcześniej pobranych od Pośrednika wskazań Nieruchomości"

Numer wpisu: 6503 - Data wyroku: 2016-04-13
"Pośrednikowi przysługuje wynagrodzenie jak w § 4 pkt 4 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zawrze umowę sprzedaży w okresie 12 m-cy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, a Nabywcą będzie klient wskazany przez Pośrednika w czasie jej trwania"

Numer wpisu: 6467 - Data wyroku: 2016-04-13
"Datę przystąpienia do aktu i notariusza wskaże Deweloper. Kupującemu przysługuje prawo wyboru notariusza spośród kancelarii notarialnych mających siedzibę w Warszawie, z tym, że w takim wypadku akt odbędzie się w siedzibie Dewelopera"

Numer wpisu: 6466 - Data wyroku: 2016-03-02
"Kupujący akceptuje fakt, iż w tych budynkach prowadzona będzie działalność gospodarcza - w tym np.: salony, butiki, restauracje, kawiarnie, banki, instytucje finansowe, biura, apteki, placówki opieki zdrowotnej, sklepy oraz lokale usługowe oferujące towary spożywcze i konsumpcyjne, w tym napoje alkoholowe itp. - w ramach której prowadzone będą zwyczajowe czynności związane z oferowaniem towarów i usług oraz bieżącym funkcjonowaniem lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne. Kupujący wyraża zgodę na immisje związane z prowadzeniem działalności w lokalach użytkowych, wynikające z gospodarczego przeznaczenia poszczególnych lokali. Przeznaczenie gospodarcze lokali wynikało będzie z uzyskanych w tym celu i przewidzianych prawem zezwoleń oraz ewentualnych umów na użytkowanie lokalu"

Numer wpisu: 6360 - Data wyroku: 2016-01-22
"Pośrednik zastrzega sobie prawo współpracy z innymi profesjonalnymi pośrednikami w zakresie wykonania niniejszej umowy"

Numer wpisu: 6359 - Data wyroku: 2016-01-22
"Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego będzie bezskuteczne, jeżeli przed jego dokonaniem, w dacie jego dokonania lub po dokonaniu wypowiedzenia umowy zawarł on - chociażby bez udziału Pośrednika - umowę przedwstępną, zobowiązującą bądź umowę rozporządzającą przenoszącą prawa do Nieruchomości, która została mu zaprezentowana przez Pośrednika przed dokonaniem wypowiedzenia; warunek ten w razie ziszczenia się będzie mieć moc wsteczną"

Numer wpisu: 6358 - Data wyroku :
2016-01-22
"Zamawiający i Pośrednik ustalają, że wynagrodzenie Pośrednika za czynności objęte niniejszą umową, t.j. w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy przedwstępnej, zobowiązujacej lub umowy rozporządzającej przenoszącej prawa do Nieruchomości zaprezentowanej Zamawiającemu przez Pośrednika, wynosi ..... % ceny transakcyjnej + podatek VAT 23% i jest płatne w dniu zawarcia umowy rozporządzającej przenoszącej prawa do Nieruchomości"

Numer wpisu: 6357 - Data wyroku : 2016-01-27
"Ewentualne spory w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony mogą poddać do oceny przez Komisję Etyki Zawodowej przy WSPON lub rozstrzygnięciu przez właściwy dla miejsca siedziby Pośrednika sąd powszechny"

Numer wpisu: 6341 - Data wyroku :
2016-01-27
"W przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości na rzecz kontrahenta znalezionego dzięki staraniom Agencji, Zgłaszający zobowiązuje się zapłacić Agencji wynagrodzenie w wysokosci…% + VAT (23%) ceny sprzedaży przedmiotu umowy"

Numer wpisu: 6336 - Data wyroku: 2016-01-27
"Strony oświadczają, że sprawy sporne mogą powierzyć do rozpatrzenia przez Sąd Polubowny Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości w Warszawie lub w Sądzie Rejonowym w Gliwicach"

Numer wpisu: 6218 - Data wyroku: 2015-09-24
"Uprawniona zobowiązuje się, że w każdym przypadku przyjęcia osoby trzeciej na mieszkanie, przed uzyskaniem zgody Funduszu (...) osoba ta okaże Funduszowi oświadczenie, złożone w formie aktu notarialnego, które będzie obejmowało poddanie się przez tę osobę egzekucji na podstawie art. 777 par. 7 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie obowiązku wydania podmiotowego lokalu Funduszowi w terminie 30 dni od dnia śmierci Uprawnionej"

Numer wpisu: 6170 - Data wyroku: 2015-08-10
"Wypowiedzenie lub odstąpienie przez Zamawiającego stanie się skuteczne pod warunkiem, że przed jego dokonaniem Zamawiający nie uzyskał od Pośrednika danych osoby (bądź podmiotu), która w ciągu 12 miesięcy następujących po dacie złożenia Pośrednikowi oświadczenia o wypowiedzeniu bądź odstąpieniu od niniejszej umowy zawarła z Zamawiającym umowę przedwstępną, zobowiązującą bądź rozporządzającą przenoszącą prawa do przedmiotowej Nieruchomości; warunek ten - w razie ziszczenia się - będzie mieć moc wsteczną"

Numer wpisu: 6166 - Data wyroku: 2015-09-03
"Prowizja POŚREDNIKA za usługę określoną w § 2 wynosi ..... plus 23% VAT (słownie: ...... plus 23% VAT) ceny przedmiotu sprzedaży"

Numer wpisu: 6142 - Data wyroku: 2015-06-09
"Koszty korzystania z budynku mieszkalnego oraz ewentualne koszty związane z administracją budynku i utrzymaniem urządzeń wspólnych, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali ponosi kupujący od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego budynku mieszkalnego"

Numer wpisu: 6141 - Data wyroku: 2015-06-09
"Strony postanawiają, że przeniesienie na Nabywcę prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia odbioru lokalu nie później niż do dnia..."

Numer wpisu: 6140 - Data wyroku: 2015-06-09
"Strony postanawiają, że przeniesienie na Nabywców prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia odbioru lokalu nie później niż do dnia 31 (trzydzieści jeden) marca 2014 (dwa tysiące czternaście) roku"

Numer wpisu: 6139 - Data wyroku: 2015-06-09
"Przeniesienie na Nabywcę prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego nastąpi w terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia odbioru lokalu mieszkalnego najwcześniej w terminie od 31 (trzydzieści jeden) stycznia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku do dnia 30 (trzydzieści) kwietnia 2015 (dwa tysiące piętnaście) roku"

Numer wpisu: 6125 - Data wyroku: 2015-05-19
"W przypadku rozwiązania umowy na wyłączność w związku ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy przez którąś ze stron lub na podstawie zgodnych oświadczeń stron (pkt 7) lub nie dotrzymania warunków wyłączności (zawarcie Umowy pośrednictwa z innym biurem w okresie związania Umową), Pośrednikowi należy się wynagrodzenie za związane z kosztami czynności podjęte zanim doszło do rozwiązania umowy: 
a) według rachunku za czynności wymienione w pkt 3 
b) w kwocie ryczałtowej brutto 3000,00, słownie: trzy tysiące złotych"

Numer wpisu: 6099 - Data wyroku: 2015-04-28
"W przypadku, gdy Zamawiający odmówi zawarcia umowy objętej zleceniem z osobą wskazaną przez Pośrednika za cenę i na warunkach określonych w zawartej i obowiązującej umowie pośrednictwa, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić pośrednikowi karę umowną w wysokości wcześniej ustalonego wynagrodzenia lub..."

Numer wpisu: 6095 - Data wyroku: 2013-12-03
"Wybudowanie Budynku nastąpi w terminie do dnia 30.06.2012 r., przy czym opóźnienie w wybudowaniu budynku do 90 dni po w/w terminie pozostaje bez wpływu na zobowiązania finansowe Sprzedającego. Przez wybudowanie budynku należy rozumieć termin, w którym SPRZEDAJĄCY dokona zgłoszenia KUPUJĄCEMU Lokalu do odbioru technicznego"

Numer wpisu: 6076 - Data wyroku: 2013-02-05
"W przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu określonego pkt 3a z przyczyn leżących po stronie Zlecającego jest on zobowiązany do zwrotu Agencji wszystkich kosztów związanych z czynnościami podjętymi w celu realizacji transakcji w wysokości 50% prowizji określonej w pkt 2a niniejszej umowy"

Numer wpisu: 6075 - Data wyroku: 2015-04-28
"Zawarcie w późniejszym terminie umowy, objętej powyższym zleceniem z podmiotem wskazanym przez Pośrednika za cenę i na warunkach określonych w zawartej i obowiązującej umowie pośrednictwa (z pominięciem Pośrednika) rodzi obowiązek zapłaty prowizji"

Numer wpisu: 6067 - Data wyroku: 2015-03-19
"W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z dowolnym kontrahentem wyszukanym przez Firmę, osobę jemu bliską (...) po rozwiązaniu niniejszej umowy Klient zapłaci Firmie kwotę... zł w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży"

Numer wpisu: 6066 - Data wyroku: 2015-03-19
"Podwyższenie ceny oferowanej może nastąpić wyłącznie pod warunkiem jej akceptacji przez Firmę oraz podpisaniu aneksu do niniejszej umowy, przed wskazaniem przez Firmę nabywcy"

Numer wpisu: 6065 - Data wyroku: 2015-04-23
"Połowę kwoty prowizji w formie zadatku najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedwstępnej"

Numer wpisu: 6063 - Data wyroku: 2015-04-17
"W przypadku jeżeli nie nastąpi zawarcie notarialnej umowy przyrzeczonej Zamawiający zapłaci Pośrednikowi pozostałą część prowizji w dniu kiedy ta umowa powinna zostać zawarta"

Numer wpisu: 6062 - Data wyroku: 2015-04-17
"Jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub osoba pozostająca z nim w stosunku osobistym tego rodzaju, że istnieje podstawa do przyjęcia, że działa na rzecz Zamawiającego, zawrze umowę sprzedaży Nieruchomości z osobą wskazaną przez pośrednika, bez udziału Pośrednika, zobowiązany jest zapłacić Pośrednikowi karę umowną w wysokości należnej prowizji, o której mowa w par. 4 pkt 1 w terminie 14 dni od dokonania tej czynności"

Numer wpisu: 6010 - Data wyroku: 2013-06-20
"W razie niezapłacenia przez kupującego ceny lub jej części sprzedawca z zachowaniem art. 2.2.4 będzie mógł odstąpić od niniejszej umowy i zatrzymać zadatek"

Numer wpisu: 6008 - Data wyroku: 2011-11-30
"Każda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu wskazanego w umowie, w tym adresów dla doręczeń, pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres dotychczasowy"

Numer wpisu: 6000 - Data wyroku: 2013-09-23
"Zasady umowy obowiązują po jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub wypowiedzeniu co do Klientów reprezentowanych i pokwitowanych przez Zamawiającego w czasie obowiązywania niniejszej umowy"

Numer wpisu: 5994 - Data wyroku: 2013-08-29
"Pośrednik zachowuje prawo do całości wynagrodzenia także, w przypadku, gdy: 
a) Zamawiający podpisze w trakcie obowiązywania niniejszej umowy umowę przedwstępną lub umowę sprzedaży lokalu bez udziału pośrednika"

Numer wpisu: 5983 - Data wyroku: 2014-11-19
"Jeżeli umowa przyrzeczona będzie poprzedzona umową przedwstępną zamawiający zobowiązuje się zapłacić połowę należnego wynagrodzenia w dniu jej podpisania, która nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się którejkolwiek ze stron transakcji"

Numer wpisu: 5982 - Data wyroku: 2014-11-26
"Rozwiązanie umowy zawartej na zasadzie wyłączności możliwe jest tylko w przypadku złożenia pisemnego oświadczenia przez Zamawiającego o rezygnacji ze sprzedaży-zamiany-wynajmu i po wpłaceniu Pośrednikowi zryczałtowanej kwoty zwrotu poniesionych wydatków w wysokości 3.000 zł"

Numer wpisu: 5981 - Data wyroku: 2014-09-18
"Obowiązek zapłaty kary umownej (w wysokości określonej w pkt. 8) i prowizji (określonej w pkt. 4) dotyczy również sytuacji, w której umowę z klientem wskazanym przez PRZEDSIĘBIORCĘ zawrze pełnomocnik Zamawiającego lub osoba bliska (3) nawet dwa lata po wygaśnięciu niniejszej umowy"

Numer wpisu: 5980 - Data wyroku: 2014-09-18
"W przypadku dokonania transakcji objętej niniejszą umową bez udziału POŚREDNIKA z klientem wskazanym przez POŚREDNIKA, bez względu na okoliczności, nawet w okresie dwóch lat po rozwiązaniu niniejszej umowy, niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości określonej w pkt. 8 tej umowy"

Numer wpisu: 5979 - Data wyroku: 2014-09-18
"Jeżeli ZAMAWIAJĄCY, jego bliscy (3) lub pełnomocnik lub osoby związane kapitałowo lub osobowo z ZAMAWIAJĄCYM zawrą umowę kupna (nabycia)/najmu nieruchomości podanej w KARCIE KLIENTA POSZUKUJĄCEGO, z pominięciem POŚREDNIKA, a fakt ten zostanie przez POŚREDNIKA ujawniony, ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się bez protestu zapłacić POŚREDNIKOWI karę umowną w wysokości prowizji wartości przedmiotu kupna/najmu wg ceny ofertowej podanej w KARCIE KLIENTA POSZUKUJĄCEGO"

Numer wpisu: 5978 - Data wyroku: 2014-09-18
"Wynagrodzenie z tytułu najmu wynosi jednomiesięczny czynsz netto"

Numer wpisu: 5977 - Data wyroku: 2014-09-18
"Zamawiający w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do: a) korzystania z usług POŚREDNIKA przy realizacji transakcji dotyczących poszukiwanych nieruchomości (1) (wskazanych w karcie klienta poszukującego, na odwrocie umowy) z osobami wskazanymi przez POŚREDNIKA bez względu na termin zawieranej umowy KUPNA/najmu wskazanej nieruchomości, również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy"

Numer wpisu: 5961 - Data wyroku: 2014-12-03
"Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie zawierał umów związanych z Nieruchomością z podmiotami wskazanymi przez pośrednika, bez jego udziału, w każdym czasie. Zastrzeżenia te dotyczące również krewnych, powinowatych, pozostających w stosunku przysposobienia oraz znajomych wskazanych podmiotów, podmiotów powiązanych z nimi kapitałowo lub organizacyjnie"

Numer wpisu: 5850 - Data wyroku: 2014-09-18
"Wszelkie spory wynikające z tej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla położenia nieruchomości"

Numer wpisu: 5839 - Data wyroku: 2014-08-29
"Wynagrodzenie ustalone przez strony płatne jest w dniu zawarcia z Kontrahentem skierowanym przez Pośrednika umowy przedwstępnej (...). Dla potrzeb niniejszej umowy Kontrahent skierowany przez Pośrednika to osoba zaintresowana dokonaniem transakcji, która otrzymała wskazanie przedmiotowej nieruchomości od Pośrednika lub Biura współpracującego, a także osoba powiązana z nim rodzinnie, majątkowo, organizacyjnie, osobowo lub osoba mu bliska"

Numer wpisu: 5838 - Data wyroku: 2014-09-11
"Strony ustalają, że wynagrodzenie PRZEDSIĘBIORCY, za wykonanie niniejszej umowy wyniesie: 2,9% brutto (dwa procent) wartości nieruchomości"

Numer wpisu: 5835 - Data wyroku: 2014-09-11
"Zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych w bazie danych Pośrednika dla celów wykonania niniejszej umowy, przekazywania informacji przez Pośrednika, rzeczoznastwa majątkowego oraz badań i analiz rynkowych"

Numer wpisu: 5826 - Data wyroku: 2014-07-22
"(...) W przypadku wycofania nieruchomości z obrotu przez Zamawiającego przed upływem okresu na jaki był ustalony, Zamawiający zapłaci Przedsiębiorcy karę umowną w wysokości jednokrotnego wynagrodzenia ustalonego w § 2 niniejszej umowy"

Numer wpisu: 5825 - Data wyroku: 2014-07-22
"Strony niniejszej umowy ustalają, iż umowa niniejsza zostaje zrealizowana, gdy (...) Zamawiający przekaże informacje uzyskane od Przedsiębiorcy osobom trzecim"

Numer wpisu: 5822 - Data wyroku: 2014-07-17
"Jeżeli Zamawiający nie wypowie umowy najpóźniej na 14 dni przed terminem jej wygaśnięcia, po tym terminie uważa się umowę za przedłużoną na kolejne 12 miesięcy"

Numer wpisu: 5821 - Data wyroku: 2014-07-17
"Obniżenie ceny sprzedaży przez Zamawiającego w wyniku negocjacji bez obecności Pośrednika nie wpływa na wysokość wynagrodzenia, prowizja będzie naliczana od ceny ofertowej"

Numer wpisu: 5820 - Data wyroku: 2014-07-17
"Strony ustalają iż, wynagrodzenie określone w par. 5 staje się należne również w przypadku braku odpowiedzi w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez wskazanego Kontrahenta w formie pisemnej deklaracji woli zakupu nieruchomości"

Numer wpisu: 5819 - Data wyroku: 2014-07-22
"(...) Zamawiający w przypadku występowania w imieniu lub na rzecz osób trzecich - przy ewentualnym braku lub przekroczeniu zakresu umocowania, a także w przypadku odmowy zaspokojenia roszczeń przez osobę/firmę przez niego reprezentowaną zaspokoi wszelkie roszczenia z tego wynikające, w tym skierowane do Przedsiębiorcy"

Numer wpisu: 5818 - Data wyroku: 2014-07-22
"Strony ustalają, że wynagrodzenie dla Przedsiębiorcy, z tytułu realizacji zamówienia (...) płatne w dniu zawarcia umowy przedwstępnej z klientem wskazanym przez Przedsiebiorcę (...), która nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się którejkolwiek ze stron"

Numer wpisu: 5809 - Data wyroku: 2014-07-25
"Zamawiający zobowiązuje się zapłacić prowizję od faktycznej transakcji, bez względu na jaki rodzaj transakcji zgłosił zapotrzebowanie do Pośrednika"

Numer wpisu: 5808 - Data wyroku: 2014-07-25
"Pominięcie Pośrednika, tj. nie zastosowanie się do par. 2 pkt 6 niniejszej umowy, powoduje oprócz obowiązku zapłaty przez Zamawiającego Pośrednikowi prowizji ustalonej w punkcie 1, a także obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości połowy tej prowizji plus podatek VAT oraz odsetek ustawowych (...)"

Numer wpisu: 5807 - Data wyroku: 2014-07-25
"W przypadku zawarcia umowy transakcyjnej objętej niniejszą umową z pominięciem Pośrednika, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości dwukrotnej prowizji"

Numer wpisu: 5806 - Data wyroku: 2014-07-25
"W przypadku zawarcia umowy transakcyjnej przez Zamawiającego, a także osoby mu bliskie lub zależne (...) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi uzgodnioną prowizję (...)"

Numer wpisu: 5786 - Data wyroku: 2013-01-28
"Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia w przypadku wynajmu oferowanego przedmiotu osobie, która bezpośrednio lub pośrednio skojarzona została z Zamawiającym przez Pośrednika (...)"

Numer wpisu: 5785 - Data wyroku: 2013-01-28
"Umowa zostaje zawarta na okres… to jest do dnia… 2011 r. Jeżeli Zamawiający nie wypowie umowy na 14 dni przed terminem jej wygaśnięcia, po tym terminie uważa się umowę za przedłużoną na następnych 12 miesięcy"

Numer wpisu: 5781 - Data wyroku: 2014-05-29
"W przypadku zwłoki w zapłacie prowizji określonej w par. 7 Oferujący (...) pokryje koszty przekazania sprawy do windykacji"

Numer wpisu: 5766 - Data wyroku: 2014-05-21
"... (właściciel) nie jest uprawniony do przyjmowania osób trzecich (wstępnych, zstępnych, powinowatych, osób bliskich i obcych) jako mieszkańców (także użytkowników lub najemców) w nieruchomości (lub jej części), bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, pod rygorem prawa Spółki do niewypłacania ... (właścicielowi) renty, w sytuacji stwierdzenia naruszenia tego obowiązku... (właściciela)"

Numer wpisu: 5765 - Data wyroku: 2014-05-21
"Obowiązek terminowego przekazywania Funduszowi wszelkich niezbędnych informacji związanych z prawidłowym wykonywaniem prawa własności Nieruchomości, takich jak w szczególności zawiadomienia o zebraniach właścicieli wspólnoty mieszkaniowej lub walnym zgromadzeniu wspólnoty mieszkaniowej. W razie uchybienia temu obowiązkowi Właściciel zobowiązany będzie każdorazowo do zapłaty kary umownej na rzecz Funduszu w wysokości 100,00 zł, która będzie mogła być potrącona z przysługującej Właścicielowi renty wynikającej z niniejszej Umowy Renty"

Numer wpisu: 5730 - Data wyroku: 2014-05-20
"W przypadku rezygnacji ze sprzedaży zgłoszonego Obiektu i rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego, Firmie będzie przysługiwać częściowe wynagrodzenie w kwocie stanowiącej…% ceny wywoławczej określonej w § 4 (...)"

Numer wpisu: 5678 - Data wyroku: 2014-03-27
"Jednocześnie Zleceniodawca przyjmuje na siebie zobowiązanie do zapłaty ustalonej wyżej prowizji w przypadku sprzedaży nieruchomości (...) w terminie do sześciu miesięcy od dnia rozwiązania umowy"

Numer wpisu: 5675 - Data wyroku: 2014-03-26
"W przypadku zawarcia przez Zamawiającego jakiejkolwiek umowy w przedmiocie korzystania z Nieruchomości lub jakiejkolwiek innej Umowy, której zawarcie uniemożliwiałoby zbycie Nieruchomości Pośrednik będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości równej wynagrodzeniu obliczonemu odpowiednio w oparciu o zapisy zawarte w § 5 pkt 1"

Numer wpisu: 5674 - Data wyroku: 2014-03-26
"Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Pośrednika o wszelkich faktach świadczących o zainteresowaniu kupnem Nieruchomości ze strony jakichkolwiek osób, a w szczególności o wszelkich ofertach i zaproszeniach do negocjacji składanych bez udziału Pośrednika, pod rygorem obowiązku zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości równej wynagrodzeniu wyliczonemu odpowiednio w oparciu o zapisy § 5 pkt. 1 niniejszej umowy, przy czym podstawa jego obliczenia nie może być niższa aniżeli pierwotnie proponowana cena Nieruchomości, zgłoszona do Systemu MLS"

Numer wpisu: 5673 - Data wyroku: 2014-03-26
"Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać w czasie trwania niniejszej umowy żadnych zleceń w zakresie objętym jej przedmiotem jakiemukolwiek innemu podmiotowi, w szczególności - innemu biuru pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także do niepodejmowania bez zgody i wiedzy Pośrednika jakichkolwiek rozmów, negocjacji w celu zbycia bądź zawarcia jakiejkolwiek innej umowy mającej za przedmiot Nieruchomość pod rygorem obowiązku zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości równej wynagrodzeniu wyliczonemu odpowiednio w oparciu o zapisy § 5 pkt"

Numer wpisu: 5667 - Data wyroku: 2014-03-27
"zleca pośrednictwo (...) za prowizję w wysokości 2,9% wartości nieruchomości (...) powiększoną o 23% podatku VAT"

Numer wpisu: 5593 - Data wyroku: 2014-01-28
"W sytuacji zgłoszenia niniejszej nieruchomości do obrotu w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, jeśli ta osoba nie zapłaci w terminie należnego wynagrodzenia za usługę pośrednictwa Zamawiający zobowiązuje się zapłacić to wynagrodzenie niezależnie na stosunek łączący go z tą osobą"

Numer wpisu: 5588 - Data wyroku: 2013-12-05
"Zamawiający zobowiązuje się również do zapłaty na rzecz Pośrednika prowizji określonej w ust. 1 powyżej, w przypadku sprzedaży nieruchomości wskazanej w par. 1 ust. 2 umowy jakiemukolwiek kontrahentowi w okresie 6 miesięcy od chwili wypowiedzenia umowy lub w okresie 2 miesięcy od chwili wygaśnięcia umowy"

Numer wpisu: 5566 - Data wyroku: 2014-01-22
"W przypadku zwłoki w zapłacie prowizji określonej w § 7, Oferujący (...) pokryje koszty przekazania sprawy do windykacji"

Numer wpisu: 5546 - Data wpisu: 2014-02-13
"W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy sprzedaży albo umowy przedwstępnej sprzedaży albo umowy najmu Nieruchomości pomiędzy Klientem, a zbywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu, Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości 150% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1" (§ 5 ust. 1 umowy).

Numer wpisu: 5545 - Data wpisu: 2014-02-13
"W przypadku niewykonania/niedotrzymania przez klienta obowiązku określonego w ust. 1 powyżej, Pośrednik zastrzega sobie prawo do pobrania kary umownej w wysokości 2.000 złotych" (§ 6 ust. 3 umowy)

Numer wpisu: 5458 - Data wpisu: 2013-11-27
"Prowizja, o której mowa w § 2 należna Pośrednikowi także wówczas, gdy Pośrednik skierował do Zamawiającego klienta, z którym następnie Zamawiający zawarł umowę bez udziału Pośrednika lub nabyli ją przedstawiciele rodzin, pełnomocnicy lub firmy należące do tej osoby"

Numer wpisu: 5401 - Data wpisu: 2013-10-28
"Rozwiązanie umowy jest bezskuteczne w stosunku do transakcji sprzedaży nieruchomości klientowi wskazanemu Zamawiającemu przez Millenium"

Numer wpisu: 5366 - Data wpisu: 2013-10-18
"Sprzedaż nieruchomości w okresie trwania umowy bez powiadomienia i z pominięciem Pośrednika, skutkuje karą umowną w wysokości podwójnego wynagrodzenia należnego Pośrednikowi, naliczonego od kwoty określonej w par. 6 tej umowy"

Numer wpisu: 5365 - Data wpisu: 2013-10-18
"W przypadku samodzielnego zawarcia umowy sprzedaży przez Zamawiającego, jego pełnomocnika lub osobę bliską z kontrahentem wskazanym przez Pośrednika, nawet po wygaśnięciu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Pośrednikowi pełne wynagrodzenie w wysokości ustalonej w par. 6 niniejszej umowy"

Numer wpisu: 5320 - Data wpisu: 2013-10-15
"Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy podpisanej z Pośrednikiem na wyłączność przed podpisaniem umowy z osobą nie będącą klientem Pośrednika, po uprzedniej zapłacie Pośrednikowi kary umownej, której wysokość strony ustalają na kwotę wynagrodzenia za usługę wynikającą z par.5"

Numer wpisu: 5319 - Data wpisu: 2013-10-15
"W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy, pomimo przedstawienia mu przez pośrednika kontrahenta gotowego kupić nieruchomość opisaną w par. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Pośrednikowi odszkodowanie w wysokości ustalonej prowizji"

Numer wpisu: 5303 - Data wpisu: 2013-10-04
"Zamawiający oświadcza, że w przypadku zawarcia przez niego umowy nabycia prawa opisanego w § 1 z osobą niewskazaną przez Pośrednika, zobowiązuje się w terminie 3 dni od daty jej zawarcia przedstawić akt notarialny nabycia tegoż prawa Pośrednikowi do wglądu. W razie niewywiązania się z tego obowiązku Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi karę umowną w wysokości 500 zł"

Numer wpisu: 5274 - Data wpisu: 2013-09-17
"Zamawiający oświadcza, że powyższe warunki umowy były uzgodnione z nim indywidualnie oraz że jest uprawniony do zaciągnięcia niniejszych zobowiązań"

Numer wpisu: 5273 - Data wpisu: 2013-09-17
"W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, stronom przysługuje wypowiedzenie niniejszej umowy za zgodą obu stron na piśmie w terminie 1 miesięcznym"

Numer wpisu: 5272 - Data wpisu: 2013-09-17
"Rozwiązanie umowy zawartej z klauzulą wyłączności jest możliwe w przypadku zaistnienia nowych okoliczności uniemożliwiających sprzedaż nieruchomości za zgodą obu Stron"

Numer wpisu: 5259 - Data wpisu: 2013-09-17
"W przypadku zgłaszania nieruchomości do obrotu w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, jeśli ta osoba nie zapłaci wynagrodzenia pośrednika w terminie, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, bez względu na stosunek łączący go z tą osobą"

Numer wpisu: 5148 - Data wpisu: 2013-08-07
"Powyższa kwota może ulec zmianie odpowiednio do uzyskanej ceny sprzedaży nieruchomości"

Numer wpisu: 5147 - Data wpisu: 2013-08-07
"W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy między Klientem, a nabywcą nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu, klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia ustalonego w §3"

Numer wpisu: 5124 - Data wpisu: 2013-08-05
"Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Przedsiębiorcy prowizję w przypadku sprzedaży oferowanego przedmiotu osobie, która bezpośrednio lub pośrednio skojarzona została z Zamawiającym przez Przedsiębiorcę, a także gdy Zamawiający w inny sposób znalazł kontrahenta"

Numer wpisu: 5021 - Data wpisu: 2013-07-01
"Zawarcie przez Klienta umowy sprzedaży z Kupującym wskazanym przez Pośrednika na wyżej wymieniony przedmiot umowy w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu uważa się za wykonanie umowy i upoważnia Pośrednika do żądania należnego wynagrodzenia"

Numer wpisu: 4997 - Data wpisu: 2013-06-25
"Pośrednik jest uprawniony także do udostępniania i przetwarzania danych osobowych Zamawiającego również w ramach sieci teleinformatycznej podmiotom, którym informacje te są niezbędne w celu sfinalizowania transakcji obrotu nieruchomościami"

Numer wpisu: 4989 - Data wpisu: 2013-06-20
"Pośrednik zachowuje prawo w całości do wynagrodzenia także w przypadku, gdy Zamawiający po rozwiązaniu niniejszej umowy zawarł umowę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości bez udziału pośrednika ale z osobą przez tego Pośrednika wskazaną i spełniającą warunki określone przez Zamawiającego w niniejszej sprawie"

Numer wpisu: 4969 - Data wyroku: 2013-06-18
"W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy między Klientem, a nabywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej Umowy jak i po jego zakończeniu, Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości 150% wynagrodzenia ustalonego w § 3."

Numer wpisu: 4968 - Data wyroku: 2013-06-18
"Klient zobowiązany jest do zapłaty prowizji w wysokości wskazanej w §3 w każdym przypadku sprzedaży nieruchomości osobie wskazanej przez Pośrednika w okresie trwania lub w okresie 3 lat po wygaśnięciu niniejszej umowy"

Numer wpisu: 4967 - Data wyroku: 2013-06-18
"Za wykonanie czynności o których mowa w § 1 i 2, Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w § 4 wynagrodzenia w wysokości 2,7 % ceny sprzedaży nieruchomości wyrażonej w umowie sprzedaży, powiększonego o 23 % podatek od towarów i usług VAT"

Numer wpisu: 4917 - Data wyroku: 2013-06-17
"Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Nieruchomości w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia tego pozwu"

Numer wpisu: 4899 - Data wyroku: 2013-06-14
"Strony zobowiązują się do informowania o każdej zmianie adresu pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio wskazany adres za skuteczne"

Numer wpisu: 4898 - Data wyroku: 2013-06-14
"Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia, o którym mowa w §4, również w przypadku gdy w okresie jednego roku od daty wygaśnięcia niniejszej umowy kupi nieruchomość od osoby skojarzonej staraniem Zleceniobiorcy"

Numer wpisu: 4897 - Data wyroku: 2013-06-14
"W przypadku gdy Zamawiający przeprowadzi transakcję z pominięciem Zleceniobiorcy z klientem skojarzonym przez Zleceniobiorcę, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty prowizji w wysokości wskazanej w §4 ust.3. W takim przypadku Zleceniobiorca będzie miał prawo doliczyć odsetki za zwłokę w zapłacie prowizji za cały okres od momentu kiedy stała się wymagalna zgodnie z postanowieniami §4 umowy, bez względu na powody i okoliczności pominięcia Zleceniobiorcy"

Numer wpisu: 4833 - Data wyroku: 2013-06-07
"W przypadku zwłoki w zakończeniu budowy w stosunku do przewidywanego terminu strona sprzedająca zobowiązana będzie do zapłaty stronie kupującej kary umownej w wysokości 0,025% kwot wpłaconych zgodnie z harmonogramem przez stronę kupującą na poczet ceny brutto przedmiotu Umowy przyrzeczonej 1 i Umowy Przyrzeczonej 2 do przewidywanego terminu zakończenia budowy za każdy dzień zwłoki, przy czym kara ta nie przekroczy 10% sumy cen określonych w ustępie VII niniejszej umowy"

Numer wpisu: 4573 - Data wyroku: 2013-04-30
"W przypadku uzgodnienia warunków sprzedaży (...) wycofanie się z tych uzgodnień przez Sprzedającego powoduje obowiązek zwrotu Agencji wszystkich kosztów związanych z czynnościami podjętymi w celu realizacji transakcji w zryczałtowanej wysokości 2,5% wartości nieruchomości wskazanej w umowie"

Numer wpisu: 4572 - Data wyroku: 2013-04-30
"W przypadku rozwiązania umowy Zlecający zobowiązany jest nadal zapłacić wynagrodzenie Agencji, jeżeli dokonał transakcji z klientem wskazanym przez Agencję w czasie trwania umowy"

Nr wpisu: 4571 - Data wpisu: 2013-04-30
"W przypadku naruszenia postanowień pkt 4c Zlecający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Agencji kary umownej w wysokości 2% wartości nieruchomości wskazanej w umowie"

Nr wpisu: 4349 - Data wpisu: 2013-03-15
"Obowiązek zapłaty przez Klienta kary umownej o której mowa w ust. 1 powstanie również w sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania niniejszej umowy lub po jego zakończeniu zgodnie z § 11 pkt 1 dojdzie do zawarcia umowy między zbywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika a krewnym lub powinowatym Klienta, lub osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej w której Klient jest udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem Zarządu"

Nr wpisu: 4347 - Data wpisu: 2013-03-15
"W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży z powodów niezależnych od agencji zamawiający zobowiązuje się zapłacić agencji 50 % ustalonego wynagrodzenia" (§ 4 ust. 4 zd. 3 )"

Numer wpisu: 4298 - Data wpisu: 2013-02-22
"Strony zgodnie postanawiają, iż zawarcie umowy sprzedaży, a także umowy przedwstępnej lub innej umowy, o której mowa w § 5 ust. 4 Umowy przez Zleceniodawcę z Kontrahentem, jak również osobą będącą małżonkiem, krewnym lub powinowatym Kontrahenta w linii prostej albo w linii bocznej niezależnie od stopnia, osobą związaną z Kontrahentem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli lub osobą pozostającą z Kontrahentem w szczególnie bliskim stosunku osobistym, jak również z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której Kontrahent jest wspólnikiem albo sprawuje funkcje w jej organach, a także w innych podmiotach zależnych lub dominujących w stosunku do tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (zwanych dalej: "Podmiotami związanymi z Kontrahentem"), uważane jest za wykonanie Umowy i zobowiązuje Zleceniodawcę do zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy"

Numer wpisu: 4297 - Data wpisu: 2013-02-22
"W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę zakazu, wynikającego z przyznanej Pośrednikowi wyłączności, Pośrednik będzie upoważniony do domagania się od Zleceniodawcy zapłaty kary umownej w wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy"

Numer wpisu: 4296 - Data wpisu: 2013-02-22
"Zawarcie umowy sprzedaży, umowy przedwstępnej lub innej umowy, o której mowa w ust. 4 Umowy przez Zleceniodawcę z Kontrahentem wskazanym przez Pośrednika lub Podmiotem związanym z Kontrahentem w okresie do 12 miesięcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, nie zwalnia Zleceniodawcy od obowiązku zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia według zasad określonych w ust.1-4"

Numer wpisu: 4295 - Data wpisu: 2013-02-22
"Wyłączność ma takie znaczenie, że Zleceniodawca nie może zawrzeć umowy o pośrednictwo w sprzedaży Nieruchomości z innym podmiotem jak również nie może bezpośrednio, sam lub przy pomocy innych podmiotów, wykonywać w odniesieniu do Nieruchomości czynności wskazanych w § 4 ust. 1 Umowy, a ponadto nie może bez udziału Pośrednika zawrzeć umowy sprzedaży Nieruchomości (bądź innej umowy, o której mowa w § 5 ust. 4 Umowy), chyba że Pośrednik nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy w całości lub znacznej części"

Numer wpisu: 4282 - Data wpisu: 2013-02-22
"W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu mieszkania wraz z ewentualnym miejscem parkingowym i składnikami określonymi w § 2 ust. 1 n/n umowy, Sprzedający zwróci wpłacone przez Kupującego kwoty złotowe, po potrąceniu kwoty … zł (3% ceny) jako odstępnego, a jeżeli na życzenie Kupującego w lokalu wprowadzono zmiany, o których mowa z § 6 ust. 3 lit. C, także po potrąceniu kosztów przywrócenia stanu poprzedniego. Zwracane kwoty nie podlegają waloryzacji i nie są oprocentowane. Zwrot nastąpi w terminie 3 tygodni od znalezienia przez Sprzedającego następnego nabywcy tego samego lokalu, ale nie później niż w terminie 9 miesięcy od daty rezygnacji"

Numer wpisu: 4281 - Data wpisu: 2013-02-22
"Jeżeli po dokonaniu ostatecznych obmiarów powierzchnia mieszkania ulegnie zmianie, Sprzedający powiadomi Kupującego o wysokości i terminie dokonania wpłaty lub wypłaty kwot wynikających z faktycznej powierzchni mieszkania"

Numer wpisu: 4280 - Data wpisu: 2013-02-22
"Niestawienie się Kupującego do dokonania odbioru jakościowego w terminie oznaczonym w trybie ustalonym w ust. 3 upoważnia Sprzedającego do dokonania odbioru jednostronnego, którego wyniki wiążą obie strony umowy. Protokół sporządzony w ten sposób Sprzedający przesyła Kupującemu"

Numer wpisu: 4279 - Data wpisu: 2013-02-22
"Kupujący może przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na warunkach określonych przez Sprzedającego, po uzyskaniu jego zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności czynności wskazanej na wstępie"

Numer wpisu: 4221 - Data wpisu: 2013-02-01
"W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od niniejszej umowy, Sprzedający zwróci w ciągu 60 dni od daty pisemnego potwierdzenia ww. odstąpienia wpłacone przez Kupującego kwoty w walucie polskiej powiększone o odstępne w wysokości … zł (3 % ceny)"

Numer wpisu: 4190 - Data wpisu: 2013-01-17
"Rozwiązanie umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w p. 3 niniejszej umowy"

Numer wpisu: 4189 - Data wpisu: 2013-01-17
"Umowa zostaje zrealizowana, a Pośrednik nabywa prawo do ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia w przypadku, gdy Zamawiający przekaże uzyskane od Pośrednika informacje osobom trzecim"

Numer wpisu: 4149 - Data wpisu: 2012-12-21
"Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami Konkursu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby organizatora"

Numer wpisu: 4148 - Data wpisu: 2012-12-21
"1. Zamawiający zobowiązuje się w przypadku nabycia ww. obiektu przez niego lub osobę, którą poinformował o ww. obiektach zapłacić pośrednikowi prowizję w wysokości 2,8% (dwa i osiem dziesiątych procenta) wynegocjowanej ceny obiektu. 2. Zgodnie z Ustawą o podatku od towaru i usług z 11.03.2004 do powyższej prowizji naliczany jest 22% VAT"

Numer wpisu: 4116 - Data wpisu: 2012-12-11
" (...) nie będę rościł żadnych pretensji do biura Nieruchomości "ALIANS" s.c. za skutki poczynań nie uzgodnionych wcześniej z biurem Nieruchomości "ALIANS" s.c."

Numer wpisu: 4111 - Data wpisu: 2012-12-11
"Obowiązek zapłaty przez Klienta kary umownej, o której mowa w ust. 1 powstanie również w sytuacji, gdy w czasie obowiązywania niniejszej Umowy lub po jej zakończeniu, dojdzie do zawarcia umowy, której mowa w ust.1 powyżej, pomiędzy zbywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, a krewnym lub powinowatym Klienta, lub osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w której Klient jest udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem Zarządu”

Numer wpisu: 4080 - Data wpisu: 2012-12-03
"Przeniesienie przez jedną ze stron praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności"

Numer wpisu: 4079 - Data wpisu: 2012-12-03
"W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wskazanego w ust. 1 SPRZEDAJĄCY zwróci NABYWCY sumę otrzymanych wpłat pomniejszoną o 10% ceny. Zwrot wpłat, nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy"

Numer wpisu: 4078 - Data wpisu: 2012-12-03
"Nabywca może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku opóźnienia w zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży o ponad 6 miesięcy. W takim przypadku SPRZEDAJĄCY zwróci NABYWCY sumę otrzymanych od NABYWCY wpłat powiększoną o kwotę odsetek ustawowych naliczonych od sumy zwracanych wpłat (liczone od dnia upływu terminu ostatecznego, o których mowa w § 2 ustęp 1 do dnia odstąpienia przez NABYWCĘ). Zwrot wpłat nastąpi w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy (...) SPRZEDAJĄCY może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku opóźnienia NABYWCY w dokonaniu wpłaty którejkolwiek z rat, o których umowa w § 3 ustęp 2, przekraczającego 7 dni, jeżeli NABYWCA, po otrzymaniu od SPRZEDAJĄCEGO pisemnego wezwania do uregulowania należności wraz z należnymi odsetkami w dodatkowym terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania, nie uczyni mu zadość"

Numer wpisu: 4077 - Data wpisu: 2012-12-03
"W przypadku gdy ustalone w ten sposób powierzchnie różnić się będą od powierzchni określonych ustalonych na podstawie pomiarów zleconych i wykonanych we własnym zakresie przez NABYWCĘ ponad 3% wówczas każda ze stron będzie miała prawo domagania się od drugiej strony dokonania dopłaty bądź zwrotu nadpłaty wartości powierzchni odpowiadającej przekroczonemu progowi tolerancji wg stawki ... za metr kwadratowy powierzchni mieszkania"

Numer wpisu: 4053 - wpisu: 2012-11-22
"§7. Wypowiedzenie umowy może nastąpić za porozumieniem stron w terminie ustawowym (czas określony) lub w terminie na trzy miesiące naprzód (czas nieokreślony zawarcia umowy). Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zerwania zawartej umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego lub wprowadzenia Pośrednika w błąd, należne wynagrodzenie dla Biura Nieruchomości wynosi 2% zawartej umowy - wartości transakcji od Zamawiającego + utracone wynagrodzenie, które Pośrednik otrzymałby od kupującego. Odsetki za zwłokę ustala się na ustawowe"

Numer wpisu: 4052 - Data wpisu: 2012-11-22
"§5. Biuro Nieruchomości posiada wyłączne prawo na sprzedaż zgłoszonej nieruchomości w okresie umownym i Zamawiający nie może jej oferować innym pośrednikom, osobom trzecim ani sprzedać we własnym zakresie. Uchybienie powyższego uważa się za zerwanie zawartej umowy. Koszty zerwania umowy wraz z utraconym wynagrodzeniem od nabywcy ponosi Zamawiający w całości. Wynagrodzenie powyższe jest również płatne po wygaśnięciu umowy, jeżeli nabywcą jest osoba która otrzymała ofertę z Biura Nieruchomości w okresie umownym. W tym przypadku Zamawiający jest zobowiązany poinformować Biuro o zawarciu umowy sprzedaży, wskazać drugą stronę umowy przez okazanie aktu notarialnego w terminie trzech dni od jej zawarcia. W przypadku uchybienia powyższego Biuro pobiera od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości 2% od zawartej umowy - wartości transakcji. Odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie należnego wynagrodzenia ustala się na ustawowe"

Numer wpisu: 3887 - Data wpisu: 2012-10-29
"Zamawiający zapłaci "Poprawski" Wynagrodzenie również wtedy gdy zawrze umowę sprzedaży lub najmu Nieruchomości po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej umowy jednak z klientem przedstawionym Zamawiającemu przez "Poprawski" w czasie jej obowiązywania"

Numer wpisu: 3886 - Data wpisu: 2012-10-29

"W każdym przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Klientem przedstawionym przez "Poprawski" (lub jego krewnym, powinowatym, inną osobą bliską lub też osobą powiązaną z Klientem wspólnym interesem majątkowym, w szczególności powiązaną kapitałowo lub organizacyjnie) umowy sprzedaży lub najmu, lub jakiejkolwiek innej umowy prowadzącej choćby pośrednio do zbycia lub najmu nieruchomości, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić "Poprawski" wynagrodzenie zwane dalej "Wynagrodzeniem", w kwocie odpowiadającej 2,9 % ceny sprzedaży lub kwocie jednomiesięcznego czynszu najmu wskazanej w umowie zawartej między Zamawiającym a Klientem"

Numer wpisu: 3885 - Data wpisu: 2012-10-29
"Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującą stawką"

Numer wpisu: 3884 - Data wpisu: 2012-10-29
"Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia jeżeli umowa, o której mowa powyżej zostanie zawarta w okresie 12 miesięcy od daty przedstawienia Klienta Zamawiającemu"

Numer wpisu: 3883 - Data wpisu: 2012-10-29
"Jeśli niniejsza Umowa jest oznaczona jako umowa "na wyłączność" w polu "Warunki Umowy" na odwrotnej stronie, wówczas Zamawiający zapewnia, że w każdym przypadku, jeżeli jakakolwiek osoba fizyczna lub prawna podpisze umowę sprzedaży lub najmu Nieruchomości w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci "Poprawski" Wynagrodzenie"

Numer wpisu: 3882 - Data wpisu: 2012-10-29
"Jakiekolwiek spory powstałe w związku z niniejszą Umową powinny być rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku ich niepowodzenia przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby "Poprawski"

Numer wpisu: 3561 - Data wyroku: 2012-05-31
"Zamawiający zapewnia, że jeśli umowa w polu "warunki umowy" na odwrotnej stronie zostanie określona jako "na wyłączność" to zapłaci Pośrednikowi Wynagrodzenie w każdym przypadku, gdy podpisze umowę, której przedmiotem będzie sprzedaż Nieruchomości, niezależnie od tego, czy nabywca został mu przedstawiony przez Pośrednika i czy czynności pośrednictwa przyczyniły się do przeprowadzenia tej konkretnej transakcji"

Numer wpisu: 3560 - Data wyroku: 2012-05-31
"Wysokość Wynagrodzenia należnego Pośrednikowi wynosi 3% ceny brutto (którą Nabywca jest zobowiązany zapłacić za nabywaną Nieruchomość) + obowiązujący podatek VAT 22%"

Numer wpisu: 3543 - Data wyroku: 2012-05-31
"Zamawiający zapłaci należne Pośrednikowi wynagrodzenie także w przypadku, gdy pośrednik przedstawi mu Nabywcę, który wyrazi gotowość nabycia Nieruchomości za cenę wskazaną na odwrotnej stronie umowy w polu "cena", zaś Zamawiający odmówi sprzedaży Nieruchomości za tę cenę, bądź uzależni możliwość zawarcia umowy sprzedaży od zaakceptowania przez Nabywcę dodatkowych warunków (np. data wydania, sposób zapłaty) które nie zostały określone na odwrotnej stronie niniejszej umowy w polu "Uwagi" bądź nie są zwyczajne w obrocie danego typu nieruchomościami"

Numer wpisu: 2914 - Data wyroku: 2010-10-06
"Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi prowizję w przypadku zbycia (...) przedmiotu z osobą, która bezpośrednio lub pośrednio skojarzona została z Zamawiającym przez Pośrednika, a także gdy Zamawiający w inny sposób znalazł kontrahenta"

Numer wpisu: 2913 - Data wyroku: 2010-10-06
"Zamawiający zobowiązany jest dokonać transakcji określonej wyżej tylko za pośrednictwem i z uczestnictwem w transakcji Pośrednika bez względu na sposób nawiązania kontaktu z kontrahentem. Transakcja ta powinna być dokonana przez Pośrednika niezależnie od tego czy inne strony transakcji zostały skojarzone przez Pośrednika. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Pośrednika o przyjęciu oferty jakiegokolwiek klienta i stawi się z nim w siedzibie Pośrednika w celu omówienia transakcji."

Numer wpisu: 2912 - Data wyroku: 2011-10-06
"Pośrednik niniejszym jest upoważniony przez Zamawiającego do upowszechniania informacji o zgłoszonych przedmiotach w zakresie przez siebie wybranym w szczególności poprzez udostępnienie wizerunków oferowanych przedmiotów na piśmie, dźwiękiem, elektronicznymi środkami przekazu, publicznie lub w ograniczonym zakresie. W przypadku naruszenia przez udostępnianie tychże informacji praw osób trzecich Zamawiający zaspokoi roszczenia skierowane do Pośrednika oraz pokryje koszty związane z dochodzeniem tych roszczeń"

Numer wpisu: 2911 - Data wyroku: 2011-10-06
"Przy przekazywaniu informacji Pośrednik opiera się bez weryfikacji na danych określonych w załączniku przez zgłaszającego dany podmiot do obrotu"

Numer wpisu: 2793 - Data wyroku: 2011-08-02
"Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z realizacją niniejszej inwestycji będą wysłane listem poleconym. Przesyłkę nadaną na adres zapisany w niniejszej umowie uznaje się za doręczoną w taki sposób, że adresat mógł się zapoznać z jej treścią bez względu na to, czy została ona przyjęta, zwrócona, awizowana, czy też odmówiono jej przyjęcia z jakichkolwiek przyczyn. Za dzień doręczenia uznaje się dzień wskazany przez właściwy urząd pocztowy jako dzień doręczenia, awizowania lub odmowy przyjęcia przesyłki"

Numer wpisu: 2740 - Data wyroku: 2011-07-06
"W przypadku zmiany adresów podanych w ust.1, każda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o nowym adresie za pomocą listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście; do dnia otrzymania przez drugą stronę zawiadomienia o zmianie adresu, bądź do dnia zwrotu zawiadomienia nie podjętego w terminie, uznaje się za skuteczne wszelkie doręczenia kierowane do stron na ostatni wskazany przez nie adres."

Numer wpisu: 2719 - Data wyroku: 2011-08-24
"Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie o zmianie adresu. Korespondencja wysłana na ostatnio podany adres do korespondencji i zwrócona z adnotacją "nie podjęto w terminie", "adresat wyprowadził się", "adresat nieznany", uważana będzie za prawidłowo doręczoną."

Numer wpisu: 2659 - Data wyroku: 2011-07-08
"W przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy oczekiwanej lub innej wymienionej w § 3 bez wiedzy Pośrednika tj. z jego pominięciem Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pośrednika oprócz należnego mu wynagrodzenia kary umownej w wysokości połowy ustalonego § 3.1 wynagrodzenia"

Numer wpisu: 2565 - Data wyroku: 2011-04-20
"Zamawiający oświadcza, że w przypadku nabycia przez niego, osobę jemu bliską, firmę powiązaną personalnie czy kapitałowo obiektu wskazanego przez Pośrednika i nie uiszczenia Pośrednikowi wynagrodzenia w dniu podpisania umowy sprzedaży, zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi prowizję 2 x krotnej wysokości wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi od dnia zawarcia transakcji. Dotyczy to również przypadku nabycia obiektu wskazanego przez Pośrednika, a kupionego za pośrednictwem innego biura pośrednictwa"

Numer wpisu: 2523 - Data wyroku: 2011-05-11
"Za wykonanie czynności o których mowa z § 1 i 2, Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w § 4 wynagrodzenia w wysokości 2,9 % ceny sprzedaży Nieruchomości brutto wyrażonej w umowie sprzedaży, powiększonego o 22 % podatek od towarów i usług VAT"

Numer wpisu: 2478 - Data wyroku: 2009-03-30
§ 4 pkt 8 "Przedwstępnej umowy pieniężnej" "Strony ustalają, że zawiadomienia wysłane na adresy stron podane w niniejszej umowie są skutecznie doręczone. Jak również inwestor wskazuje adres elektroniczny pod którym będzie informowany o postępie robót budowlanych:...Adres do korespondencji: j.w"

Numer wpisu: 2409 - Data wyroku: 2010-03-03
"Umowę sporządzono i podpisano, po zapoznaniu się z jej treścią i indywidualnym uzgodnieniu jej postanowień z Kupującym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Integralną część Umowy stanowi załącznik nr 1 i 2"

Numer wpisu: 1932 - Data wyroku: 2009-09-02
"Zamawiający zobowiązuje się nie kontaktować z właścicielem nieruchomości wskazanym przez Pośrednika bez jego wyraźnej zgody"

Numer wpisu: 1931 - Data wyroku: 2009-09-02
"Prowizja należy się również w przypadku, gdy z oferty skorzysta osoba trzecia lub firma w jakikolwiek sposób związana z Zamawiającym"

Numer wpisu: 1733 - Data wyroku: 2009-08-31
"Kupujący wyraża niniejszym zgodę na przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na dowolną spółkę z grupy Orco. Kupującemu zostanie przesłane listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru zawiadomienie o przeniesieniu przez Wykonawcę praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy."

Numer wpisu: 1662 - Data wyroku: 2009-06-17
"Zamawiający za wykonanie czynności objętych niniejszą umową zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 3% (słownie: trzech procent) + 22% VAT ostatecznej ceny nieruchomości."

Numer wpisu: 1656 - Data wyroku: 2008-04-09
"Niniejsza umowa jest umową zawartą na wyłączność, co oznacza, że Zamawiający oddaje sprawę do prowadzenia tylko jednemu pośrednikowi i zobowiązuje się uiścić wyłącznie temu Pośrednikowi wynagrodzenie określone w punkcie 4, bez względu na to w jaki sposób doszło do skojarzenia stron."

Numer wpisu: 1621 - Data wyroku: 2007-12-19
"W przypadku samodzielnego zawarcia umowy kupna-sprzedaży, darowizny, zamiany, w tym również zawarcia jej w przeciągu 12 miesięcy po rozwiązaniu niniejszego zlecenia z kontrahentem wskazanym przez Agenta Pośrednika, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości oferowanej nieruchomości, i co do tego Zamawiający poddaje się dobrowolnie obowiązkowi zapłaty."

Numer wpisu: 1420 - Data wyroku: 2008-03-31
" W przypadku wycofania zlecenia w okresie, w którym zastrzeżono wyłączność Pośrednikowi, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić kwotę w wysokości 3% + 22% VAT od ceny oznaczonej w par. 8 niniejszej umowy. "

Numer wpisu: 1259 - Data wyroku: 2007-05-24
" Wszelkie ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu Sądowi Rejonowemu właściwemu dla siedziby Pośrednika"

Numer wpisu: 1258 - Data wyroku: 2007-05-24
" W przypadku sprzedaży nieruchomości przez zamawiającego z pominięciem Pośrednika oraz braku zapłaty prowizji w terminie określonym w par. 5 zamawiający zapłaci Pośrednikowi karę umowną w wysokości dwukrotnego wynagrodzenia, także w przypadku sprzedaży po upływie umowy na zasadzie wyłączności, jeżeli nabywca jest klientem Pośrednika, który otrzymał wskazanie adresowe w czasie trwania umowy pośrednika"

Numer wpisu: 1257 - Data wyroku: 2007-05-24
" Rozwiązanie umowy zawartej na zasadzie wyłączności w czasie trwania klauzuli wyłączności możliwe jest tylko w przypadku całkowitej rezygnacji ze sprzedaży"

Numer wpisu: 1256 - Data wyroku: 2007-05-24
" Umowa zostaje zawarta na okres …Roku tj. do dnia…2006 r. Po upływie tego terminu umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony (...), chyba, że strony postanowią inaczej"

Numer wpisu: 1255 - Data wyroku: 2007-04-30
" W sprawach nie uregulowanych w tej umowie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę firmy"

Numer wpisu: 1207 - Data wyroku: 2007-04-16
" W przypadku zmiany adresu, każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym drugą stronę. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencja kierowana na ostatni znany adres będzie uznawana za skutecznie doręczoną"

Numer wpisu: 1161 - Data wyroku: 2006-10-26
"W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w par.1 oferty przedstawionej przez pośrednika z jego pominięciem, zamawiający zapłaci pośrednikowi prowizję w podwójnej wysokości."

Numer wpisu: 1064 - Data wyroku: 2006-11-22
„Karę umowną w przypadku kupna/sprzedaży określa się w wysokości 30% wartości nieruchomości określonej w umowie pośrednictwa przez właściciela, zaś w przypadku najmu – potrójną wartość miesięcznej kwoty czynszu najmu. Brak zapłaty kary umownej spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową”

Numer wpisu: 1063 - Data wyroku: 2006-11-22
„Zawarcie – przez Zamawiającego lub osoby trzecie związane z Zamawiającym interesem prawnym lub faktycznym – umowy sprzedaży/kupna/najmu nieruchomości znajdującej się w ofercie pośrednika z kontrahentem wskazanym przez Pośrednika z pominięciem Pośrednika, nawet po rozwiązaniu umowy pośrednictwa rozumiane będzie jako świadome działanie na szkodę Pośrednika. W takim przypadku zamawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną określoną w §5”

Numer wpisu: 1062 - Data wyroku: 2006-11-22
„Prowizję należną pośrednikowi pobiera się z samego faktu skontaktowania się stron, które w wyniku tego zawierać będą umowę kupna/sprzedaży lub umowę najmu”

Numer wpisu: 1007 - Data wyroku: 2006-11-23
„Spory wynikające z wykonania tej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby spółki”

Numer wpisu: 908 - Data wyroku: 2005-09-09
„Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu polubownego ad-hoc”

Numer wpisu: 772 - Data wyroku: 2006-03-27
„Do rozstrzygania sporów wynikających z tej umowy właściwe będą sądy powszechne w Łodzi.”

Numer wpisu: 771 - Data wyroku: 2006-03-27
„ W przypadku przeprowadzenia transakcji bez uczestnictwa pośrednika (przez uczestnictwo pośrednika uważa się jego obecność przy podpisywaniu umowy przedwstępnej, przyrzeczenia oraz umowy przyrzeczonej) z klientem skojarzonym bezpośrednio lub pośrednio przez pośrednika, niezależnie od obowiązku naprawienia w pełnej wysokości wywołanej tym szkody, zamawiający zapłaci odszkodowanie, w kwocie dwukrotnie wyższej od kwoty wynagrodzenia obliczonej zgodnie z § 5, lecz nie mniej niż 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych)- wraz z odsetkami, w wysokości jak w § 10 za każdy dzień zwłoki od dnia zawarcia przedmiotowej transakcji bez względu na okoliczności pominięcia pośrednika w udziale w transakcji”

Numer wpisu: 770 - Data wyroku: 2006-03-27
„W przypadku przeprowadzania transakcji bez uczestnictwa pośrednika (przez uczestnictwo pośrednika uważa się obecność przy podpisywaniu umowy przedwstępnej, przyrzeczenia oraz umowy przyrzeczonej) z klientem skojarzonym bezpośrednio lub pośrednio przez pośrednika, niezależnie od obowiązku naprawienia w pełnej wysokości wywołanej tym szkody, zamawiający zapłaci odszkodowanie, w kwocie dwukrotnie wyższej od kwoty wynagrodzenia obliczonej zgodnie z § 7 pkt 1, lecz nie mniej niż 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) wraz z odsetkami, w wysokości jak w § 7 pkt 3 za każdy dzień zwłoki od dnia zawarcia przedmiotowej transakcji bez względu na okoliczności pominięcia pośrednika w udziale w transakcji”

Numer wpisu: 765 - Data wyroku: 2006-04-07
„W przypadku sfinalizowania przez Poszukującego transakcji dotyczących przedmiotów pokwitowanych w Karcie Poszukującego lub o których mowa w § 7 pkt 6 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika, Poszukujący zapłaci poza prowizją odsetki umowne w wysokości 0,5% słownie: (pól procenta) za każdy dzień zwłoki naliczane od dnia zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej kupna, zamiany, najmu bądź dzierżawy”.

Numer wpisu: 764 - Data wyroku: 2006-04-07
„W przypadku sfinalizowania przez Oferującego transakcji dotyczącej przedmiotu opisanego w § 1 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika z kontrahentem skierowanym przez Pośrednika bezpośrednio lub pośrednio - tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem Oferujący zapłaci Pośrednikowi poza prowizją odsetki umowne w wysokości 0,5% słownie: (pół procenta) za każdy dzień zwłoki naliczane od dnia zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej sprzedaży, zamiany, wynajmu bądź dzierżawy”.

Numer wpisu: 763 - Data wyroku: 2006-04-07
„Postanowienia tej umowy wiążą jej strony przez okres 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące od dnia jej wygaśnięcia, o ile przedmiot transakcji został wskazany Poszukującemu przez Pośrednika w czasie obowiązywania umowy”

Numer wpisu: 762 - Data wyroku: 2006-04-07
„W przypadku, kiedy transakcja pomiędzy Oferującym i jego kontrahentem zostanie zrealizowana w okresie dwudziestu czterech miesięcy, licząc od dnia wygaśnięcia tej umowy lub wypowiedzenia umowy bez wyłączności-zgodnie z § 1, Pośrednik otrzyma prowizję w całości, o ile kontrahent bezpośrednio lub pośrednio tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem został skierowany do Oferującego przez Pośrednika w czasie obowiązywania umowy”

Numer wpisu: 761 - Data wyroku: 2006-04-07
„W przypadku uchybienia terminu zapłaty Pośrednikowi przysługują odsetki umowne w wysokości 0.5% słownie: (pół procenta) za każdy dzień zwłoki naliczane od daty zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej kupna, zamiany, wynajmu bądź dzierżawy”

Numer wpisu: 760 - Data wyroku: 2006-04-07
„W przypadku uchybienia terminu zapłaty Pośrednikowi przysługują odsetki umowne w wysokości 0,5 % słownie: (pół procenta) za każdy dzień zwłoki naliczane od daty zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej sprzedaży, zamiany, wynajmu bądź dzierżawy”.

Numer wpisu: 287 - Data wyroku: 2004-12-21
„Umowa wygasa tylko i jedynie w przypadkach określonych w jej postanowieniach”

Numer wpisu: 232 - Data wyroku: 2004-10-10
„Wszelkie spory wiążące się z niniejszą umową oraz skargi lub roszczenia odnoszące się do, lub wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny powołany i obradujący na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego”

Numer wpisu: 210 - Data wyroku: 2004-11-18
„Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Pośrednika”

Numer wpisu: 209 - Data wyroku: 2004-11-18
„W przypadku zwolnienia przez Pośrednika nabywcy (najemcy) deklarującego pisemną wolę zakupu (najmu) za cenę ofertową lub do niej zbliżoną nie niższą niż 10% oraz odmowy sprzedaży przez Zamawiającego za w/w kwotę – prowizja jest płatna w 100% ustalonej kwoty prowizji, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia woli zakupu lub 7 dni od dnia rozwiązania tej umowy. A po tym terminie 6% ceny ofertowej nieruchomości a w przypadku najmu – trzykrotną wartość czynszu”

Numer wpisu: 143 - Data wyroku: 2004-04-21
„W przypadku sfinalizowania przez Poszukującego transakcji dotyczących podmiotów pokwitowanych w Karcie Poszukującego lub o których mowa w §7 pkt 6 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika, Poszukujący zapłaci karę umowną w kwocie podwójnej wysokości prowizji określonej w §7, lecz nie mniej niż 5000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy), niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji w pełnej wysokości wraz z odsetkami.”

Numer wpisu: 142 - Data wyroku: 2004-04-21
„W przypadku sfinalizowania przez Oferującego transakcji dotyczącej przedmiotu opisanego w §1 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika bezpośrednio lub pośrednio – tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem zapłaci tytułem odszkodowania kwotę podwójnej wysokości prowizji określonej w §5, lecz nie mniej niż 5000 zł (słownie złotych pięć tysięcy), niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji w pełnej wysokości wraz z należnymi za zwłokę umownymi odsetkami w wysokości 0,5% słownie: (pół procenta) za każdy dzień zwłoki.”

Numer wpisu: 126 - Data wyroku: 2004-04-21
„W przypadku sfinalizowania przez Poszukującego transakcji dotyczących przedmiotów pokwitowanych w Karcie Poszukującego lub o których mowa w § 7 pkt 6 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika, Poszukujący zapłaci karę umowną w kwocie podwójnej wysokości prowizji określonej w § 7, lecz nie mniej niż 5000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji w pełnej wysokości wraz z odsetkami.”

Numer wpisu: 125 - Data wyroku: 2004-04-21
„W przypadku sfinalizowania przez Oferującego transakcji dotyczącej przedmiotu opisanego w § 1 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika bezpośrednio lub pośrednio – tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem zapłaci tytułem odszkodowania kwotę podwójnej wysokości prowizji określonej w § 5, lecz nie mniej niż 5000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji w pełnej wysokości wraz z należnymi za zwłokę umownymi odsetkami w wysokości 0,5% słownie (pół procenta) za każdy dzień zwłoki.”

Numer wpisu: 119 - Data wyroku: 2004-04-26
„Za każdy dzień zwłoki w uregulowaniu należności sprzedający zapłaci 2% odsetek.”

Numer wpisu: 118 - Data wyroku: 2004-04-26
„W przypadku wycofania oferty w czasie trwania umowy, sprzedający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny gwarantowanej.”

Numer wpisu: 117 - Data wyroku: 2004-04-26
„Sprzedającemu nie przysługuje prawo do wycofania oferty sprzedaży w okresie trwania umowy.”

Numer wpisu: 114 - Data wyroku: 2004-03-10
„W razie rezygnacji z usług Pośrednika i wypowiedzenia umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się nie zawierać z pominięciem Pośrednika umowy najmu z osobami, którym wskazano przedmiotowy lokal. Dotyczy to również małżonka, członków rodziny, znajomych. Jednak w przypadku zawarcia umowy Zleceniodawca zapłaci Pośrednikowi prowizje w potrójnej wysokości.”

Numer wpisu: 113 - Data wyroku: 2004-03-10
„W razie rezygnacji z usług Pośrednika Zleceniodawca zobowiązuje się do powiadomienia o tym Pośrednika, jak również do niezawierania umów wynajmu z pominięciem Pośrednika z osobami, które wskazane zostały przez Pośrednika, figurującymi w rejestrze Pośrednika, pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w § 3 pkt 2 w potrójnej wysokości.”

Numer wpisu: 112 - Data wyroku: 2004-03-10
„W razie wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zleceniodawcę zobowiązuje się on niezawierania umów przenoszących prawo własności nieruchomości (mieszkania) z osobami, które zostały wskazane przez Pośrednika jako sprzedającymi, figurującymi w rejestrze Pośrednika, pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w § 3 pkt 2 w potrójnej wysokości liczonej od ceny ofertowej ustalonej dla danej nieruchomości (mieszkania). Powyższe postanowienie obejmuje również członków rodziny, krewnych, znajomych, itp.”

Numer wpisu: 111 - Data wyroku: 2004-03-10
„Zleceniodawca zobowiązuje się do: (...) niezawierania umów przenoszących prawo własności z pominięciem Pośrednika, z osobami figurującymi w rejestrze Pośrednika, a których mieszkanie-nieruchomość zostały wskazane przez Pośrednika, pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w pkt 2 w potrójnej wysokości, w terminie 7 dni od daty zawarcia aktu notarialnego. Zleceniodawca zobowiązuje się również nie zawierać takich umów w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. Dotyczy to również małżonka, członków rodziny i znajomych.”

Numer wpisu: 110 - Data wyroku: 2004-03-10
„Zleceniodawca zobowiązuje się nie zawierać umów przeniesienia prawa własności z osobami figurującymi w rejestrze Pośrednika, którym nieruchomość wskazana została jako potencjalnym nabywcom pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w § 7 pkt 2 w potrójnej wysokości. Dotyczy to również członków rodziny i znajomych osoby wskazanej.”

Sprawdź pośrednika Sprawdź zarządcę
NEWSLETTER
Codzienne aktualności, przegląd prasy, wydarzenia
polityka prywatności
DOŁĄCZ DO SIECI
PFRN POLECA